Η Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας ενημερώνει την πελατεία της ότι, με βάση τα οριζόμενα  στο Ν.Δ. 1195/1942, όπως τούτο τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν. 4151/2013, τα υπόλοιπα καταθετικών λογαριασμών, στους οποίους δεν έχει πραγματοποιηθεί αποδεδειγμένα καμία πραγματική συναλλαγή (όπως π.χ. ανάληψη, κατάθεση) από τους δικαιούχους καταθέτες για χρονικό διάστημα είκοσι (20) συνεχόμενων ετών, παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 & 2 του Ν. 4151/2013, η εκ μέρους της Τράπεζας πίστωση των καταθετικών λογαριασμών με τόκους και η κεφαλαιοποίηση αυτών καθώς και η χρέωση εξόδων ή/και προμηθειών δεν συνιστούν συναλλαγή του δικαιούχου του λογαριασμού και δεν διακόπτουν την εικοσαετή παραγραφή.
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας, βρίσκεται σε διαδικασία επικαιροποίησης των προσωπικών στοιχείων και δικαιολογητικών των πελατών της που τηρεί σε φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο, ώστε να διασφαλίσει την ορθότητα και πληρότητά τους, με βάση τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις της, που πηγάζουν από τις διατάξεις του Ν. 4557/2008 και την απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.03.2009 της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της ΤτΕ.  

Οι πελάτες, που δεν έχουν πραγματοποιήσει συναλλαγή στον καταθετικό τους λογαριασμό για χρονικό διάστημα που προσεγγίζει τα 20 συνεχόμενα έτη, παρακαλούμε να απευθυνθούν το συντομότερο δυνατό σε οποιοδήποτε κατάστημα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας, προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα που πιστοποιούν επαρκώς την ταυτότητά τους και τα εισοδήματά τους όπως ορίζεται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (ενδεικτικά ΑΔΤ ή διαβατήριο σε ισχύ, πρόσφατο εκκαθαριστικό, πρόσφατος λογαριασμός Οργανισμού Κοινής Ωφελείας). Διαφορετικά και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η κατάθεση θα παραγραφεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, στο οποίο και θα αποδοθούν από την Τράπεζα τα σχετικά ποσά, σε συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για τις αδρανείς καταθέσεις.