Σάββατο, 09 Δεκεμβρίου 2023

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
Του Πιστωτικού Ιδρύματος
 Περιορισμένης Ευθύνης
 υπό την μορφή
 Πιστωτικού Συνεταιρισμού
 του Νόμου 1667/1986 (ΦΕΚ Α’, 196/06-12-1986) όπως ισχύει με την επωνυμία
«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ  ΣΥΝ.Π.Ε.»
                                                                       
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
Του Πιστωτικού Ιδρύματος Περιορισμένης Ευθύνης υπό την μορφή Πιστωτικού Συνεταιρισμού του Νόμου 1667/1986 (ΦΕΚ Α’, 196/06-12-1986) όπως ισχύει με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ  ΣΥΝ.Π.Ε.» με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. –114219752000
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
=======
1α. Με την από 29-11-1994 ιδρυτική συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού συστήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1667/86, όπως ισχύουν, αμιγώς πιστωτικός συνεταιρισμός με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.», το καταστατικό του οποίου καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Μητρώου Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Σερρών με την υπ’ αριθμ. 1/1995 Πράξη του Ειρηνοδίκη Σερρών.
β. Με την υπ’ αριθ. 1/20-10-1995 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών  του Συνεταιρισμού τροποποιήθηκε το καταστατικό του ως προς την επωνυμία του Συνεταιρισμού  από « Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Σερρών» με  τον διακριτικό τίτλο «Τράπεζα Ν. Σερρών» σε «Αστικός Πιστωτικός Αναπτυξιακός Συνεταιρισμό Ν. Σερρών – Σερραϊκή Πίστη Συν.Π.Ε.» κωδικοποιήθηκε και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Μητρώου Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Σερρών με την υπ’ αριθμ. 2/1995 πράξη της Ειρηνοδίκου Σερρών.
γ. Με την υπ’ αριθ. 3/20-10-97 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών  του Συνεταιρισμού τροποποιήθηκαν  τα άρθρα  13 παρ. ιγ΄, 23 παρ. 8, 25 παρ. 1, 4 και 5, 34 παρ 4 και 39 παρ, 9 του καταστατικού, κωδικοποιήθηκε και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Μητρώου Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Σερρών με την υπ’ αριθμ. 1/1997 πράξη της Ειρηνοδίκου Σερρών.
δ. Με την υπ’ αριθ. 4/29-4-1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών  του Συνεταιρισμού τροποποιήθηκαν  τα άρθρα 1 παρ. 1, 24 παρ. 1 και παρ.3 περιπτ. (ια΄) και (ιγ΄), 5 παρ. 1, 14 παρ.2, 17 παρ.2, 19 παρ.4, 25 παρ.3 και 8, 26 παρ. 3, 27 εδ. 1, 28 παρ.1 και 3, 30 παρ.1, 33 παρ. 5 και παρ.6, 34 παρ.4, 35 παρ.2, 36 παρ.3, εδ. 2, 37 παρ.1 και παρ.4,  39 παρ. 3 περιπτ.(β), 40 παρ.4, 48, 49 παρ.1 και παρ.4 του καταστατικού, κωδικοποιήθηκε και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Μητρώου Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Σερρών με την υπ’ αριθμ. 3/1998 πράξη της Ειρηνοδίκου Σερρών.
ε. Με την υπ’ αριθ. 7/23-4-2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνεταιρισμού τροποποιήθηκαν  τα άρθρα 25 παρ. 3 και 39 παρ. 2 του καταστατικού, κωδικοποιήθηκε και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Μητρώου Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Σερρών με την υπ’ αριθμ. 2/2000 πράξη της Ειρηνοδίκου Σερρών.
στ. Με την υπ’ αριθ. 8/13-5-2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών  του Συνεταιρισμού τροποποιήθηκαν  τα άρθρα 25 παρ. 3, 26 παρ. 2, 29 παρ. 2, και 40 παρ.1 του καταστατικού, κωδικοποιήθηκε και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Μητρώου Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Σερρών με την υπ’ αριθμ. 3/2001 πράξη της Ειρηνοδίκου Σερρών.

ζ. Με την υπ’ αριθ. 9/28-10-2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνεταιρισμού τροποποιήθηκαν  τα άρθρα  11 παρ. 3 και 25 παρ. 3, 4 εδ. Α του καταστατικού, κωδικοποιήθηκε και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Μητρώου Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Σερρών με την υπ’ αριθμ. 5/2001 πράξη της Ειρηνοδίκου Σερρών.
η. Με την υπ’ αριθ. 14/9-5-2004  απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνεταιρισμού και μετά την λήψη αδείας λειτουργίας Πιστωτικού Ιδρύματος με την μορφή πιστωτικού συνεταιρισμού με την  υπ’ αριθμ. 166/1/23-12-2003  απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων (Ε.Τ.Π.Θ.) της Τράπεζας της Ελλάδος τροποποιήθηκε το παρόν άρθρο του καταστατικό ως προς την επωνυμία του η οποία θα είναι στο εξής  «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ.» άρθρο 1, όπως  επίσης και τα άρθρα 4 παρ.3 εδ. (ιβ),  7  παρ. 3, 4 (καταργείται), 5 (καταργείται)  και 7, 14 παρ. 6, 29 παρ. 2 (παλαιό) 26 παρ. 2 (νέο) και με βάση τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3156/2003 τα άρθρα 7 παρ. 4, 5 παρ. 1, 16, 17, 18 (καταργούνται), 21 παρ. 1(παλαιό) 18 παρ.1 (νέο),  25 παρ 1,4 α και β (παλαιό) 22 παρ. 1, 4 α και β (νέο) και επιπλέον τροποποιήθηκαν τα άρθρα 19 παρ. 1 (παλαιό) 16 παρ. 1 (νέο), 25 (παλαιό) 22 (νέο) προστίθενται παρ. 9α και β, 30 παρ. 1 (παλαιό) 27 παρ. 1 (νέο) και 39 παρ. 9 (παλαιό) 36 παρ. 9 (νέο), κωδικοποιήθηκε και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Μητρώου Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Σερρών με την υπ’ αριθμ. 1/2004  Πράξη του Ειρηνοδίκη Σερρών.
θ. Με την υπ’ αριθμ. 19/2006 απόφαση γενικής συνέλευσης των μελών του Συνεταιρισμού τροποποιήθηκε το καταστατικό ως προς τα άρθρα 11 (τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου), 12 (προστίθεται μετά την παράγραφο 5 νέα παράγραφος 6 και η υπάρχουσα παράγραφος 6 λαμβάνει νέα αρίθμηση ως 7, ενώ η υπάρχουσα παράγραφος 7 λαμβάνει νέα αρίθμηση ως 8) και 13 (προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην παράγραφο 2 του άρθρου) καταστατικού του αστικού πιστωτικού αναπτυξιακού συνεταιρισμού, κωδικοποιήθηκε και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Μητρώου Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Σερρών με την υπ’ αριθμ. 2/2006 Πράξη του Ειρηνοδίκη Σερρών.

ι. Με την υπ’ αριθμ. 20/30-5-2007 απόφαση γενικής συνέλευσης των μελών του Συνεταιρισμού τροποποιήθηκε το καταστατικό ως προς το άρθρο 4 παρ. 3 και 6, το άρθρο 5 παρ. 2, το άρθρο 7 παρ. 4 και 6, το άρθρο 22 παρ. 4, το άρθρο 23, το άρθρο 26 παρ. 2 και το άρθρο 39 του αστικού πιστωτικού αναπτυξιακού συνεταιρισμού, κωδικοποιήθηκε και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Μητρώου Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Σερρών με την υπ’ αριθμ. 1/2008 Πράξη του Ειρηνοδίκη Σερρών.
ια. Με την υπ’ αριθμ. 25/24-6-2009 απόφαση γενικής συνέλευσης των μελών του Συνεταιρισμού τροποποιήθηκε το καταστατικό ως προς το άρθρο 4 παρ. 3.ιε, άρθρο 7 παρ. 1.ββ, άρθρο 8 παρ. 1, άρθρο 22 παρ. 1 και άρθρο 39 παρ. 1 του αστικού πιστωτικού αναπτυξιακού συνεταιρισμού, κωδικοποιήθηκε και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Μητρώου Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Σερρών με την υπ’ αριθμ. 3/2011 Πράξη του Ειρηνοδίκη Σερρών.
ιβ. Με την υπ’ αριθμ. 27/15-06-2011 απόφαση γενικής συνέλευσης των μελών του Συνεταιρισμού τροποποιήθηκε το καταστατικό ως προς τα άρθρα 1 (προστίθεται στην παράγραφο 1 εδάφιο ια), 4 (τροποποιείται η παράγραφο 2α και 2ε), 12 (στην παράγραφο 1 προστέθηκε εδάφιο γ), 17 (στην παράγραφο 2 προστίθεται εδαφιο ια), 18 (αντικαθίσταται η παράγραφος 3), 20 (συμπληρώνονται οι παράγραφοι 4 και 7 και τροποποιείται πλήρως η παράγραφος 8) 22 (στην παράγραφο 1 αντικαθίστανται το α και β εδάφιο, στην παράγραφο 8 στο εδάφιο β προστίθεται και άλλο εδάφιο και προστίθεται ολόκληρη παράγραφος 10) και 35 (στο εδάφιο α προστίθεται και άλλο εδάφιο) του αστικού πιστωτικού αναπτυξιακού συνεταιρισμού, κωδικοποιήθηκε και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Μητρώου Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Σερρών με την υπ’ αριθμ. 5/2011 Πράξη της Ειρηνοδίκη Σερρών. Με τη με αριθμό 26-6-2013 απόφαση γενικής συνέλευσης των μελών τροποποιήθηκε το καταστατικό , ως προς τα άρθρο 1παρ.1 ,στην παράγραφο 17 προστέθηκε εδάφιο ιβ, ιγ, ως προς το άρθρο 2 παρ.2 και 3,στο άρθρο 7 προστέθηκε εδάφιο γ, ως προς το άρθρο 23 παρ. 1 και 3,ως προ το άρθρο 39 παρ. 1 και 3 του αστικού πιστωτικού αναπτυξιακού συνεταιρισμού, κωδικοποιήθηκε και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Μητρώου Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Σερρών με την υπ’ αριθμ. 3/2013 Πράξη του Ειρηνοδίκη Σερρών. Με την με αριθμό 44/30-05-2018 απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών του Συνεταιρισμού, τροποποιήθηκε εξ΄ ολοκλήρου το καταστατικό του πιστωτικού αναπτυξιακού συνεταιρισμού, κωδικοποιήθηκε και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Μητρώου Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Σερρών με την υπ’ αριθμ. 1/08-01-2019 Πράξη του Ειρηνοδίκη Σερρών. 

2. Το πλήρες κείμενο του Καταστατικού του εν λόγω Πιστωτικού Συνεταιρισμού, αναμορφωμένο και συμπληρωμένο με όλες τις εκάστοτε τροποποιήσεις, κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο όπως στη συνέχεια παρατίθεται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ
Άρθρο 1: Σύσταση - Επωνυμία – Σήμα
1. Συνίσταται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1667/86 όπως ισχύουν, αμιγής Πιστωτικός Συνεταιρισμός με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε.» .Η επωνυμία και ο τίτλος στην αγγλική γλώσσα αποδίδεται αντίστοιχα ως COOPΕRΑTIVE BANK OF CENTRAL MACEDONIA.LTD.
2. Η λειτουργία του Συνεταιρισμού διέπεται από τις διατάξεις των Ν.1667/1986  και 4261/2014 όπως ισχύουν και του διαμορφωμένου και ισχύοντος εκάστοτε, για τους πιστωτικούς συνεταιρισμούς και τα πιστωτικά ιδρύματα, θεσμικού πλαισίου, εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.
3. Ο Συνεταιρισμός μπορεί να χρησιμοποιεί «Σήμα», την επιλογή και καθιέρωση του οποίου εξουσιοδοτείται να κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Οποιαδήποτε μεταβολή, μετά την καθιέρωσή του, γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Άρθρο 2:Έδρα
Έδρα του Συνεταιρισμού ορίζεται ο δήμος Σερρών, ενώ Υποκαταστήματα, Πρακτορεία ή Γραφεία, μπορούν να ιδρύονται στην πόλη των Σερρών  ή και σε οποιαδήποτε άλλη πόλη, κωμόπολη ή χωριό του νομού Σερρών  ή Επικράτεια Ελλάδος ή  της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογα με τα κεφάλαιά του και εφ' όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των Νόμων 1667/1986, 4261/14 και ΠΔ/ΤΕ 2258/2-11-93 όπως εκάστοτε ισχύουν καθώς και τυχόν, άλλων σχετικών προγενεστέρων ή μεταγενεστέρων νόμων και αποφάσεων αρμοδίων Οργάνων.
Άρθρο 3:Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια λειτουργίας του Συνεταιρισμού ορίζεται για αόριστο χρόνο.
Άρθρο 4: Σκοπός
1. Ο Συνεταιρισμός έχει, κυρίως οικονομικούς σκοπούς και αποβλέπει, στα πλαίσια του αμιγώς πιστωτικού του σκοπού, στην οικονομική ανάπτυξη των μελών του.
2. Η πραγμάτωση των ως άνω σκοπών επιδιώκεται και επιτυγχάνεται με τη συνεργασία του συνόλου των μελών και με την ανάπτυξη, στον ανώτατο δυνατό βαθμό, όλων των δραστηριοτήτων, που προβλέπονται στις διατάξεις του ν.1667/1986 περί αμιγών πιστωτικών συνεταιρισμών και οι οποίες δραστηριότητες προς επίτευξη του οικονομικού  σκοπού είναι περιοριστικά:
α) Η χορήγηση δανείων στα μέλη του, για την ανάπτυξη και υποβοήθηση των εργασιών τους, καθώς και για την κάλυψη άλλων οικονομικών αναγκών τους.
β) Η παροχή για τα μέλη του εγγυήσεων και ασφαλειών προς άλλα πιστωτικά Ιδρύματα, αλλά και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και προς το Ελληνικό Δημόσιο για την κάλυψη κάθε είδους και μορφής διευκολύνσεών τους (δάνεια, εγγυητικές επιστολές, υποσχετικές εξόφλησης κλπ.).

γ) Να ενεργεί με την πιστωτική του πολιτική ,σύμφωνα με τους νόμους, τις διατάξεις  και τις σχετικές αποφάσεις της τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και τις συνεταιριστικές αρχές, για τη βελτίωση και προστασία της βιοτεχνίας, της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, του εμπορίου, της βιομηχανίας και κάθε άλλου κλάδου παραγωγής αγαθών και παροχής υπηρεσιών.
δ) Η μέριμνα στα πλαίσια του αμιγώς πιστωτικού σκοπού, για την επαγγελματική, τη συνεταιριστική και την πολιτιστική εκπαίδευση των μελών του, καθώς και για την ικανοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών τους.
ε) Η παροχή, στα πλαίσια του αμιγώς πιστωτικού σκοπού, προς τα μέλη του, οικονομικών διευκολύνσεων για την  αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που οφείλονται σε λόγους υγείας (των ίδιων και των μελών της οικογένειας τους) σε σπουδές τέκνων, στην οικογενειακή αποκατάσταση των ιδίων ή των παιδιών τους κλπ.
στ)  Η συμμετοχή σε τοπικές, εθνικές ή αλλοδαπές συνεταιριστικές οργανώσεις πρώτου, δεύτερου και μεγαλύτερου βαθμού καθώς και οργανισμούς με συναφείς σκοπούς και στόχους. Η συμμετοχή πραγματοποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Αφού εξασφαλισθούν οι προβλεπόμενες, από το Ν.4261/2014 , όπως ισχύει και με τις σχετικές αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύουν, προϋποθέσεις, στις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού εντάσσονται και όλες οι τραπεζικές εργασίες οι οποίες περιοριστικά είναι:
α) Η αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων και η διαχείρισή τους.
β) Η χορήγηση πιστώσεων στα μέλη στις οποίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων : η καταναλωτική πίστη , συμβάσεις πίστωσης εν σχέσει με ακίνητα, οι πράξεις αναδόχου εισπράξεως απαιτήσεων (factoring) με ή χωρίς δικαίωμα αναγωγής, η χρηματοδοτική μίσθωση κινητών και ακινήτων ( leasing) και η χρηματοδότηση εμπορικών συναλλαγών.
γ) εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων
δ) Η διενέργεια πληρωμών και μεταφορά κεφαλαίων.
ε) Η έκδοση και διαχείριση μέσων πληρωμής   
(πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών, ταξιδιωτικών επιταγών κλπ.)
στ) Οι συναλλαγές για λογαριασμό του ίδιου του Συνεταιρισμού ή των μελών του σε:

  • Μέσα χρηματαγοράς (αξιόγραφα κλπ)
  • Συνάλλαγμα
  • Προθεσμιακά συμβόλαια χρηματοπιστωτικών τίτλων ή χρηματοοικονομικά δικαιώματα.
  • Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και νομισμάτων.
  • Κινητές αξίες.

ζ)   Η φύλαξη και η διαχείριση κινητών αξιών.
η)  Η εκμίσθωση θυρίδων.
θ) Η διεκπεραίωση  εργασιών που αφορούν τις εισαγωγές και εξαγωγές.
ι) Η παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις όσον αφορά τη διάρθρωση του κεφαλαίου, τη βιομηχανική στρατηγική και άλλα θέματα, καθώς και υπηρεσιών στον τομέα της συγχώνευσης και της εξαγοράς επιχειρήσεων.
ια) Η διαχείριση χαρτοφυλακίου ή παροχή συμβουλών στον τομέα αυτό.
ιβ) Η διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων για κοινωνικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς τοπικής εμβέλειας.
ιγ) Η διενέργεια υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στο μέτρο που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και το εν γένει ισχύον θεσμικό πλαίσιο.  
ιδ) Η διενέργεια σύγχρονών  ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών ( mobile banking, web banking, :i-branch).
4.  Όλες οι δραστηριότητες αναπτύσσονται και οι σκοποί  πραγματώνονται μέσα στα πλαίσια, που διαγράφονται από τους νόμους, τους ισχύοντες νομισματικούς  κανόνες (αποφάσεις και οδηγίες της Τράπεζας της Ελλάδος κλπ.), το καταστατικό του Συνεταιρισμού, τους κανονισμούς του, καθώς και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, πάντοτε δε, εφ' όσον  έχουν εξασφαλισθεί  τα απαιτούμενα κεφάλαια.
5. Η ανάπτυξη του συνόλου των δραστηριοτήτων αυτών εντάσσεται  στους σκοπούς του  Συνεταιρισμού και η υλοποίησή τους θα γίνεται σταδιακά, εφόσον  πληρούνται οι  νόμιμες προϋποθέσεις.
6. Ο Συνεταιρισμός συναλλάσσεται αποκλειστικά με τα μέλη του, με άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα, καθώς και με το Ελληνικό Δημόσιο.
Κατόπιν έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος και υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που αυτή θέτει κατά περίπτωση ,ο συνεταιρισμός μπορεί να συναλλάσσεται και με μη μέλη του μέχρι ποσού που σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει ποσοστό 50% επί των χορηγήσεών του ή των καταθέσεων του. Κατόπιν έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος και υπό ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που αυτή τυχόν θέτει , στον ανωτέρω περιορισμό δεν υπόκεινται οι συναλλαγές οποιασδήποτε φύσεως όταν συμμετέχει και μέλος του συνεταιρισμού καθώς και αυτές που αφορούν δευτερεύουσες τραπεζικές εργασίες διαμεσολαβητικού χαρακτήρα.
7. Για την επίτευξη των στόχων του μπορεί, όταν απαιτείται, να μετέχει  σε δραστηριοποιούμενες στον χρηματοπιστωτικό τομέα εταιρίες ή και να ιδρύει όμοιες εταιρίες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΛΗ - ΕΓΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Άρθρο 5: Μέλη του Συνεταιρισμού.
1.Συνεταίροι γίνονται ενήλικοι Έλληνες πολίτες, ανεξαρτήτως φύλου, που είναι μόνιμοι κάτοικοι της ημεδαπής, δεν έχουν υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση και συγκεντρώνουν όλες τις προϋποθέσεις του νόμου και του παρόντος καταστατικού.
2. Επίσης, μπορούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να γίνουν μέλη του Συνεταιρισμού, Δήμοι ή Κοινότητες ή άλλα νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από τις Πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και τις Αποφάσεις της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων, όπως κάθε φορά ισχύουν.
3. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται να γίνουν μέλη του Συνεταιρισμού νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των οποίων τα μέλη κατάγονται από την περιοχή εντός της οποίας  δραστηριοποιείται ο Συνεταιρισμός και η έδρα τους βρίσκεται  σε άλλη περιοχή της χώρας ή οποιασδήποτε άλλης χώρας.
4. Δεν μπορούν να γίνουν μέλη όσοι μετέχουν σε άλλο Συνεταιρισμό, που έχει την ίδια έδρα και τον ίδιο σκοπό.
Άρθρο 6:Εγγραφή Μελών
1.Για την εγγραφή μέλους απαιτείται η υποβολή, από τον ενδιαφερόμενο, γραπτής αίτησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Με την κατάθεσή της καταβάλλεται και το ισχύον εκάστοτε δικαίωμα εγγραφής καθώς και το ποσό της ονομαστικής αξίας της  μερίδας του  και εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει από τον ελεγμένο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρία κατά την έννοια των παραγράφων 2 και 3 του ν. 4449/2017 ισολογισμό της τελευταία χρήσης και των διατάξεων του Καταστατικού, λαμβανομένου υπόψη και του ποσού κατά το οποίο οι σχηματισμένες προβλέψεις τυχόν υπολείπονται των απαιτούμενων σύμφωνα με την σχετική έκθεση των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και τη σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος περί της διαφοράς αυτής. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Με την κατάθεση  της αίτησης, ο συνεταίρος αποδέχεται ανεπιφύλακτα το καταστατικό του Συνεταιρισμού, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τους κανονισμούς, καθώς και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Για την κατ’ αρχήν αποδοχή ή μη κάθε αιτήματος αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη, μετά την κατάθεση της αίτησης, συνεδρίασή του. Μετά την καταφατική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε προθεσμία μέχρι τριών μηνών από την υποβολή κάθε αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να εξοφλήσουν την αξία της υποχρεωτικής μερίδας και τις προβλεπόμενες από την παράγραφο 4 του άρθρου 23 του παρόντος οικονομικές υποχρεώσεις.
Μόνο μετά την εξόφληση των υποχρεώσεων αυτών (μερίδα, εισφορά κλπ), λαμβάνεται οριστική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρώτη εγγραφή και αποκτά ο ενδιαφερόμενος την ιδιότητα του μέλους για όλες τις σχέσεις του με τον Συνεταιρισμό εκτός από τη συμμετοχή του στις Γενικές Συνελεύσεις.
2. Η εγγραφή νέων μελών εγκρίνεται από την επόμενη μετά την οριστική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενική Συνέλευση. Τα νέα μέλη συμμετέχουν, με πλήρη δικαιώματα, στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε την εγγραφή τους, εφόσον, η έγκριση προηγήθηκε της συζήτησης των λοιπών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίζει και για τις αιτήσεις εγγραφής που δεν έγιναν δεκτές από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά της οποίας μπορούν να ασκηθούν τα προβλεπόμενα από το νόμο ένδικα μέσα, κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο υποχρεωτικά μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη των εργασιών της.
Τελεσίδικη δικαστική απόφαση για την εγγραφή μέλους εφαρμόζεται υποχρεωτικά από τον Συνεταιρισμό αφού εξοφληθούν από τον ενδιαφερόμενο οι προβλεπόμενες στο άρθρο 23 του παρόντος οικονομικές υποχρεώσεις (μερίδα, εισφορά κλπ).
3. Εάν τελικά δεν γίνει δεκτή αίτηση εγγραφής συνεταίρου, επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο άτοκα όσα ποσά έχει καταβάλει για το σκοπό αυτό (δικαίωμα εγγραφής, μερίδα κλπ).
4. Όταν, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 25 του παρόντος, μεταβιβάζεται σε μη μέλος έστω μία συνεταιριστική  μερίδα, εκείνος στον οποίο περιέρχεται η μερίδα αποκτά την ιδιότητα του μέλους για όλες τις σχέσεις του με την Τράπεζα εκτός από τη συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις. Αποκτά και το δικαίωμα αυτό μετά την οριστική έγκριση της εγγραφής του από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου αυτού.
Άρθρο 7:Διαγραφή Μελών
1.Η  διαγραφή μέλους από τον Συνεταιρισμό γίνεται:
α.  Λόγω αποκλεισμού. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την προβλεπόμενη από τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 20 του παρόντος, απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να αποκλεισθεί από τον Συνεταιρισμό και να διαγραφεί ο συνεταίρος που:
α) Ασκεί όμοια επιχείρηση προς τον σκοπό του Συνεταιρισμού.
β) Καθυστερεί την επιστροφή (εξόφληση), στον Συνεταιρισμό, χορηγηθέντων δανείων, πέραν του εξαμήνου από τη λήξη τους.
γ) Καθυστερεί την εκπλήρωση οποιασδήποτε άλλης οικονομικής υποχρέωσης προς τον Συνεταιρισμό, για την οποία, άμεσα ή έμμεσα, είναι υπόχρεος και για την οποία κινήθηκε η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του.
δ) Καταδικάσθηκε, τελεσίδικα, για απιστία, (άρθρο 390 Π.Κ.) ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου  ή οποιασδήποτε των οριζομένων από τα αρμόδια όργανα του Συνεταιρισμού (Δ.Σ., Γ.Σ.) επιτροπής, ή ως εκκαθαριστής ή ως υπάλληλος του Συνεταιρισμού.
ε) Από οποιαδήποτε παράβαση των υποχρεώσεών του, έβλαψε τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού.
Ο αποκλεισμός γνωστοποιείται, στον ενδιαφερόμενο, με την κοινοποίηση αποσπάσματος της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης,  που περιέχει και τους λόγους αποκλεισμού. Κατά της απόφασης μπορούν να ασκηθούν τα προβλεπόμενα από τα νόμο ένδικα μέσα (άρθρο 2 παρ. 6 και 8 Ν. 1667/86) όπως ισχύει.
Ο αποκλειόμενος συνεταίρος διαγράφεται  από το βιβλίο των μελών του Συνεταιρισμού από την ημέρα που η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατέστη αμετάκλητη, είτε γιατί έληξε άπρακτη η προθεσμία άσκησης προσφυγής, είτε γιατί δημοσιεύθηκε τελεσίδικη απόφαση αρμοδίου δικαστηρίου, που απορρίπτει την προσφυγή.
β. Λόγω θανάτου. Ο συνεταίρος που πέθανε διαγράφεται από τον Συνεταιρισμό  στο τέλος της χρήσης κατά την οποία επήλθε ο θάνατος. Έως τότε  η συνεταιριστική ιδιότητα συνεχίζεται στο πρόσωπο των νομίμων κληρονόμων του. Ανήλικος κληρονόμος αντιπροσωπεύεται, σύμφωνα με το νόμο, ενώ τυχόν περισσότεροι από ένας κληρονόμοι, αντιπροσωπεύονται από ένα εξ’ αυτών με εξουσιοδότηση των υπολοίπων.
γ. Με οικειοθελή  αποχώρηση. Κάθε συνεταίρος  που συμπλήρωσε τουλάχιστον τρία (3) χρόνια ως μέλος του Συνεταιρισμού, μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του κατά τη λήξη συγκεκριμένης διαχειριστικής χρήσης με αίτηση – δήλωση προς το Δ.Σ, που πρέπει να καταθέσει τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από το τέλος της οικονομικής χρήσης εξόδου του σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 9 του  άρθρου 2. του ν.1667/1986 όπως ισχύει ,το γεγονός αυτό καθιστά το τέλος της χρήσης οριακό σημείο της αποχώρησης του. Με οικειοθελή αποχώρηση εξομοιώνεται και η μεταβίβαση της υποχρεωτικής μερίδας που γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του παρόντος καταστατικού.
2.  Στο συνεταίρο που αποχωρεί ή αποκλείεται από το Συνεταιρισμό αποδίδεται η αξία της συνεταιριστικής μερίδας   που αναλογεί στην καθαρή περιουσία του Συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας ελεγμένης χρήσης από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρία κατά την έννοια  των παραγράφων 2 και 3 του ν. 4449/2017 ,λαμβανομένου υπόψη και του ποσού κατά το οποίο οι σχηματισμένες προβλέψεις υπολείπονται των απαιτούμενων σύμφωνα με την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ,τη σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος για τη διαφορά αυτή και. σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 149 του ν.4261/2014 όπως ισχύει.
3. O συνέταιρος που καταθέτει αίτηση-δήλωση οικειοθελούς αποχώρησης εξακολουθεί να είναι μέλος του συνεταιρισμού και να έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα του συνεταίρου η δε διαγραφή του συντελείται με την εξόφληση των συνεταιριστικών μερίδων τηρουμένων των προϋποθέσεων των διατάξεων των άρθρων 2 παρ. 7 και 9 του ν.1667/1986 και 149 του ν.4261/2014.
Σε περίπτωση που ο αποχωρών ή αποκλειόμενος συνέταιρος οφείλει προς το Συνεταιρισμό οποιοδήποτε ποσό και αυτό αποτελεί ληξιπρόθεσμη απαίτηση, τότε συμψηφίζεται με τις συνεταιριστικές του μερίδες. Εάν η απαίτηση αυτή δεν είναι εκκαθαρισμένη τότε ο Συνεταιρισμός έχει το δικαίωμα να ασκήσει δικαίωμα επίσχεσης στο ποσό των μερίδων.
Άρθρο 8:Δικαιώματα των  Συνεταίρων
 Τα μέλη του Συνεταιρισμού έχουν δικαίωμα:
1.Να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις καθώς και στα όργανα  διοίκησης του Συνεταιρισμού, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες, για κάθε περίπτωση  προϋποθέσεις. 
2. Να ενημερώνονται για την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού και, με δαπάνη τους να εφοδιάζονται με αντίγραφα πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων  οποτεδήποτε, καθώς και με αντίγραφα του ισολογισμού και των λογαριασμών κερδών - ζημιών.
3. Να μετέχουν στα καθαρά κέρδη και σε άλλη παροχή, ανάλογα με τις συνεταιριστικές τους μερίδες και σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν εκάστοτε.
4. Να  ζητούν δάνεια με τόκο για παραγωγικούς σκοπούς ή άλλες  οικονομικές  διευκολύνσεις  από  τα διαθέσιμα του Συνεταιρισμού, σύμφωνα  με τις διατάξεις του παρόντος, το ύψος και λοιποί όροι των οποίων εξαρτώνται από την αξιολόγηση της πιστοληπτικής τους ικανότητας  και τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις ,αλλά και από τους γενικούς κανόνες της τραπεζικής.
Άρθρο 9:Υποχρεώσεις των Συνεταίρων
Οι συνεταίροι, εκτός των άλλων οφείλουν:
1. Να συμμετέχουν και να συνεργάζονται στη λειτουργία του Συνεταιρισμού και να μην προβαίνουν σε ενέργειες, που βλάπτουν τα συμφέροντα  και το κύρος  του ιδίου και των μελών του.
2. Να καταβάλουν, μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, τα οφειλόμενα στο Συνεταιρισμό ποσά για δικαίωμα εγγραφής, αξία συνεταιριστικών μερίδων, υπεραξία, εισφορές κ.λ.π. εντός της τακτής προθεσμίας που ορίζει το παρόν καταστατικό.
3. Να  επιστρέφουν εμπρόθεσμα τα δάνεια  που τους χορηγήθηκαν απο το Συνεταιρισμό.
4. Να εφαρμόζουν πλήρως το καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και να προστατεύουν, με κάθε νόμιμο  τρόπο τα συμφέροντα  του Συνεταιρισμού.
5. Να καταβάλλουν στον Συνεταιρισμό τόσο τα πραγματικά έξοδα που πραγματοποιούνται για  τις προσφερόμενες στους ίδιους υπηρεσίες, όσο και τις  τυχόν  προμήθειες κλπ, που έχουν καθοριστεί από τα αρμόδια  οργανά του.
6. Συνεταίρος ο οποίος με  οποιοδήποτε τρόπο παραβαίνει  το καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αποκλεισθεί από το Συνεταιρισμό, ύστερα  από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρινόμενη από τη Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 10:Συνεταιριστική ευθύνη Μελών
1. Ο συνεταίρος ευθύνεται μέχρι της ονομαστικής αξίας των καταβεβλημένων μερίδων του, υποχρεωτικής και προαιρετικών, για τις υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού που δημιουργήθηκαν, τόσο πριν από την εγγραφή του όσο και κατά το διάστημα που είναι μέλος του.
2. Η σχετική αξίωση παραγράφεται μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την έξοδο του συνεταίρου ή την περάτωση της διαδικασίας ή  εκκαθάρισης, σε περίπτωση διάλυσης του Συνεταιρισμού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
Άρθρο 11: Διοικητικό Συμβούλιο
1.1 Τη Διοίκηση του Συνεταιρισμού ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από έντεκα μέλη (11) μέλη, τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση και η θητεία τους είναι τετραετής. Από τα έντεκα (11) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , τα δύο (2) θα είναι οπωσδήποτε εκτελεστικά, πλήρους απασχόλησης που όντως διευθύνουν τη δραστηριότητα του συνεταιρισμού που λειτουργεί ως πιστωτικό ίδρυμα, τα οποία εκλέγονται με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος, τα οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλη του συνεταιρισμού. Ένα εκτελεστικό μέλος θα είναι μόνιμος κάτοικος του Νομού Σερρών και το άλλο μόνιμος κάτοικος του Νομού στον οποίο διατηρεί κατάστημα ή υποκατάστημα ο συνεταιρισμός.
1.2. . Για όσο χρονικό διάστημα η τράπεζα έχει καταστήματα ή υποκαταστήματα μόνο στον νομό Σερρών και σε έναν ακόμη νομό στον οποίο και διατηρεί κατάστημα ή υποκατάστημα , τότε έξι (6) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι μόνιμοι κάτοικοι του νομού Σερρών και πέντε (5) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι μόνιμοι κάτοικοι του νομού αυτού .
2. Στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχει, ως ένα από τα μέλη του, και εκπρόσωπος των μονίμων ή με σύμβαση αορίστου χρόνου εργαζομένων στο Συνεταιρισμό μη μελών του, σύμφωνα με το Ν. 1667/86, άρθρο 7, παρ. 1, όπως ισχύει, εφ' όσον ο αριθμός τους, κατά την προκήρυξη των αρχαιρεσιών, υπερβαίνει  τους 20 και πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις εκλογής του. Ο εκπρόσωπος του προσωπικού της τράπεζας δεν δικαιούται να κατέχει κανένα αξίωμα στο Διοικητικό Συμβούλιο από εκείνα του άρθρου 12 παρά μόνο την θέση του απλού μέλους του Δ.Σ., εκλέγεται δε από το σύνολο των μελών του προσωπικού και λόγω της συμμετοχής του, δεν μειώνεται ο αριθμός των αιρετών, αλλά αυξάνεται ο αριθμός μελών του Δ.Σ. Αυτό το μέλος χάνει την θέση του στο Δ.Σ. όταν πάψει να εργάζεται στην τράπεζα ή προκύψει κάποιο από τα κωλύματα που ισχύουν για τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. (άρθρο 12). Στην περίπτωση αυτή αντικαθίσταται από τον επόμενο σε ψήφους ειδάλλως ο σύλλογος εργαζομένων διενεργεί εκλογές για την αναπλήρωσή του. 
3. Εφόσον υπάρξει  συνέταιρος που κατέχει συνεταιριστικές μερίδες με δικαίωμα ψήφου, η αξία των οποίων υπερβαίνει το 10% της συνολικής αξίας των συνεταιριστικών μερίδων με δικαιώματα ψήφων, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα δε και με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφοι 2α, 2β, 2γ ,2δ του ν. 1167/1986, δικαιούται με επιλογή του: α) να ορίζει το ένα από τα δύο πρόσωπα πλήρους απασχόλησης που όντως διευθύνουν τη δραστηριότητα του συνεταιρισμού, ως εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια του άρθρου 13 του ν. 4261/2014, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό πληροί τα εκάστοτε ισχύοντα κριτήρια καταλληλόλητας, όπως αυτά καθορίζονται στο νόμο και στις σχετικές αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, βάσει των διατάξεων του άρ.83 του ν. 4261/2014. Το δικαίωμα αυτό δεν δύναται να παρέχεται σε περισσότερα του ενός μέλη του συνεταιρισμού και συνεπώς, εφόσον υπάρξουν περισσότερα του ενός μέλη του συνεταιρισμού που το καθένα κατέχει συνεταιριστικές μερίδες, με δικαίωμα ψήφου, που η συνολική ονομαστική τους αξία υπερβαίνει ποσοστό 10% της συνολικής ονομαστικής αξίας των συνεταιριστικών μερίδων το δικαίωμα ορισμού των μελών της παρούσας παραγράφου παρέχεται στο μέλος που κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό συνεταιριστικών μερίδων με δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση που περισσότερα του ενός μέλη του συνεταιρισμού κατέχουν το ίδιο ποσοστό συνεταιριστικών μερίδων με δικαίωμα ψήφου, το δικαίωμα απονέμεται, κατά τα κατωτέρω οριζόμενα, στο μέλος του συνεταιρισμού που ενεγράφη πρώτο με το ποσοστό αυτό στο μητρώο μελών του συνεταιρισμού. Το μέλος αυτό του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ανακαλείται για σπουδαίο λόγο από τον συνεταίρο που το όρισε, εφόσον κατά το χρόνο ασκήσεως του δικαιώματος ανάκλησης ο τελευταίος κατέχει συνεταιριστικές μερίδες με δικαίωμα ψήφου, η συνολική ονομαστική αξία των οποίων δεν υπολείπεται ποσοστού 10% της συνολικής ονομαστικής αξίας όλων των συνεταιριστικών μερίδων του συνεταιρισμού με δικαίωμα ψήφου. Το κατά τα ανωτέρω ανακληθέν εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίσταται από άλλο που ορίζει ο συνεταίρος που το όρισε, εφόσον αυτός κατά το χρόνο ασκήσεως του δικαιώματος ορισμού του εκτελεστικού μέλους του ΔΣ κατέχει συνεταιριστικές μερίδες με δικαίωμα ψήφου, η συνολική ονομαστική αξία των οποίων δεν υπολείπεται ποσοστού 10% .της συνολικής ονομαστικής αξίας όλων των συνεταιριστικών μερίδων του συνεταιρισμού με δικαίωμα ψήφου. Ο συνεταίρος που αποκτά το παρόν δικαίωμα ορισμού εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, συνεργάζεται καταλλήλως με την Επιτροπή  Ανάδειξης Υποψηφίων του άρθρου. 8 παρ.4 και 5 του ν.1667/1986, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο ως εκτελεστικού μέλους προσώπου που έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος. Το ανακαλούμενο μέλος αυτού παύει να ασκεί τα καθήκοντά του από την ανακοίνωση στο συνεταιρισμό της εγκρίσεως του αντικαταστάτη του από την Τράπεζα της Ελλάδος, που ορίζεται από τον συνεταίρο που έχει το δικαίωμα ορισμού. β) να ορίζει έως δύο εκ των τριών μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που απαρτίζουν την Επιτροπή Ελέγχου. Τα εν λόγω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να έχουν τύχει της εγκρίσεως της Τράπεζας της Ελλάδος, βάσει της αξιοπιστίας των γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας του/τους. Σε μέλος του συνεταιρισμού που έχει παρασχεθεί το δικαίωμα ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το παρόν β στοιχείο δεν δύναται να παρασχεθεί και το δικαίωμα διορισμού σύμφωνα με το στοιχείο α. Τα ως άνω οριζόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι και μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, δύνανται να ανακαλούνται για σπουδαίο λόγο από τον συνεταίρο που τα όρισε, εφόσον κατά το χρόνο ασκήσεως του δικαιώματος ανάκλησης ο συνεταίρος αυτός κατέχει συνεταιριστικές μερίδες με δικαίωμα ψήφου, η συνολική ονομαστική αξία των οποίων δεν υπολείπεται ποσοστού 10% της συνολικής ονομαστικής αξίας όλων των συνεταιριστικών μερίδων του συνεταιρισμού με δικαίωμα ψήφου. . Το κατά τα ανωτέρω απομακρυνόμενο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχει στην Επιτροπή Ελέγχου αντικαθίσταται από άλλο που ορίζει ο συνεταίρος που το όρισε, εφόσον αυτός κατά το χρόνο ασκήσεως του δικαιώματος ορισμού του εν λόγω μέλους του ΔΣ που θα συμμετέχει στην Επιτροπή Ελέγχου κατέχει συνεταιριστικές μερίδες με δικαίωμα ψήφου, η συνολική ονομαστική αξία των οποίων δεν υπολείπεται ποσοστού 10% της συνολικής ονομαστικής αξίας όλων των συνεταιριστικών μερίδων του συνεταιρισμού με δικαίωμα ψήφου. Το ανακαλούμενο μέλος του που συμμετέχει στην Επιτροπή Ελέγχου παύει να ασκεί τα καθήκοντά του από την ανακοίνωση στο συνεταιρισμό της εγκρίσεως του αντικαταστάτη του από την Τράπεζα της Ελλάδος, που ορίζεται από τον συνεταίρο που έχει το δικαίωμα ορισμού. γ) να ορίζει μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συνεταιρισμού μέχρι του 1/3 του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το δικαίωμα αυτό δύναται να παρασχεθεί και σε περισσότερους του ενός συνεταίρους, το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που αθροιστικώς οι συνεταίροι αυτοί θα δικαιούνται να διορίζουν δεν δύναται να υπερβαίνει ποσοστό 2/5 του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε μέλος του συνεταιρισμού στο οποίο παρέχεται το δικαίωμα ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το παρόν γ στοιχείο και έχει παρασχεθεί και το δικαίωμα διορισμού σύμφωνα με το στοιχείο α ή στο στοιχείο β, για τον υπολογισμό του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζονται από το μέλος προσμετρώνται και τα διοριζόμενα από αυτό κατά το στοιχείο α ή το στοιχείο β πρόσωπα. Τα κατά τα ανωτέρω οριζόμενα πρόσωπα θα πρέπει να έχουν τύχει της εγκρίσεως της Τράπεζας της Ελλάδος βάσει της αξιοπιστίας, των γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρίας τους. Τα εν λόγω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ανακληθούν οποτεδήποτε από τον συνεταίρο που τα όρισε, εφόσον κατά το χρόνο ασκήσεως του δικαιώματος ανάκλησης ο εν λόγω συνεταίρος κατέχει, κατά τον χρόνο της ανάκλησης, συνεταιριστικές μερίδες με δικαίωμα ψήφου, η συνολική ονομαστική αξία των οποίων δεν υπολείπεται ποσοστού 10% της συνολικής ονομαστικής αξίας όλων των συνεταιριστικών μερίδων του συνεταιρισμού με δικαίωμα ψήφου. Το κατά τα ανωτέρω απομακρυνόμενο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αντικαθίσταται από άλλο που ορίζει ο συνεταίρος που το όρισε, εφόσον αυτός κατά το χρόνο ασκήσεως του δικαιώματος ορισμού του εν λόγω μέλους του ΔΣ ο εν λόγω συνεταίρος κατέχει συνεταιριστικές μερίδες με δικαίωμα ψήφου, η συνολική ονομαστική αξία των οποίων δεν υπολείπεται ποσοστού 10% της συνολικής ονομαστικής αξίας όλων των συνεταιριστικών μερίδων του συνεταιρισμού με δικαίωμα ψήφου. 
δ) Οι προϋποθέσεις που πρέπει να έχουν τα μέλη που θα ασκήσουν τα αμέσως παραπάνω δικαιώματα θα είναι η διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης του Συνεταιρισμού και, ενδεικτικώς, η δυνατότητα παροχής από το μέλος, άμεσα ή έμμεσα, ειδικής τεχνογνωσίας, η φήμη και αξιοπιστία του, η δέσμευση  ότι θα διατηρήσει τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που αποκτά τουλάχιστον για πέντε  έτη ή ότι θα έλθει σε άλλες ειδικές  συμφωνίες με το Συνεταιρισμό, που υποβοηθούν και ενισχύουν την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του. Το δικαίωμα της παραγράφου 3 παύει να ισχύει εφόσον το μέλος κατέλθει του ποσοστού του δέκα τοις εκατό (10%) επί της της συνολικής ονομαστικής αξίας όλων των συνεταιριστικών μερίδων του Συνεταιρισμού ή εφόσον άλλο μέλος του Συνεταιρισμού αποκτήσει στο μεταξύ υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο.
4.Η θητεία των οριζομένων κατά την παράγραφο 11.3 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συμπίπτει με τη θητεία του εκάστοτε τρέχοντος ή του νεοκλεγομένου Διοικητικού Συμβουλίου, αναλόγως του χρονικού σημείου ορισμού τους. Εφόσον, ο ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται εν όψει της εκλογής από τη Γενική Συνέλευση νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η άσκηση του δικαιώματος της παραγράφου 11.3 πραγματοποιείται πριν από την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση, η οποία περιορίζεται στην εκλογή των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα μέλη του συνεταιρισμού που ασκούν το παρασχεθέν σ’ αυτά κατά την παρ. 11.3 δικαίωμα γνωστοποιούν στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού τα πρόσωπα που ορίζουν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνελεύσεως, για την έγκριση των οποίων από την Τράπεζα της Ελλάδος πρέπει να έχει ληφθεί εγκαίρως προηγουμένως μέριμνα, και δεν συμμετέχουν στην εκλογή του υπολοίπου Συμβουλίου. Εφόσον το σχετικό δικαίωμα για τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρασχέθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, αν τούτο ασκηθεί κατά τη διάρκεια της θητείας του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, αυξάνεται ο αριθμός των μελών του εκάστοτε τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι και τη λήξη της θητείας του, κατά τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται με την εν λόγω διαδικασία, εκτός και αν την ημέρα παροχής ή και ασκήσεως του δικαιώματος παραιτηθούν ισάριθμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5.         Σε περίπτωση που εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο της θέσεως του μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ορισθεί από μέλος του συνεταιρισμού κατά την παράγραφο 11.3, το μέλος αυτό αντικαθίσταται από το μέλος του συνεταιρισμού που είχε το δικαίωμα ορισμού του.  Για να διατηρήσει/ουν το/α κατά την παράγραφο 11.3 μέλος/η του Συνεταιρισμού το δικαίωμα ορισμού μελών του ΔΣ πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: i)       η συνολική αξία των συνεταιριστικών μερίδων του συνεταιρισμού με δικαίωμα ψήφου που κατέχει/ουν να ανέρχεται, κατά το χρόνο εκλογής νέου ΔΣ σε ποσοστό τουλάχιστον 10%  της συνολικής ονομαστικής αξίας των συνεταιριστικών μερίδων με δικαίωμα ψήφου για την περίπτωση της παραγράφου 11.3.α,  ποσοστό τουλάχιστον 10% της συνολικής ονομαστικής αξίας των συνεταιριστικών μερίδων με δικαίωμα ψήφου για την περίπτωση της παραγράφου 11.3.β και  ποσοστό τουλάχιστον 10% της συνολικής ονομαστικής αξίας των συνεταιριστικών μερίδων με δικαίωμα ψήφου για την περίπτωση της παραγράφου 11.3.γ, ii)να  διατηρήσει τον αριθμό συνεταιριστικών μερίδων που είχε στην κυριότητά του κατά το χρόνο άσκησης του παρεχόμενου με την παράγραφο 11.3  δικαιώματος,  iii) να μην καταδικασθεί τελεσιδίκως για κλοπή, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, απάτη, για αδικήματα των άρθρων 207 επ. Π.Κ. (εγκλήματα περί το νόμισμα), τοκογλυφία, και, εν γένει για κακουργηματική πράξη ή να μην περιέλθει σε κατάσταση αφερεγγυότητος ή πτωχεύσεως, iv) να μην στερηθεί του δικαιώματος αυτού κατόπιν αποφάσεως των εποπτικών αρχών. 
Εφόσον συντρέξει κάποιος από τους ανωτέρω λόγους, καταργείται το εν λόγω δικαίωμα, όπως πιστοποιείται με απόφαση του ΔΣ.
6.         Σε περίπτωση μεταβολής του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διατηρείται υποχρεωτικώς η ιδιαίτερη αναλογία οριζομένων από συνεταίρους μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς το σύνολο των μελών του, που προβλέπεται στην παράγραφο 11.3.γ.

7.  Για τη συμμετοχή τους στις αρχαιρεσίες οι υποψήφιοι θα πρέπει μετά την προκήρυξη των εκλογών και τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από την ορισθείσα για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ημέρα, να καταθέσουν γραπτή αίτηση και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο τους οποιαδήποτε από τα προβλεπόμενα κωλύματα των παρ. 3 και παρ.4 του αρ.12 του παρόντος προς τη Διοίκηση του Συνεταιρισμού και να καταβάλουν το ισόποσο παραβόλου το ύψος του οποίου θα ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, κάθε μορφής, υποψηφιότητα για την εκλογή στο Δ.Σ., θέτουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών ή άλλα μέλη του Συμβουλίου που ορίζονται με βάση το Νόμο και το Καταστατικό τους, ενώ στα ψηφοδέλτια που καταρτίζονται από το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού και σε συνέχεια του ονοματεπωνύμου τους γίνεται μνεία του Νομικού Προσώπου το οποίο εκπροσωπούν, για την πληρέστερη ενημέρωση των μελών κατά την ψηφοφορία. Σε περίπτωση παραίτησης, ανάκλησης ή θανάτου του αντιπροσώπου παύει αυτοδίκαια και η εκπροσώπηση του Νομικού Προσώπου στο Συνεταιρισμό, ενώ η θέση στο Δ.Σ. που παραμένει κενή, καταλαμβάνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος του αντίστοιχου πίνακα.
Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τις θέσεις εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πλήρους απασχόλησης  που όντως διευθύνουν την δραστηριότητα του Συνεταιρισμού υποβάλλουν έγγραφη αίτηση τρεις (3) τουλάχιστον μήνες προ της πρώτης Γενικής Συνέλευσης των εκλογών.
Εφόσον εκλεγούν υποχρεούνται να προσκομίσουν, πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους, τα κατάλληλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι δεν εμπίπτουν στα προβλεπόμενα κωλύματα των παρ. 3 και παρ. 4 του άρ.12 του παρόντος.
8. Το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι  τιμητικό και άμισθο. Κατ' εξαίρεση μπορεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να παρέχεται στα μέλη του Δ.Σ. αποζημίωση ανάλογη με το χρόνο και το αντικείμενο απασχόλησής τους. Στον εκάστοτε πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου θα καταβάλλεται μηνιαίως αποζημίωση ίση με τον μεγαλύτερο  καθαρό μισθό ή αμοιβή που λαμβάνει υπάλληλος ή στέλεχος του συνεταιρισμού προσαυξημένη κατά ποσοστό 30%. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα καταβάλλεται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση του σώματος το ύψος της οποίας θα καθορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, που θα εγκρίνεται από τη επόμενη γενική συνέλευση.  Η αποζημίωση αυτή δεν αποτελεί μισθό, ούτε δημιουργεί δικαιώματα ή αξιώσεις, κατά τις διατάξεις της εργατικής ή  ασφαλιστικής Νομοθεσίας.
Άρθρο 12:Συγκρότηση - Κωλύματα - Συμμετοχή στο Δ.Σ.
1. Με πρόσκληση του μέλους  που πλειοψήφησε, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται εντός δέκα πέντε (15η) ημερών το αργότερο και εκλέγει, με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και τον Ταμία.
Ακόμα μπορεί, στην ίδια ή και σε άλλη συνεδρίαση, να εκλέξει, με την ίδια διαδικασία, Αναπληρωτή Γραμματέα και Αναπληρωτή Ταμία, αν κρίνει τούτο αναγκαίο για την καλύτερη λειτουργία του Συνεταιρισμού.
2. Εάν από αμέλεια κλπ του πρώτου μέλους δεν συγκληθεί στην τακτή ως άνω προθεσμία το Διοικητικό Συμβούλιο, η σχετική ευθύνη και αρμοδιότητα μεταβιβάζεται  στο μέλος που εκλέχθηκε δεύτερο, το οποίο και συγκαλεί άμεσα το Συμβούλιο για να συγκροτηθεί σε σώμα.
3.  Κώλυμα να υποβάλλει αίτηση υποψηφιότητας και να συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο έχει το μέλος που:
α) ασκεί ατομική ή εταιρική επιχείρηση όμοια με τους σκοπούς του Συνεταιρισμού ή που είναι μέλος στα όργανα διοίκησης ή υπάλληλος άλλων φορέων, οι οποίοι ασκούν παρεμφερείς προς τις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού εργασίες και γενικώς, πρόσωπα που εμπίπτουν στις προϋποθέσεις αποκλεισμού τους από μέλη του Συνεταιρισμού (άρθρο 7, παρ. 1α παρόντος), εκτός από την περίπτωση του άρθρου 11 παρ. 2 του παρόντος.
β) Καταδικάστηκε, τελεσίδικα, για κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, πλαστογραφία, απάτη, εγκλήματα περί το νόμισμα, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, τοκογλυφία.
γ) Καταδικάστηκε τελεσίδικα για κακούργημα.
δ) Βρίσκεται, λόγω δανείων σε καθυστέρηση ή άλλων οικονομικών οφειλών, σε αντιδικία με το συνεταιρισμό ενώπιον οποιουδήποτε  Ποινικού – Αστικού ή Διοικητικού Δικαστηρίου
ε) Έχει , η ατομική τους επιχείρηση ή η εταιρεία στην οποία συμμετέχουν ως μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου ή είναι διαχειριστές της ή εταίροι με ποσοστό άνω του 5% ληξιπρόθεσμες και απαιτητές δόσεις δανείων ή πιστώσεων προς το Συνεταιρισμό ή έχουν δανειοδοτήσεις ή και πιστώσεις χωρίς να συντρέχουν για τα πρόσωπα αυτά οι προβλεπόμενες στο άρθρο 34 παρ. 1 α και β του παρόντος καταστατικού προϋποθέσεις χορήγησης δανείων και πιστώσεων
στ)  Έχει καταχωρηθεί στις λίστες του Τειρεσία (Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Α.Ε.) ή άλλου φορέα που θα τον αντικαταστήσει για απλήρωτες επιταγές, συναλλαγματικές ή ανεξόφλητες διαταγές πληρωμής που στο σύνολό τους θα  υπερβαίνουν τις 15 για κάθε μία περίπτωση. Το μέλος που επιθυμεί να είναι υποψήφιος είναι υποχρεωμένο μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας να καταθέτει αντίγραφο ποινικού μητρώου, σημείωμα αρμόδιας υπηρεσίας της τράπεζας ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του το κώλυμα της παρ. 4 ε του παρόντος άρθρου και δήλωση ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του οποιοδήποτε από τα λοιπά προαναφερθέντα κωλύματα.
Εάν κάποιο από τα παραπάνω κωλύματα υποψηφιότητας και συμμετοχής συντρέξει στο πρόσωπο του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της θητείας του,  τότε το μέλος αυτό εκπίπτει, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που διαπιστώνει την ύπαρξη του κωλύματος, από τη θέση του, την οποία καταλαμβάνει ο αμέσως επόμενος αναπληρωματικός.
Η εν λόγω απόφαση τελεί υπό την προϋπόθεση της επικύρωσής της από τη Γενική Συνέλευση.
4. Δεν επιτρέπεται να μετέχει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ούτε έχει δικαίωμα ψήφου στις αποφάσεις του το μέλος, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν τον ίδιο, σύζυγο ή συγγενή του πρώτου βαθμού εξ' αίματος ή εξ' αγχιστείας.
5. Μετά τη σύγκληση του νέου Δ.Σ. (εντός 15 ημερών, σύμφωνα με την παρ.1 του παρόντος άρθρου) το απερχόμενο Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να πραγματοποιήσει την κανονική παράδοση και την παραλαβή όλων των περιουσιακών στοιχείων και βιβλίων του συνεταιρισμού και συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής καθώς επίσης να ενημερώσει το νεοεκλεγέν Δ.Σ. για τις υποθέσεις του Συνεταιρισμού. 
6. Τα υποψήφια για το Διοικητικό Συμβούλιο μέλη του Συνεταιρισμού υποχρεούνται να γνωρίζουν το σύνολο των απαιτήσεων του νομικού, θεσμικού πλαισίου καθώς και τους κανόνες και οδηγίες που θέτει το σύστημα εποπτείας τραπεζικού συστήματος σε θέματα που αφορούν την καταλληλότητα των προσώπων που συγκροτούν το Διοικητικό Συμβούλιο Πιστωτικού Ιδρύματος καθώς και τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης που οφείλει να τηρεί το κάθε πιστωτικό ίδρυμα.
Άρθρο 13:Αρμοδιότητες  Διοικητικού Συμβουλίου - Ευθύνες μελών.
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για κάθε πράξη, που αφορά στη Διοίκηση και εκπροσώπηση του Συνεταιρισμού, καθώς και στη διαχείριση της περιουσίας του. Επίσης αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα, που αφορούν στο Συνεταιρισμό, μέσα στα πλαίσια του σκοπού του, με εξαίρεση   εκείνα  που, σύμφωνα με  το νόμο ή το καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του σε ένα ή περισσότερα μέλη του, σε  Διευθυντικά στελέχη, σε νομικούς συμβούλους, σε συνεργαζόμενους δικηγόρους ή και σε υπαλλήλους του Συνεταιρισμού.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οφείλουν να επιδεικνύουν την επιμέλεια που καταβάλλουν στις δικές τους υποθέσεις και να προστατεύουν τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού  με όλα τα νόμιμα μέσα που προσφέρονται. Ιδιαίτερα το Δ.Σ. έχει καθήκον και χρέος να παρακολουθεί και ελέγχει την χρήση των παρεχόμενων δανείων, την έγκαιρη επιστροφή αυτών, καθώς και να φροντίζει για την ανάπτυξη του πνεύματος της οικονομίας για την καλυτέρευση της οικονομικής κατάστασης των μελών του Συνεταιρισμού.
4. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται και η, στα πλαίσια πάντοτε του νόμου και των σχετικών αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος και σύμφωνα με το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, αντιμετώπιση των ακόλουθων θεμάτων:
α) Προσλήψεις - απολύσεις - αποδοχές κλπ προσωπικού.
β) Εγγραφή - διαγραφή μελών.
γ) Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.
δ) Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων αποδοχής καταθέσεων.
ε) Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων χορήγησης δανείων.
στ) Καθορισμός εισφοράς - αξίας διάθεσης συνεταιριστικής μερίδας του άρθρου 24 του παρόντος.
ζ) Καθορισμός αποζημίωσης εξερχόμενων μελών .
η) Σύνταξη ετήσιου προϋπολογισμού και κατάρτιση του ισολογισμού με τα αποτελέσματα χρήσης για κάθε διαχειριστική περίοδο. Εισήγηση επ' αυτών προς τη Γενική Συνέλευση. Έγκριση, κατά την διάρκεια του έτους των αναγκαίων για την εύρυθμη λειτουργία του Συνεταιρισμού προσαρμογών του προϋπολογισμού.
θ) Κατάρτιση - τροποποίηση κλπ. εσωτερικών κανονισμών και υποβολή προς ενημέρωση στην Τράπεζα της Ελλάδος
ι) Αγορά μηχανημάτων, επίπλων και λοιπών κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων και παντός αναλώσιμου ή όχι αγαθού για τις ανάγκες του Συνεταιρισμού.
ια) Ίδρυση Υποκαταστημάτων και Πρακτορείων μετά από μελέτη βιωσιμότητας.
ιβ) Γνωστοποίηση προς τις αρμόδιες αρχές των μεταβολών που επέρχονται στα Διοικητικά Όργανα του Συνεταιρισμού  (Ν.1667/86, άρθρο 7 παρ. 1 όπως ισχύει) καθώς και παροχή κάθε στοιχείου και πληροφορίας, που νόμιμα προβλέπεται.
ιγ) Συμμετοχή σε οργανώσεις, σωματεία οποιασδήποτε βαθμίδας καθώς και σε οργανισμούς με συναφείς σκοπούς.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που, παραβαίνουν τα καθήκοντά τους, όπως αυτά καθορίζονται από το Νόμο, το Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, ευθύνονται έναντι του Συνεταιρισμού, καθώς και έναντι των συνεταίρων και των δανειστών, για ζημιές που προήλθαν από ενέργειες ή παραλείψεις τους.
6. Η παραπάνω ευθύνη είναι άσχετη με την διαδικασία αποπομπής του μέλους του οργάνου που προκάλεσε τη ζημία, η οποία κινείται από το Δ.Σ., χωρίς τη συμμετοχή του κρινόμενου μέλους και ολοκληρώνεται άμεσα. Δικαίωμα προσφυγής κατά της απόφασης αυτής έχει σύμφωνα με το νόμο το μέλος πλην η συμμετοχή του στο όργανο είναι δυνατή μόνο σε περίπτωση αποδοχής της προσφυγής του.
7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται εντός του έτους 2015, μπορεί να εξουσιοδοτηθεί το ΔΣ όπως, στο πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας, αποφασίζει την αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου με την έκδοση συνεταιριστικών μερίδων, οι οποίες έχουν δικαιώματα ψήφου ή με ομολογίες μετατρέψιμες σε συνεταιριστικές μερίδες με δικαίωμα ψήφου ή με άλλα μετατρέψιμα χρηματοπιστωτικά μέσα και, εν γένει, τίτλους που προσμετρώνται στα ίδια κεφάλαια, με διαδικασία προσκλήσεως που απευθύνεται στα μέλη του συνεταιρισμού, σε επενδυτές μη μέλη, καθώς και στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας του ν.3864/2010. 
Η παραπάνω ΓΣ της ΣΤ μπορεί να εξουσιοδοτήσει το ΔΣ να καθορίσει την τελική τιμή διάθεσης των συνεταιριστικών μερίδων που θα διατεθούν στους επενδυτές, εντός των πλαισίων που θέτει η ΓΣ και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Καταστατικού περί τιμής διάθεσης συνεταιριστικών μερίδων.  Η εξουσιοδότηση που παρέχεται με αποφάσεις της ΓΣ, κατά την παρούσα παράγραφο,  έχει ισχύ έξι (6) μηνών από τη λήψη της σχετικής αποφάσεως.
Άρθρο 14:Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα του Συνεταιρισμού, σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά το μήνα, έκτακτα δε οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο από τον Πρόεδρο και, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, από τους νόμιμους αναπληρωτές του ή αν το ζητήσουν τουλάχιστον τρία (3) από τα μέλη του. Σε όλες τις περιπτώσεις η πρόσκληση ή το αίτημα, για τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβάνει και τα προς συζήτηση θέματα. Το διοικητικό συμβούλιο κατόπιν απόφασής του μπορεί , να συνεδριάζει και σε νομό που δραστηριοποιείται ο συνεταιρισμός με ύπαρξη καταστήματος ή υποκαταστήματος.
2. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα . Εκπροσώπηση μέλους δεν επιτρέπεται.
3. Τις συνεδριάσεις διευθύνει ο Πρόεδρος και, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Αντιπρόεδρος ή το μεγαλύτερο σε ηλικία από τα παριστάμενα μέλη, όταν και ο Αντιπρόεδρος δεν έχει προσέλθει στη συνεδρίαση. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

4. Οι αποφάσεις, με τη μέριμνα του Γραμματέα, καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφονται από όλα τα μέλη, που μετείχαν σε κάθε συνεδρίαση. Σύμβουλος που διαφωνεί δικαιούται να ζητήσει την καταχώρηση της γνώμης του.
Σε περίπτωση άρνησης συμβούλου να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται μνεία γι' αυτό στα πρακτικά, τα οποία και υπογράφονται μόνο από τους υπόλοιπους συμβούλους.
5. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. καλούνται και μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Γενικός Διευθυντής  ή ο Αναπληρωτής του ή άλλος υπηρεσιακός παράγοντας , εκτός αν ο Γενικός Διευθυντής ή ο Αναπληρωτής του ή ο Υπηρεσιακός παράγοντας είναι ένα από τα δύο (2) εκτελεστικά  μέλη πλήρους απασχόλησης που όντως διευθύνουν τη δραστηριότητα του       συνεταιρισμού που λειτουργεί ως πιστωτικό ίδρυμα .
6. Μέλος που, αδικαιολόγητα, δεν μετέχει σε τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, εκπίπτει αυτοδικαίως του αξιώματός του, τα δε υπόλοιπα μέλη υποχρεούνται στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή τους, να επιβεβαιώσουν τη μη συμμετοχή  και ταυτόχρονα, να συμπληρώσουν την κενωθείσα θέση με το πρώτο Αναπληρωματικό Μέλος.
Άρθρο 15:Καθήκοντα Προέδρου - Αντιπροέδρου - Γραμματέα – Ταμία
1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:
α) Εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα τον Συνεταιρισμό και, μαζί με τον Γραμματέα ή τον Ταμία, σε θέματα χρηματικής διαχείρισης, υπογράφει τα έγγραφα του Συνεταιρισμού, εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά.
β) Μεριμνά και επιμελείται για την κανονική λειτουργία των Υπηρεσιών του Συνεταιρισμού και την ορθή εφαρμογή των νομίμων διαδικασιών, σε κάθε περίπτωση, καθώς και για την τήρηση των κανονισμών και των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων του Συνεταιρισμού.
γ) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδριάσεις και προεδρεύει των συνεδριάσεων εισηγούμενος τα θέματα και παρέχοντας κάθε αναγκαία επ' αυτών διευκρίνιση ή πληροφορία.
2. Ο Αντιπρόεδρος σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του αντικαθιστάται από το μεγαλύτερο σε ηλικία από τα παριστάμενα μέλη και αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε όλη την έκταση των καθηκόντων του όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει.
3. Ο Γραμματέας μεριμνά για τη σωστή τήρηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και για τη φύλαξη των πρακτικών  της Γενικής Συνέλευσης.
4. Ο Ταμίας μεριμνά και επιμελείται για την ορθή διεξαγωγή των εργασιών του Συνεταιρισμού που έχουν σχέση με τη χρηματική και με την εν γένει οικονομική διαχείρισή του.
Άρθρο 16:Ειδικές διατάξεις για τα Όργανα Διοίκησης (Δ.Σ.)
1. Εισηγητής των θεμάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, όταν κωλύεται ή απουσιάζει.
Επίσης οι εισηγήσεις είναι δυνατό να γίνονται και από άλλο μέλος ή και από υπάλληλο του Συνεταιρισμού, που θα ορίζει ο Πρόεδρος.
Στις περιπτώσεις που, η σύγκληση, γίνεται, όχι με πρωτοβουλία του Προέδρου ή των αναπληρωτών του, η εισήγηση γίνεται από τα μέλη, που ζήτησαν τη συνεδρίαση και καθόρισαν τα προς συζήτηση θέματα.
2. Χρέη υπηρεσιακού γραμματέα, σε όλα τα Όργανα Διοίκησης, εκτελεί υπάλληλος του Συνεταιρισμού, που ορίζεται από τα Συμβούλια.
3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των Συμβουλίων και της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον, κατά το χρόνο έκδοσής τους, Πρόεδρο του Δ.Σ. ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
4. Στην περίπτωση κατά την οποία κενώνεται για οποιοδήποτε λόγο η θέση μέλους του Δ.Σ., καθώς και των αντιπροσώπων σε  Ομοσπονδία, συμπληρώνεται χωρίς άλλη διαδικασία από το πρώτο αναπληρωματικό αντίστοιχα μέχρι πλήρους εξαντλήσεως των οικείων πινάκων.
Σε περίπτωση μη ύπαρξης αναπληρωματικών μελών, το Δ.Σ. μπορεί να λειτουργήσει και με ελλιπή σύνθεση μέχρι τις επόμενες εκλογές και με ελλείποντα μέλη μέχρι δύο (2).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 17:Γενική Συνέλευση - Συγκρότηση – Αρμοδιότητες
1. Η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού απαρτίζεται από όλα τα μέλη του που συνέρχονται σε τακτική ή έκτακτη  συνεδρίαση σύμφωνα με τον νόμο, είναι το ανώτατο όργανο και αποφασίζει για όλα τα θέματα του Συνεταιρισμού.
2. Στην αποκλειστική  αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται ιδίως:
α) Η τροποποίηση του καταστατικού
β) Η μεταβολή του σκοπού ή της έδρας του Συνεταιρισμού, η μεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας ή της ευθύνης των Συνεταίρων, η μεταβολή του τρόπου διανομής των κερδών μεταξύ συνεταίρων, η συγχώνευση, η διάλυση και η αναβίωση του Συνεταιρισμού.
γ) Η έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης.
δ) Η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Συνεταιρισμού.
ε)   Η έγκριση του ειδικού κανονισμού εργασίας του προσωπικού.
στ) Η εκλογή, η ανάκληση, η αντικατάσταση και η απαλλαγή κάθε ευθύνης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των αντιπροσώπων του Συνεταιρισμού σε άλλες Οργανώσεις.
ζ) Η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση έκτακτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων.
η) Η ερμηνεία επί διαφορών, που αναφέρονται σε προηγούμενες αποφάσεις της Γ.Σ.
θ)  Η αποδοχή και ο αποκλεισμός συνεταίρου από το Συνεταιρισμό.
ι) Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας του Συνεταιρισμού, ανάλογα με τους σκοπούς του.
ια) Ο ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και αναπληρωτή του, για τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων του Συνεταιρισμού.
ιβ) Η συμμετοχή σε εταιρία και η αποχώρηση από αυτή.
ιγ) Η έγκριση αιτήσεων συνεταίρων για την απόδοση της αξίας των συνεταιριστικών τους μερίδων, υποχρεωτικών και προαιρετικών, λόγω αποχώρησης ή αποκλεισμού τους καθώς και κάθε άλλης περίπτωσης απόδοσης των συνεταιριστικών μερίδων υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται, στο άρθρο 2 παρ. 7 και 9 του ν. 1667/1986 , από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν.4261/2014 και τις διατάξεις  του παρόντος καταστατικού.
ιδ)  Η έγκριση της συγκρότησης της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου που προβλέπεται από το άρθρο 37 Ν. 3693/2008 και συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου , σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 1667/1986 και στο εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του παρόντος  καταστατικού, με την επιφύλαξη του άρθρου 11 παρ. 3 στοιχ. β ως προς τα οριζόμενα από μέλος του συνεταιρισμού πρόσωπα. 
3. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αντίθετη με το Νόμο ή και το Καταστατικό είναι άκυρη. Την ακυρότητα κηρύσσει το αρμόδιο δικαστήριο, ύστερα από αγωγή μέλους, που δε συμφώνησε, ή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Το δικαίωμα για την έγερση της αγωγής παραγράφεται μετά την παρέλευση μήνα από τη λήψη της απόφασης. Η απόφαση, που κηρύσσει την ακυρότητα ισχύει έναντι όλων, δηλαδή είναι οριστική, τελεσίδικη και αμετάκλητη.
Άρθρο 18:Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης – Συμμετοχή
1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε διαχειριστικής χρήσης. Η τακτική  γενική συνέλευση πραγματοποιείται , κατά  έτη που λήγουν σε άρτιο αριθμό στην έδρα του συνεταιρισμού και κατά τα έτη που λήγουν σε περιττό αριθμό σε νόμο  που ο συνεταιρισμός διατηρεί κατάστημα ή υποκατάστημα και στον οποίο κατοικούν τα περισσότερα σε αριθμό μέλη σε σχέση με τους νομούς που δραστηριοποιείται ο συνεταιρισμός.
Έκτακτα συνέρχεται  όποτε τη συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ένα δέκατο (1/10) των μελών του Συνεταιρισμού. Ο ίδιος αριθμός των συνεταίρων (1/10) μπορεί, ενόψει σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, να ζητήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων συγκεκριμένα θέματα. Το σχετικό αίτημα, στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να κατατεθεί γραπτώς στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης. Για τον τόπο σύγκλησης ισχύει ότι και για την τακτική γενική συνέλευση.
2. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο δε συγκαλέσει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες την κατά την προηγούμενη παράγραφο ζητηθείσα Γενική Συνέλευση ή δεν συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη τα θέματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσφύγουν στο αρμόδιο δικαστήριο το οποίο και αποφαίνεται σχετικά.
3. Στη Γενική Συνέλευση μπορεί να παρίσταται, χωρίς ψήφο, αντιπρόσωπος της Συνεταιριστικής οργάνωσης ανωτέρου ή ιδίου βαθμού, μέλος της οποίας είναι ο Συνεταιρισμός.
4.   Κάθε συνεταίρος έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και επί κάθε άλλου θέματος που σύννομα τίθεται σε ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση με τις ψήφους που αναλογούν στις συνεταιριστικές του μερίδες με δικαίωμα ψήφου που κατέχει, υπό τους περιορισμούς που αναφέρονται παρακάτω. Κάθε συνεταιριστική μερίδα παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Κανένας συνεταίρος, ανεξαρτήτως των συνεταιριστικών μερίδων, με δικαίωμα ψήφου, που κατέχει, δεν δικαιούται να ασκεί, στη Γενική Συνέλευση δικαιώματα ψήφου που υπερβαίνουν ποσοστό υψηλότερο του 33% του συνολικού αριθμού ψήφων που αντιστοιχούν στο σύνολο των συνεταιριστικών μερίδων, με δικαίωμα ψήφου, όλων των συνεταίρων του συνεταιρισμού, κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος ψήφου. Εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρίστανται συνεταίροι, που τα δικαιώματα ψήφου που μπορεί ο καθένας από αυτούς να ασκήσει στη Γενική Συνέλευση υπερβαίνουν ποσοστό 5% του συνολικού αριθμού ψήφων, με βάση τις συνεταιριστικές μερίδες και τα δικαιώματα ψήφου που αναλογούν σ’ αυτές κατά την προηγούμενη της Γενικής Συνέλευσης εργάσιμη ημέρα, οι συνεταίροι αυτοί δεν δικαιούνται να ασκήσουν, αθροιστικώς, στη Γενική Συνέλευση, ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου, για τις συνεταιριστικές μερίδες που τους ανήκουν, υψηλότερο του 50% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που έχουν όλοι οι συνεταίροι, βάσει των συνεταιριστικών τους μερίδων με δικαίωμα ψήφου. Για το σκοπό αυτό, μειώνονται αναλογικά τα δικαιώματα ψήφου των συνεταίρων, που τα δικαιώματα ψήφου τους υπερβαίνουν ποσοστό 5% του συνολικού αριθμού ψήφων, έτσι ώστε τα δικαιώματα ψήφου που αυτοί θα ασκήσουν τελικώς να ανέρχονται μέχρι του ποσοστού αυτού (50%).
Προς εξακρίβωση του αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου που δύναται να ασκεί στη Γενική Συνέλευση συνεταίρος που έχει δικαιώματα ψήφου που υπερβαίνουν ποσοστό 5% του συνολικού αριθμού ψήφων του συνεταιρισμού, κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνεται: α) το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου του συνεταιρισμού, βάσει του συνόλου των συνεταιριστικών μερίδων με δικαίωμα ψήφου και β) ποιοι από τους παρισταμένους συνεταίρους έχουν συνεταιριστικές μερίδες, που τους παρέχουν δικαιώματα ψήφου που υπερβαίνουν ποσοστό 5% του συνολικού αριθμού ψήφων με βάση το σύνολο των συνεταιριστικών μερίδων του συνεταιρισμού με δικαίωμα ψήφου. Εφόσον το σύνολο των ψήφων που κατέχουν οι παριστάμενοι στη Γενική Συνέλευση συνέταιροι της περ. β΄ υπερβαίνει ποσοστό 50% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου του συνεταιρισμού, με βάση τις συνεταιριστικές μερίδες και τα δικαιώματα ψήφου που αναλογούν σ’ αυτές την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, τότε περικόπτονται αναλογικώς τα δικαιώματα ψήφου τους, έτσι ώστε αυτά να μην υπερβαίνουν ποσοστό 50% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου του συνεταιρισμού, και ανακοινώνεται ο αριθμός ψήφων που δικαιούνται να ασκήσουν στη Γενική Συνέλευση οι συνέταιροι αυτοί.
Εφόσον, για οποιονδήποτε λόγο, μεταβληθεί ο αριθμός των συνεταιριστικών μερίδων με δικαίωμα ψήφου, τα δικαιώματα ψήφου που δύνανται να ασκηθούν υπολογίζονται βάσει του αριθμού των συνεταιριστικών μερίδων, με δικαίωμα ψήφου, κατά το χρόνο εξασκήσεως του δικαιώματος ψήφου.
Μέλος της συνεταιριστικής τράπεζας που κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του συνολικού αριθμού ψήφων θεωρείται ότι δύναται να ασκεί ουσιώδη επιρροή στη διαχείριση της τράπεζας και υπόκειται στους εποπτικούς κανόνες του ν. 4261/2014 για τα πρόσωπα που έχουν ειδική συμμετοχή σε πιστωτικά ιδρύματα (κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23).
Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
5.  Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να μετέχουν όλοι οι συνεταίροι αυτοπροσώπως. Εφόσον και για όσο χρονικό διάστημα συνεταίροι έχουν δικαίωμα άσκησης άνω των είκοσι ψήφων για συνεταιριστικές μερίδες που κατέχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση δύναται να ασκείται και δι’ αντιπροσώπου, που πρέπει να είναι συνεταίρος.
6. Τα Νομικά πρόσωπα - μέλη του Συνεταιρισμού μπορεί να συμμετέχουν στη Γ.Σ. δια των νομίμων εκπροσώπων τους ή με αντιπρόσωπο, που θα εξουσιοδοτείται από το Δ.Σ. ή άλλο αρμόδιο όργανο.
Άρθρο 19:Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη
1. Στην πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση αναγράφεται υποχρεωτικά η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και ο τόπος που θα συνέλθει καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με κάθε σαφήνεια.
2. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης με προσωπικές επιστολές ή με άλλο πρόσφορο μέσο (τηλεγράφημα, τηλεφώνημα, fax, κ.λ.π.) ή δημοσίευση σε εφημερίδες του Νομού της έδρας. Ειδικά όταν στη Γενική Συνέλευση πρόκειται να συζητηθεί θέμα διάλυσης του Συνεταιρισμού, η προθεσμία γνωστοποίησης της πρόσκλησης ορίζεται σε τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες.
3. Σε θέματα, που δεν έχουν νόμιμα γνωστοποιηθεί δε μπορεί να ληφθεί απόφαση, ούτε επιτρέπεται να γίνει συζήτηση εκτός αν πρόκειται για την εκλογή Προέδρου της Συνέλευσης ή για πρόταση προς σύγκληση άλλης Συνέλευσης
Άρθρο 20: Εκλογή Προέδρου - Απαρτία – Λήψη Αποφάσεων
1. Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγεται από τα μέλη ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης. Έως την εκλογή Προέδρου τα καθήκοντα του ασκεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός απουσιάζει , ο Αντιπρόεδρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και αν δεν παρίσταται κανένας από το Διοικητικό Συμβούλιο ένα μέλος του Συνεταιρισμού, που υποδεικνύεται από τη Συνέλευση. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ορίζει, από τους παριστάμενους συνεταίρους, έναν πρακτικογράφο και σε περίπτωση ψηφοφορίας, τον απαιτούμενο αριθμό ψηφολεκτών, οι οποίοι θα παρίστανται καθ' όλη τη διάρκεια της Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Συνέλευσης και ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον ίδιο, τον πρακτικογράφο και τον Πρόεδρο.
2. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, παρίστανται τα μισά τουλάχιστον μέλη του Συνεταιρισμού. Αν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες, χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των μελών του Συνεταιρισμού. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες, χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης με όσα μέλη και αν παρίστανται, τα οποία όμως δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των επτά (7).
3. Για τη λήψη αποφάσεων, που αφορούν τη μεταβολή του σκοπού ή της έδρας του Συνεταιρισμού, τη μεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας ή της ευθύνης των Συνεταίρων, τον αποκλεισμό συνεταίρου, την παράταση, τη διάλυση, την αναβίωση, τη συγχώνευση του Συνεταιρισμού ή τη μεταβολή του τρόπου διανομής των κερδών, και την ανάκληση και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αντιπροσώπων του Συνεταιρισμού σε άλλες Οργανώσεις και Οργανισμούς, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σ' αυτήν τουλάχιστον τα μισά συν ένα (1) μέλη, σε καμία όμως περίπτωση ολιγότερα των επτά (7). Σε περίπτωση επαναληπτικής Συνέλευσης, για τα ίδια θέματα, απαιτείται η παρουσία, τουλάχιστον, του ενός τρίτου (1/3) των μελών, με τον ίδιο, όπως προηγούμενα, περιορισμό, σ' ό,τι αφορά τον ελάχιστο αριθμό των παρόντων. 
Η  δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση, για θέματα αυτής της παραγράφου, εφ' όσον τα μέλη του Συνεταιρισμού ξεπεράσουν τα χίλια (1000), βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες, τουλάχιστον τετρακόσιοι (400) συνεταίροι.
4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των ψήφων των ψηφισάντων μελών. Ειδικά στα θέματα της παρ. 3 του παρόντος άρθρου οι αποφάσεις λαμβάνονται με την αυξημένη πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των ψήφων των μελών που συγκροτούν την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης και συμμετείχαν στη συγκεκριμένη ψηφοφορία .
5. Η Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Αν παρίσταται το σύνολο των συνεταίρων, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει και για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση. Στην περίπτωση αυτή  η συζήτηση, για τα θέματα αυτά, αναβάλλεται υποχρεωτικά αν το ζητήσει το ένα εικοστό (1/20) των μελών αλλά όχι λιγότερα από τρία (3).
6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν στα θέματα απαλλαγής από την ευθύνη τους. Επίσης δεν έχει δικαίωμα να ψηφίσει συνεταίρος στα θέματα που αφορούν απαλλαγή από υποχρεώσεις του προς το Συνεταιρισμό ή κατάρτιση σύμβασης με το Συνεταιρισμό.
7. Οι ψηφοφορίες στη Γενική Συνέλευση γίνονται με ανάταση χειρός. Ειδικά για θέματα που αφορούν αρχαιρεσίες, παροχή εμπιστοσύνης, απαλλαγή από ευθύνη, έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και προϋπολογισμού καθώς και προσωπικά ζητήματα, η ψηφοφορία είναι ονομαστική και γίνεται με ψηφοδέλτια. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και αν και κατά την επανάληψη επιτευχθεί το ίδιο αποτέλεσμα αναβάλλεται η λήψη απόφασης.
Άρθρο 21:Αρχαιρεσίες
1. Τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού, για την ανάδειξη αντιπροσώπων σε πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες Οργανώσεις, των οποίων ο Συνεταιρισμός είναι μέλος, καθώς επίσης και της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πλήρους απασχόλησης που όντως διευθύνουν τη δραστηριότητα της τράπεζας, διενεργεί εφορευτική επιτροπή, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών και αποτελείται από τρία (3), τουλάχιστον, μέλη.
H επιτροπή αυτή θα έχει την ευθύνη για τη συνολική διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, τη συγκέντρωση, την έκδοση και επικύρωση των τελικών αποτελεσμάτων. Επίσης, για τη διευκόλυνση διενέργειας των αρχαιρεσιών ορίζεται από την εφορευτική επιτροπή σε κάθε εκλογικό κέντρο τριμελής επιτροπή. Στην εφορευτική επιτροπή δεν μπορούν να συμμετέχουν υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο,  ή την Ομοσπονδία Συνεταιρισμών.
Τα ζητήματα που ανακύπτουν, κατά τη διαδικασία των αρχαιρεσιών, λύνονται από την εφορευτική επιτροπή, που αποφασίζει κατά πλειοψηφία. 
2. Αρμόδιο για την προετοιμασία των εκλογών είναι το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Το απερχόμενο διοικητικό συμβούλιο του Συνεταιρισμού με την απόφαση του που προκηρύσσει τις αρχαιρεσίες, ελέγχει αν οι υποψήφιοι εμπίπτουν στα κωλύματα που προβλέπονται στην παρ.3 και παρ.4 του άρθρου 12 κάνει την ανακήρυξη των υποψηφίων και καταρτίζει το ενιαίο ψηφοδέλτιο. Εφόσον ο συνεταιρισμός έχει πάνω από 500 μέλη ,ορίζονται εκλογικά κέντρα τα οποία μπορούν να βρίσκονται και στις έδρες των  περιφερειακών υποκαταστημάτων του Συνεταιρισμού και σε καθένα από αυτά παρίσταται δικαστικός αντιπρόσωπος διοριζόμενος από τον  δικηγορικό σύλλογο της περιφέρειας της έδρας που θα λειτουργούν τα εκλογικά κέντρα.
3. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των αντιπροσώπων, για οργανώσεις των οποίων ο Συνεταιρισμός είναι μέλος και της επιτροπής ανάδειξης υποψηφίων, γίνεται με βάση τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί σύμφωνα με την παρ. 7 του αρ. 11 και της παρ. 2 του άρθρου. 44 του παρόντος με ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά του επωνύμου, οι υποψήφιοι, χωριστά για κάθε όργανο και με την προϋπόθεση ότι οι αναγραφόμενοι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογής.
Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης, που μπορεί να τεθούν για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αντιπροσώπων ( εάν υπάρχει εκλογή ) σε υπερκείμενη οργάνωση είμαι μέχρι έξι ( 6 ) σταυροί προτίμησης και μέχρι δύο ( 2 ) σταυροί προτίμησης για την επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων.
Κατά την προσέλευση του κάθε ψηφοφόρος θα παραλαμβάνει από την τριμελή επιτροπή του εκλογικού κέντρου αντίστοιχα με τις ψήφους που διαθέτει ψηφοδέλτια και φακέλους. Στη συνέχεια θα καταγράφεται στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας ο αντίστοιχος αριθμός ψήφων που ψήφισε στη συγκεκριμένη ψηφοφορία ώστε να προκύπτει ο συνολικός αριθμός των φακέλων που πρέπει να βρίσκονται στην κάλπη και να διασφαλίζεται το εκλογικό αποτέλεσμα.
Εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της επιτροπής ανάδειξης υποψηφίων οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν με σειρά επιτυχίας τις περισσότερες ψήφους, ο δε αριθμός τους ανέρχεται σε ένδεκα  (11) για το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη παρ. 1 του άρθρου 11 του παρόντος ήτοι 9 ως μη εκτελεστικά μέλη και 2 ως εκτελεστικά μέλη και 3 για την επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων.
Για κάθε Οργάνωση Πιστωτικών Συνεταιρισμών (Ένωση - Ομοσπονδία κ.λ.π.) εκλέγονται με τη σειρά των σταυρών προτίμησης, όσοι Αντιπρόσωποι προβλέπονται από τα καταστατικά των Οργανώσεων αυτών.
Ισάριθμοι πέραν αυτών, υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο, για κάθε Ένωση ή Ομοσπονδία και για την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων εκλέγονται Αναπληρωματικά μέλη ή Αναπληρωματικοί Αντιπρόσωποι. Τα Αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων καθώς και οι Αναπληρωματικοί Αντιπρόσωποι καλύπτουν, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 16 του παρόντος, τις κενούμενες θέσεις των τακτικών μελών και συνεχίζουν τη θητεία τους μέχρι τις επόμενες αρχαιρεσίες ή την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της. Σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.
4. Ψηφοδέλτια που έχουν σταυρούς προτίμησης περισσότερους από τους προβλεπόμενους, για κάθε περίπτωση δε θα λαμβάνονται υπόψη μόνο για το συγκεκριμένο όργανο. Θεωρούνται άκυρα όταν οι σταυροί προτίμησης είναι περισσότεροι για όλα τα όργανα.

5. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, η εφορευτική επιτροπή ανακηρύσσει τους επιτυχόντες συμβούλους , μέλη της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων  και αντιπροσώπους, τους οποίους ειδοποιεί για την επιτυχία και την ανακήρυξή τους. Μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο ΔΣ, το ίδρυμα διοικεί το απερχόμενο διοικητικό συμβούλιο. Αντίστοιχα μέχρι το πέρας της θητείας της παλαιάς Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού δηλαδή ένα έτος μετά τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. ,ασκεί τα καθήκοντα της η απερχόμενη Επιτροπή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ
Άρθρο 22:Κεφάλαια του Συνεταιρισμού
1. Τα κεφάλαια - πόροι του Συνεταιρισμού απαρτίζονται:
α. Από τις συνεταιριστικές μερίδες.
β. Από το τακτικό αποθεματικό.
γ. Από τα έκτακτα αποθεματικά.
δ. Από τα ειδικά αποθεματικά.
ε. Από τις κάθε είδους δωρεές, επιχορηγήσεις κ.λ.π.

στ. Από τα έσοδα διαφόρων δραστηριοτήτων.
2. Πέραν αυτών, ο Συνεταιρισμός μπορεί, στα πλαίσια του ισχύοντος εκάστοτε θεσμικού πλαισίου, να αντλεί κεφάλαια με τη συγκέντρωση καταθέσεων ή με δανεισμού
Άρθρο 23:Συνεταιριστική Μερίδα
1. Κάθε συνέταιρος εγγράφεται για μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα. Έχει όμως το δικαίωμα, πέραν της υποχρεωτικής, να αποκτήσει απεριόριστο αριθμό προαιρετικών  συνεταιριστικών μερίδων. Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου μπορούν να αποκτούν απεριόριστο αριθμό μερίδων.
2. Η υποχρεωτική και οι προαιρετικές μερίδες είναι ίσης αξίας και παράγουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, με εξαίρεση τους περιορισμούς της παραγράφου 6 του αυτού άρθρου και της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του παρόντος καταστατικού.
3.  Η ονομαστική αξία της συνεταιριστικής μερίδας ορίζεται στο ποσό του ενός (1) ευρώ .Η μερίδα είναι  αδιαίρετη και ίση για όλους, ανεξαίρετα, τους συνεταίρους, αποδίδεται δε στην προβλεπόμενη  προθεσμία των τριών (3) μηνών σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 9  του άρθρου 2 του νόμου 1667/1986 όπως ισχύει. Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού, με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 5 παρ. 4 και παρ. 6 εδάφ. 2 του Ν. 1667/86, όπως ισχύει, μπορεί να αναπροσαρμόζει το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας.
4. Κάθε εγγραφόμενος συνεταίρος καταβάλλει, εκτός από το ποσό της ονομαστικής αξίας των μερίδων (υποχρεωτικής και προαιρετικών) και:
α) Το δικαίωμα εγγραφής, που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. για την υποχρεωτική μερίδα.
β) Εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του Συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει από τον ελεγμένο από νόμιμο ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρία κατά την έννοια των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 του νόμου 4449/2017 ισολογισμό της τελευταίας χρήσης και των διατάξεων του καταστατικού, λαμβανομένου υπόψη και του ποσού κατά το οποίο οι σχηματισμένες προβλέψεις τυχόν υπολείπονται των απαιτούμενων σύμφωνα με την κατά το άρθρο 38 παρ. 5 του Ν. 2937/01 σχετική έκθεση ορκωτών ελεγκτών λογιστών  και τη σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος περί της διαφοράς αυτής.
γ) Τυχόν έκτακτη εισφορά που έχει επιβληθεί από τη Γ.Σ.  για την κάλυψη έκτακτων ζημιών του Συνεταιρισμού.
δ) Τα παραπάνω ποσά, εκτός από την περίπτωση, που δεν εγκριθεί η εγγραφή κάποιου στο Συνεταιρισμό, δεν επιστρέφονται.
5. Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να εκδίδει ονομαστικά ομόλογα.
Παρέχεται η δυνατότητα μετατροπής των εν λόγω ομολόγων σε συνεταιριστικές μερίδες, τηρουμένων των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 1667/1986 και των διατάξεων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και παρ.4 του άρθρου 25 του παρόντος καταστατικού.
Για τον προσδιορισμό της τιμής μετατροπής του ομολόγου σε συνεταιριστική μερίδα, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 1667/1986 για την κτήση συνεταιριστικών μερίδων και  του καταστατικού της τράπεζας.
Το δικαίωμα μετατροπής, των άνω ομολόγων, σε συνεταιριστικές μερίδες δύναται να ασκήσει και άλλο πρόσωπο καθοριζόμενο από τον ομολογιούχο συνεταίρο, είτε κατά την απόκτηση του ομολόγου, είτε μεταγενέστερα, πριν από τη λήξη του, με σχετική έγγραφη αίτηση – δήλωσή του προς την τράπεζα. Κατά το χρόνο της απόκτησης, από το εν λόγω πρόσωπο, της ιδιότητας του συνεταίρου πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει ο Ν. 1667/1986 για την απόκτηση της συνεταιριστικής ιδιότητας, σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της τράπεζας
Το δικαίωμα της Τράπεζας να εκδίδει τα προαναφερόμενα ονομαστικά ομόλογα ασκείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, κατάλληλα εξουσιοδοτημένου από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περιέχουσας τους όρους και τις προϋποθέσεις της έκδοσης.  
6. Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να εκδίδει  προαιρετικές μερίδες χωρίς δικαίωμα ψήφου με προνόμιο το οποίο θα συνίσταται σε δικαίωμα απόληψης μερίσματος πολλαπλασίου εκείνου που αντιστοιχεί σε κάθε κοινή συνεταιριστική μερίδα. Κατά τη διανομή των καθαρών κερδών και του προϊόντος της εκκαθάρισης όλες ανεξαιρέτως οι  συνεταιριστικές μερίδες ικανοποιούνται στην ίδια σειρά. Για τη λήψη απόφασης που αφορά την έκδοση των ανωτέρων προνομιούχων προαιρετικών συνεταιριστικών μερίδων και τον καθορισμό του ως άνω πολλαπλασιαστή του μερίσματος ,η γενική συνέλευση των μελών του συνεταιρισμού βρίσκεται σε απαρτία σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 και απαιτείται η προβλεπόμενη στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 πλειοψηφία του ν.1667/1986 όπως ισχύει και των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 20 του παρόντος καταστατικού αντιστοίχως.
Άρθρο 24:Εισφορά (Υπεραξία) - Αξία Διάθεσης Συνεταιριστικής μερίδας
1. Μια φορά το χρόνο το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει την εισφορά, καθώς και τη συνολική αξία διάθεσης των συνεταιριστικών μερίδων. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να καθορίζει την εισφορά και τη συνολική αξία διάθεσης των συνεταιριστικών μερίδων και οποτεδήποτε άλλοτε υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση τόσο της εισφοράς όσο και της συνολικής αξίας διάθεσης, λόγω μεταβολής των σχετικών μεγεθών που σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό τους.
2. Η αξία διάθεσης της συνεταιριστικής μερίδας θα προσδιορίζεται από την ονομαστική αξία της συνεταιριστικής μερίδας που αναλογεί στην καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης ελεγμένης από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρία κατά την έννοια των παραγράφων 2 και 3 του ν. 4449/2017, προσαυξημένη κατά την εισφορά αυτής ή κατά τμήμα της εισφοράς αυτής, η οποία προσαύξηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος της ονομαστικής αξίας της συνεταιριστικής μερίδας. Σε κάθε περίπτωση κατά τον ως άνω υπολογισμό θα πρέπει να αφαιρείται το ποσό κατά το οποίο οι σχηματισμένες προβλέψεις υπολείπονται των απαιτούμενων, σύμφωνα με την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών λογιστών.
3. Ο μέσος όρος (η μέση τιμή) των εξαγόμενων από τη συνδυασμένη χρήση και εφαρμογή των τριών πιο κάτω αναφερόμενων μεθόδων θα αποτελεί την αποτίμηση της εισφοράς της συνεταιριστικής μερίδας, (η οποία ολικά ή μερικά θα συνυπολογίζεται κατά τον προσδιορισμό της αξίας διάθεσης της συνεταιριστικής μερίδας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου) και θα πιστοποιείται  από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρία κατά την έννοια των παραγράφων 2 και 3 του ν. 4449/2017.Οι εν λόγω αποδεκτές μέθοδοι αποτίμησης της αξίας και της εισφοράς της συνεταιριστικής μερίδας που θα χρησιμοποιούνται όπως προαναφέρεται είναι οι εξής: α) Η μέθοδος της πραγματικής λογιστικής αξίας (καθαρή θέση), β) Η μέθοδος της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, δηλαδή η αξία της επιχείρησης είναι ίση με το μισό του αθροίσματος της πραγματικής καθαρής θέσης (καθαρό ενεργητικό) και του δωδεκαπλασίου του μέσου όρου των οργανικών κερδών της τελευταίας πενταετίας, δια του αριθμού του συνόλου των συνεταιριστικών μερίδων  και γ) Η μέθοδος της κεφαλαιοποίησης του μέσου όρου κερδών της τελευταίας πενταετίας.
4. To άθροισμα της ονομαστικής αξίας και της εισφοράς αποτελούν την αξία διάθεσης της συνεταιριστικής μερίδας και καταβάλλεται υποχρεωτικά κάθε φορά και σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζονται σε σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού για τη διάθεση της υποχρεωτικής συνεταιριστικής μερίδας που θα αποκτούν οι νεοεισερχόμενοι συνέταιροι ή οι συνέταιροι που θα αποκτούν προαιρετικές μερίδες του συνεταιρισμού μετά την είσοδό τους σε αυτόν.
Άρθρο 25:Μεταβίβαση Συνεταιριστικών Μερίδων
1. Η συνεταιριστική μερίδα (υποχρεωτική και προαιρετικές) μεταβιβάζεται μόνο σε συνεταίρο. Η μεταβίβαση σε τρίτο γίνεται μόνο ύστερα από συναίνεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία δεν  παρέχεται εφόσον δεν συντρέχουν οι όροι που απαιτούνται για την είσοδο του τρίτου στον Συνεταιρισμό ως συνεταίρου. Η μεταβίβαση γίνεται με γραπτή συμφωνία και συντελείται με την καταχώρισή της στο μητρώο.
2. Όταν, με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, μεταβιβάζονται μερίδες σε πρόσωπο που δεν έχει την προβλεπόμενη μία υποχρεωτική, καταβάλλεται στον Συνεταιρισμό και το δικαίωμα εγγραφής του ως μέλους.
3. Η συνεταιριστική μερίδα κληρονομείται και κληροδοτείται. Όταν οι κληρονόμοι είναι περισσότεροι του ενός, μπορεί να διαδεχθεί τον αποβιώσαντα ένας εξ αυτών που πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής του στον Συνεταιρισμό και ορίζεται με δήλωση των υπολοίπων ,προφανώς τηρουμένων των διατάξεων και των αρχών του κληρονομικού δικαίου. Εάν ο αποβιώσας συνεταίρος είχε περισσότερες της μιας συνεταιριστικές μερίδες και υπάρχουν περισσότεροι του ενός κληρονόμοι που πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να εγγραφούν ως μέλη στον Συνεταιρισμό, είναι δυνατή η εγγραφή ισαρίθμων προς τις κληρονομούμενες ακέραιες συνεταιριστικές μερίδες.
Σε περίπτωση που οι κληρονόμοι δεν αποκτούν την ιδιότητα του συνεταίρου, τους αποδίδεται η αξία των συνεταιριστικών μερίδων, υποχρεωτικής και προαιρετικών, που είχε ο κληρονομούμενος, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 149 του ν. 4261/2014  όπως ισχύει και με την επιφύλαξη των παρ. 7 και  9 του άρθρου 2 του ν. 1667/1986 όπως ισχύει και του άρθρου 43 του παρόντος καταστατικού.
4. Η συνεταιριστική μερίδα δεν υπόκειται σε κατάσχεση για χρέη των συνεταίρων προς τρίτους.
Άρθρο 26:Τακτικό Αποθεματικό
1. Το τακτικό αποθεματικό σχηματίζεται με την παρακράτηση ποσοστού, τουλάχιστον, δέκα στα εκατό (10%) των καθαρών κερδών κάθε χρήσης. Η παρακράτηση δεν είναι υποχρεωτική όταν το ύψος του αποθεματικού έχει εξισωθεί με τη συνολική αξία των συνεταιριστικών μερίδων.
2. Το τακτικό αποθεματικό κεφάλαιο, που προορίζεται για την κάλυψη  ενδεχομένων ζημιών του Συνεταιρισμού και μόνο μετά τη διάλυση του Συνεταιρισμού διανέμεται μεταξύ των Συνεταίρων, που υπάρχουν τότε και ανάλογα με τις μερίδες που έχει ο καθένας.
Άρθρο 27:Έκτακτα Αποθεματικά
1. Από τα ετήσια καθαρά κέρδη του Συνεταιρισμού παρακρατείται ποσοστό τουλάχιστον πέντε στα εκατό (5%) για το σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού. Σε υπομερίδα του ίδιου λογαριασμού πιστώνονται και τα εισπραττόμενα από νεοεγγραφόμενα μέλη ποσά για υπεραξία της συνεταιριστικής μερίδας  (άρθρο 23, παρ.4 εδάφιο β), όπως κατ’ έτος καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος και χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό. Η εισφορά αυτή φέρεται σε ειδικό αποθεματικό.
2. Έκτακτα αποθεματικά μπορούν να σχηματίζονται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και για άλλους συγκεκριμένους, πάντοτε, σκοπούς, οριζομένων με την ίδια απόφαση των όρων και προϋποθέσεων χρησιμοποίησής τους.
Άρθρο 28:Ειδικά Αποθεματικά
Μπορούν να σχηματιστούν ειδικά αποθεματικά από άλλες πηγές και για άλλους σκοπούς, με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνεται   από την Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 29:Δάνεια Συνεταιρισμού – Καταθέσεις
1. Ο Συνεταιρισμός μπορεί να λαμβάνει δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλους πιστωτικούς φορείς ή πηγές, για να ενισχύσει τα κεφάλαιά του, που απαιτούνται για τις εργασίες του.
Μπορεί, για τον ίδιο σκοπό επίσης, να αντλεί  κεφάλαια και από την διατραπεζική αγορά ευρώ και συναλλάγματος εντός των ορίων που τίθενται από τις σχετικές αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως εκάστοτε ισχύουν.
2. Τα όρια και οι προϋποθέσεις δανειοδότησης καθώς και ο σκοπός και η αξιοποίηση κάθε δανείου ή των αντλούμενων από τη διατραπεζική αγορά κεφαλαίων, καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Ο συνεταιρισμός αποδέχεται καταθέσεις των Συνεταίρων-Μελών του, ως και τρίτων με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζουν ο Νόμος και η Τράπεζα της Ελλάδος όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι όροι και προϋποθέσεις αποδοχής, τήρησης και αξιοποίησης των καταθέσεων, καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 30:Διαχειριστική περίοδος - Βιβλία του Συνεταιρισμού
1. Η διαχειριστική περίοδος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου.
2. Ο Συνεταιρισμός εφαρμόζει πλήρες λογιστικό σύστημα, όπως προβλέπεται για τους Πιστωτικούς Συνεταιρισμούς ή Πιστωτικά Ιδρύματα, το οποίο εκσυγχρονίζεται και προσαρμόζεται προς τις εκάστοτε εξελίξεις της λογιστικής επιστήμης, της τεχνολογίας (μηχανογράφηση) και της νομοθεσίας.
3. Ο Συνεταιρισμός τηρεί τα βιβλία που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία. Επίσης τηρεί υποχρεωτικά:
3.1 Βιβλίο μητρώου μελών στο οποίο καταχωρίζονται, με χρονολογική σειρά, η ημερομηνία εγγραφής, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός μερίδων και η αξία τους καθώς και η ημερομηνία τυχόν διαγραφής. Εφόσον ο συνεταιρισμός έχει περισσότερα από χίλια (1000) μέλη, το μητρώο των μελών τηρείται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Η τήρηση του ηλεκτρονικού μητρώου ελέγχεται από την μονάδα εσωτερικού ελέγχου.
3.2 Βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.
3.3 Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Όλα τα βιβλία θεωρούνται, πριν από τη χρήση τους, από το Ειρηνοδικείο Σερρών.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, κατά την κρίση του, να ορίσει την τήρηση και άλλων βιβλίων (βιβλία πρακτικών διαφόρων επιτροπών κ.λ.π.).
5. Τα πρακτικά του Δ.Σ. και των διαφόρων Επιτροπών που συγκροτούνται στο συνεταιρισμό πρέπει να περιέχουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύντομη και σαφή αποτύπωση της σχετικής απόφασης και του τρόπου λήψης της (ομόφωνα, κατά πλειοψηφία ονομαστικά) που θα περιλαμβάνει και τυχόν διαφορετικές απόψεις εάν ζητηθεί. Τα πρακτικά θα πρέπει να υπογράφονται στην αμέσως επόμενη και αν αυτό δεν είναι εφικτό στη μεθεπόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. ή των διαφόρων επιτροπών.
Άρθρο 31: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
1. Στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες πρέπει να εμφανίζουν, με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει έγκαιρα:
1.1 Τον ισολογισμό.
1.2 Τον λογαριασμό "Αποτελέσματα χρήσης".
1.3  Τον πίνακα "Διάθεση κερδών".
1.4  Το "Προσάρτημα".
2.  Οι οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση για έγκριση.
3. Ο ισολογισμός και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης τίθενται στη διάθεση των συνεταίρων τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.
4. Ο ισολογισμός και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης δημοσιεύονται μέσα σε ένα μήνα από την έγκρισή τους σε μία, τουλάχιστον, ημερήσια εφημερίδα, που εκδίδεται στην έδρα του Συνεταιρισμού.
Άρθρο 32:Διάθεση Κερδών
1. Ο συνεταίρος έχει δικαίωμα στα ετήσια καθαρά κέρδη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Ο χρόνος έναρξης και ο τρόπος κατανομής των μερισμάτων καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Από τα καθαρά κέρδη του Συνεταιρισμού που προκύπτουν από κάθε χρήση, αφού αφαιρεθούν όλες οι νόμιμες κρατήσεις (αφορολόγητα αποθεματικά, φόροι κ.λ.π.), διατίθεται:
2.1 Ποσοστό δέκα στα εκατό (10%), τουλάχιστο, για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος.
2.2  Ποσοστό πέντε στα εκατό (5%), τουλάχιστο, για έκτακτο αποθεματικό, σύμφωνα με το άρθρο 27 του παρόντος.
3. Το μετά την αφαίρεση των παραπάνω ποσών απομένον υπόλοιπο καθαρών κερδών, διατίθεται από τη Γενική Συνέλευση:
3.1 Για το σχηματισμό άλλων εκτάκτων ή ειδικών αποθεματικών, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σύμφωνα με τα άρθρα 27 & 28 του παρόντος.
3.2 Για τη διανομή του μερίσματος στους συνεταίρους.
α) Για τις μερίδες που έχουν εξοφληθεί μέχρι 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της χρήσης έτους, χορηγείται ολόκληρο το ποσό του μερίσματος.
β) Για τις μερίδες που εξοφλήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκάστοτε απολογιζόμενης χρήσης χορηγείται κλάσμα μερίσματος, ίσο με το 1/12 αυτού, για κάθε ολόκληρο μήνα παραμονής της μερίδας στο Συν/σμό. Τυχόν κλάσμα μήνα παραλείπεται.
γ) Στους συνεταίρους που από οποιαδήποτε αιτία διατηρούν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Συνεταιρισμό, η πληρωμή του μερίσματος γίνεται με αντίστοιχη πίστωση των οφειλών τους.
δ) Η πληρωμή του μερίσματος στους συνεταίρους γίνεται με πίστωση λογαριασμού κατάθεσης που διατηρούν στο συνεταιρισμό ή που ανοίγεται γι’ αυτό το σκοπό, εκτός αν οι ίδιοι επιλέξουν, με δήλωσή τους άλλον από τους εφαρμοσμένους τρόπους πληρωμής.
Άρθρο 33:Επιμερισμός και κάλυψη ζημιών
1. Τυχόν ζημιές, που προκύπτουν στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης, μπορούν, αν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, να καλυφθούν με τη χρησιμοποίηση κάθε είδους διατιθεμένων κεφαλαίων του Συνεταιρισμού, καθώς και με επιβολή, κατά τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο του άρθρου αυτού, έκτακτης εισφοράς στους συνεταίρους.
2.  Αν ο Συνεταιρισμός αδυνατεί να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ή αν, κατά τη σύνταξη του ισολογισμού, διαπιστωθεί ότι το παθητικό υπερβαίνει το ενεργητικό, κατά το ένα τρίτο του συνολικού ποσού  της ευθύνης όλων των συνεταίρων, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, τη Γενική Συνέλευση, με θέμα την επιβολή έκτακτης εισφοράς στους συνεταίρους. Στη Γενική Συνέλευση υποβάλλεται ισολογισμός και έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την περιουσιακή κατάσταση  του Συνεταιρισμού και την προτεινόμενη έκτακτη εισφορά.
3. Η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στα μέλη κατ' αναλογία των συνεταιριστικών μερίδων, αν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με την απαρτία  του άρθρου 20 παρ. 3 του παρόντος και απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Συνεταιρισμού.
4.  Πίνακας για τις έκτακτες εισφορές, που επιβλήθηκαν και τις τυχόν καθυστερούμενες  τακτικές εισφορές, υποβάλλεται αμέσως, από το Διοικητικό Συμβούλιο, στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, για να κηρυχθεί  εκτελεστός.
Άρθρο 34:Δανειοδοτήσεις και λοιπές διευκολύνσεις Συνεταίρων
1.Ο Συνεταιρισμός χορηγεί προς τα μέλη του, αλλά και σε τρίτους υπό την επιφύλαξη των ρυθμίσεων από την εκάστοτε νομοθεσία, τις κανονιστικές αποφάσεις και εγκυκλίους της Τράπεζας της Ελλάδος, δάνεια και παρέχει υπέρ αυτών εγγυήσεις, ασφάλειες και άλλες οικονομικές διευκολύνσεις.
Ειδικότερα:
α) Προκειμένου να χορηγηθούν, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού, ή στους/στις συζύγους τους, ή σε συγγενείς τους μέχρι β΄ βαθμού, επιχειρηματικά δάνεια ή και πιστώσεις σε ατομική τους επιχείρηση ή σε εταιρεία στην οποία συμμετέχουν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή είναι διαχειριστές της, ή μέτοχοι ή εταίροι της με ποσοστό άνω του 5%, ισχύουν τα παρακάτω:
- Όταν έχει, με βάση το σύστημα αξιολόγησης που ακολουθεί ο  Συνεταιρισμός, πιστοληπτική αξιολόγηση που την κατατάσσει σε επίπεδο κινδύνου υψηλό, οι χορηγήσεις και πιστώσεις προς το μέλος, την επιχείρηση ή την εταιρία θα δίνονται με παροχή εμπράγματης ασφάλειας, το δε συνολικό ποσό δεν θα μπορεί να υπερβεί το 20% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους, του προηγούμενου έτους.

- Όταν έχει, με βάσει το σύστημα αξιολόγησης που ακολουθεί ο Συνεταιρισμός, πιστοληπτική αξιολόγηση που την κατατάσσει σε επίπεδο κινδύνου αποδεκτό με προσοχή, του συστήματος αυτού, οι χορηγήσεις και πιστώσεις προς το μέλος, την επιχείρηση ή την εταιρία δεν θα μπορεί να υπερβεί το 40% του ετήσιου κύκλου των εργασιών τους, του προηγούμενου έτους, οι δε εκάστοτε παρεχόμενες ασφάλειες καθορίζονται και είναι σύμφωνες με τις κανονιστικές αποφάσεις και εγκυκλίους της Τράπεζας της Ελλάδος, και το καταστατικό του Συνεταιρισμού.
- Όταν έχει, με βάσει το σύστημα αξιολόγησης που ακολουθεί ο Συνεταιρισμός, πιστοληπτική αξιολόγηση που την κατατάσσει σε επίπεδο κινδύνου αποδεκτό και άνω, του συστήματος αυτού, οι χορηγήσεις και πιστώσεις προς το μέλος, την επιχείρηση ή την εταιρία δεν θα μπορεί να υπερβεί το 40% του ετήσιου κύκλου των εργασιών τους, του προηγούμενου έτους, οι δε εκάστοτε παρεχόμενες ασφάλειες καθορίζονται και είναι σύμφωνες με τις κανονιστικές αποφάσεις και εγκυκλίους της Τράπεζας της Ελλάδος, και το καταστατικό του Συνεταιρισμού.
β) Προκειμένου  να χορηγηθούν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού ή στους/στις συζύγους τους ή σε συγγενείς τους μέχρι β’ βαθμού, ατομικά δάνεια απαιτείται:
- Το σύνολο της ετήσιας επιβάρυνσης από δόσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35% του ετήσιου εισοδήματός τους.
- Οι εκάστοτε παρεχόμενες ασφάλειες καθορίζονται με βάση τις κανονιστικές αποφάσεις και τις  εγκυκλίους της Τράπεζας της Ελλάδος και το καταστατικό του Συνεταιρισμού και είναι ανάλογες με την κατηγορία των δανείων (στεγαστικά, προσωπικά, καταναλωτικά κλπ), το ύψος και τη χρονική τους διάρκεια.
2.Το ύψος των πάσης φύσεως πιστωτικών διευκολύνσεων και συμμετοχών στον ίδιο συνεταίρο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το καθοριζόμενο εκάστοτε από την Τράπεζα της Ελλάδος ποσό ή  ποσοστό.
3.Για τα χορηγούμενα δάνεια κλπ, ο Συνεταιρισμός διασφαλίζεται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου:
α) Με την προσωπική εγγύηση ενός ή περισσοτέρων φερέγγυων προσώπων.
β) Με ενέχυρο σε εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) μετοχές. Τα χορηγούμενα με τις διασφαλίσεις της κατηγορίας αυτής δάνεια μπορούν να φθάσουν κατ’ ανώτατο όριο μέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%) της τρέχουσας χρηματιστηριακής αξίας των ενεχυριαζομένων μετοχών.
γ) Με ενέχυρο σε αξιόγραφα (επιταγές, συναλλαγματικές κλπ) ή άλλα ρευστοποιήσιμα στοιχεία και γενικά σε κινητά πράγματα ή αξίες, καθώς και με εκχώρηση κάθε μορφής και κατηγορίας εκκαθαρισμένων και πιστοποιημένων απαιτήσεων. Οι όροι και οι προϋποθέσεις αποδοχής των στοιχείων της κατηγορίας αυτής, καθώς και η διασφαλιστική τους αξία και η σχέση της προς το ύψος του αντίστοιχου δανείου, καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
δ) Με εκχώρηση και δέσμευση καταθέσεων σε τραπεζικό ίδρυμα, είτε σε εθνικό νόμισμα είτε σε συνάλλαγμα, ή έντοκων γραμματίων ή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου η αξία των οποίων, συνυπολογιζομένων και των αποδόσεών τους (τόκοι κλπ), θα πρέπει να υπερκαλύπτει το δάνειο και τους τόκους του μέχρι την εξόφληση.
ε) Με πρώτη (Α) προσημείωση υποθήκης ή πρώτη (Α) υποθήκη σε ακίνητα με την αξία των οποίων, όπως προσδιορίζεται από όργανα της εμπιστοσύνης του Συνεταιρισμού αλλά με δαπάνη του δανειοδοτουμένου, υπερκαλύπτεται κατά εκατόν πενήντα στα εκατό (150%) τουλάχιστον το διασφαλιζόμενο δάνειο, πίστωση κλπ. Βεβαρημένα υπέρ τρίτων ακίνητα μπορούν κατ’ εξαίρεση  να γίνουν δεκτά, εφόσον με την αξία τους υπερκαλύπτουν κατά διακόσια στα εκατό (200%) τουλάχιστον τόσο τις δανειακές επιβαρύνσεις που προηγούνται όσο και τα χορηγούμενα από το Συνεταιρισμό δάνεια που διασφαλίζουν.
στ) Με την προσωπική ευθύνη των δανειοδοτουμένων σε ειδικές κατηγορίες συνεταίρων, όπως π.χ. μισθωτοί ή συνταξιούχοι που πληρώνονται μέσω της Τράπεζας κ.λ.π.
4. Αν γενικότερες συνθήκες διαμορφώσουν στον πιστωτικό χώρο (πιστωτικά ιδρύματα κλπ) ευνοϊκότερους όρους ως προς τη σχέσηδανεισμού και αξίας ενεχύρου ή υποθηκευομένου ακινήτου (περίπτ. β και ε προηγούμενης παραγράφου), μπορεί  το  Διοικητικό  Συμβούλιο με αιτιολογημένη  απόφασή του να  εναρμονίσει προς τη γενικότερη τακτική τις ενέργειες του Συνεταιρισμού και να φέρει το θέμα στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση για έγκριση χωρίς ν’ απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού.
5. Η επιλογή των παρεχομένων διασφαλίσεων, από τις οποίες σε κάθε περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιείται τουλάχιστον μία ή συνδυασμός περισσοτέρων, γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή, με εξουσιοδότησή του, από άλλα διοικητικά ή  υπηρεσιακά στελέχη του Συνεταιρισμού, εφαρμόζονται δε χωρίς διακρίσεις σε κάθε όμοια περίπτωση.
6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Περιφερειακών Επιτροπών, όπως και οι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση στον Συνεταιρισμό, απαγορεύεται ρητά να παρέχουν εγγυήσεις για δανειοδοτούμενα μέλη, εκτός αν πρόκειται για συζύγους ή γονείς ή τέκνα.
7. Για την ικανοποίηση των αιτημάτων δανειοδότησης κλπ, ακολουθείται η σειρά υποβολής των σχετικών αιτημάτων. Παρέκκλιση από τη σειρά προτεραιότητας επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως θέματα υγείας κλπ και, πάντοτε, με αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη απόφαση του αρμοδίου για την έγκριση οργάνου.
8. Δάνεια μεσομακροπρόθεσμα χορηγούνται μόνο αν υπάρχουν ανάλογες δυνατότητες (διαθέσιμα κεφάλαια κλπ) κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, διάρκειας πάνω από πέντε χρόνια, χορηγούνται με εμπράγματη ασφάλεια.

9. Τα δάνεια επιστρέφονται στον Συνεταιρισμό κατά τη λήξη τους. Αν όμως δεν χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό που χορηγήθηκαν ή έχουν ελαττωθεί οι παρασχεθείσες διασφαλίσεις, ο Συνεταιρισμός μπορεί να ζητήσει την επιστροφή τους και πριν από τη λήξη.
Άρθρο 35:Καταθέσεις στο Συνεταιρισμό
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Συνεταιρισμός μπορεί να δέχεται κάθε είδους καταθέσεις από τα μέλη του, καθορίζοντας τους όρους και προϋποθέσεις μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΑΝΑΒΙΩΣΗ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ
Άρθρο 36:Διάλυση – Εκκαθάριση
1. Ο Συνεταιρισμός διαλύεται αν:
1.1 Τα μέλη  μειωθούν κάτω των δέκα (10).
1.2 Αποφασίσει έγκυρα η Γενική Συνέλευση.
1.3 Ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ν. 4261/2014.

2. Η διάλυση καταχωρείται στο μητρώο συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Σερρών, όπου η έδρα του Συνεταιρισμού.

3. Τη διάλυση του Συνεταιρισμού και την ανάκληση της αδείας λειτουργίας του, με απόφαση της Τραπέζης της Ελλάδος ακολουθεί υποχρεωτικά η ειδική εκκαθάριση κατά τις διατάξεις του άρθρου 145 επ. του ν. 4261/2014.
Άρθρο 37:Αναβίωση
1. Σε περίπτωση διάλυσης του Συνεταιρισμού  για το λόγο του εδαφίου 1.1 της  παρ. 1 του άρθρου 36 του παρόντος, η αναβίωση  είναι δυνατή, αν μέσα σε τρεις μήνες  συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός των δεκαπέντε (15) μελών που απαιτούνται για τη σύσταση του Συνεταιρισμού και ακολουθήσει, μέσα σε ένα μήνα, απόφαση της  Γενικής Συνέλευσης, που συγκαλείται εκτάκτως, προκειμένου να αποφασίσει για την αναβίωσή του.
2. Σε περίπτωση αναβίωσης, για την οποία σε κάθε περίπτωση  απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος, λογίζεται ότι ο Συνεταιρισμός δεν έχει ποτέ διαλυθεί. Η αναβίωση αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανομή υπολοίπου  στους Συνεταίρους.
Άρθρο 38:Συγχώνευση
1. Ο Συνεταιρισμός μπορεί με απόφαση όλων των Γενικών Συνελεύσεων των συγχωνευμένων συνεταιρισμών, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 20 του παρόντος, να συγχωνευθεί με άλλον ή με άλλους Συνεταιρισμούς που έχουν έδρα στην περιοχή δραστηριότητάς του, μετά από προηγούμενη έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος.
2. Το καταστατικό του νέου Συνεταιρισμού, που θα προκύψει από τη συγχώνευση, καταχωρίζεται στο μητρώο Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου εκείνου στην περιφέρεια του οποίου θα έχει την έδρα του.
3. Από την καταχώρηση αυτή ο νέος Συνεταιρισμός υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Συνεταιρισμών που συγχωνεύθηκαν. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το νέο Συνεταιρισμό, χωρίς διακοπή.
Αρθρο 39:Σφραγίδα του Συνεταιρισμού
Ο Συνεταιρισμός χρησιμοποιεί σφραγίδα με την επωνυμία του, τη μορφή και το μέγεθος της οποίας εξουσιοδοτείται να καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο  40:Γνωστοποιήσεις
Οι δημόσιες γνωστοποιήσεις του Συνεταιρισμού με εξαίρεση τις περιπτώσεις, που, από το νόμο ή ειδικές διατάξεις του παρόντος, προβλέπεται διαφορετικά, γίνονται με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης σε ειδική θέση  στα γραφεία του ή με δημοσίευση  τους  σε δύο, τουλάχιστον, ημερήσιες τοπικές εφημερίδες.

Άρθρο 41: Προσωπικό του Συνεταιρισμού
1. Τα θέματα του προσωπικού του Συνεταιρισμού ρυθμίζει εσωτερικός κανονισμός, που θα πρέπει να καταρτισθεί, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, και να υποβληθεί στη Γενική Συνέλευση, για έγκριση. Μέχρι να καταρτισθεί και εγκριθεί ο κανονισμός, το Διοικητικό Συμβούλιο αντιμετωπίζει, κατά την κρίση του και ανάλογα με τις ανάγκες του Συνεταιρισμού, τα συναφή προβλήματα (προσδιορισμός θέσεων εργασίας, διαδικασία πρόσληψης, τυπικά και ουσιαστικά προσόντα προσλαμβανομένων, καθορισμός αμοιβής κ.λ.π.) σε όλη τους την  έκταση.
2. Οι υπάλληλοι του Συνεταιρισμού προσλαμβάνονται με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου ανάλογα με τις ανάγκες του. Οι προσλαμβανόμενοι διανύουν δοκιμαστική υπηρεσία ενός (1) έτους
Άρθρο 42: Απόδοση αξίας συνεταιριστικών μερίδων
1. Κάθε χρόνο και πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει το ύψος της αξίας της συνεταιριστικής μερίδας που αποδίδεται στο συνεταίρο που αποχωρεί ή αποκλείεται, στους κληρονόμους του αποβιώσαντος συνεταίρου, αν κανένας τους δεν αποκτά την ιδιότητα του μέλους του συνεταιρισμού καθώς και σε κάθε περίπτωση απόδοσης αξίας της συνεταιριστικής μερίδας από το συνεταιρισμό.
Κάθε συνέταιρος μπορεί, μετά από παρέλευση τριετίας από την έκδοσή τους, να υποβάλλει αίτηση για την απόδοση της αξίας όσων προαιρετικών μερίδων επιθυμεί.
Η απόδοση της αξίας των συνεταιριστικών μερίδων υποχρεωτικών και προαιρετικών ,εξαρτάται από την προηγούμενη έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 149 του ν.4261/2014 όπως ισχύει και εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια των καταστατικών οργάνων της συνεταιριστικής τράπεζας, σύμφωνα με  τις προβλέψεις των παρ.7 και 9 του άρθρου 2 του ν.1667/1986 όπως ισχύει.
Η αξία αυτή, με την επιφύλαξη των  άρθρων  17 παρ. 2 και 25 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού, καταβάλλεται στους δικαιούχους το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που ενέκρινε τον ελεγμένο από  ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρία  κατά την έννοια των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 του ν.  4449/2017  ισολογισμό της χρήσης μέσα στην οποία έγινε η αποχώρηση ή ο αποκλεισμός .
2. Ως αξία που αποδίδεται νοείται η αξία (εσωτερική λογιστική αξία) της συνεταιριστικής μερίδας που αναλογεί στην καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης ελεγμένο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρία  κατά την έννοια των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 του ν.  4449/2017  .Σε κάθε περίπτωση κατά τον ως άνω υπολογισμό θα πρέπει να αφαιρείται το ποσό κατά το οποίο οι σχηματισμένες προβλέψεις υπολείπονται των απαιτούμενων, σύμφωνα με την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών λογιστών.

3. Η απόδοση της αξίας των συνεταιριστικών μερίδων, υποχρεωτικών και προαιρετικών, θα τελεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται οι υποχρεώσεις του συνεταιρισμού που συναρτώνται με το ύψος των ιδίων κεφαλαίων, βάσει των εκάστοτε ισχυόντων κανόνων εποπτείας.
4. Σε κάθε περίπτωση η απόδοση της αξίας των συνεταιριστικών μερίδων θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται από το Νόμο και την Τράπεζα της Ελλάδος.
Άρθρο 43: Συμμετοχή   Ομοσπονδία
1. .  Ο συνεταιρισμός μπορεί να συμμετέχει σε ομοσπονδία  Συνεταιρισμών, σύμφωνα με το νόμο .
2.  Η εκλογή των αντιπροσώπων στην  Ομοσπονδία μπορεί να γίνεται ταυτόχρονα με την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η δε σχετική διαδικασία (υποβολή υποψηφιοτήτων, ενιαίο ψηφοδέλτιο, εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών αντιπροσώπων κλπ) εφαρμόζεται  αναλόγως και στην περίπτωση αυτή.
Άρθρο 44:Συγκρότηση Επιτροπών
1. Η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν, για την μελέτη και αντιμετώπιση θεμάτων του Συνεταιρισμού, που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, να συγκροτούν Επιτροπές, οι οποίες βασικά, απαρτίζονται από συνεταίρους, χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή και τρίτων προσώπων εξειδικευμένων στα υπό εξέταση θέματα.
Ειδικότερα συγκροτούνται: α. Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πλήρους απασχόλησης που όντως διευθύνουν τη δραστηριότητα του πιστωτικού συνεταιρισμού που λειτουργεί ως πιστωτικό ίδρυμα αποτελουμένη από τρία μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με διάρκεια θητείας μεγαλύτερης του ενός έτους από την διάρκεια θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην παραπάνω επιτροπή δεν μπορεί να εκλεγεί πρόσωπο που κατέχει θέση με εκτελεστικές αρμοδιότητες στον πιστωτικό  συνεταιρισμό που λειτουργεί ως πιστωτικό ίδρυμα. Έργο της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων είναι ο εντοπισμός , η αξιολόγηση της ευρύτητας γνώσεων ανά αντικείμενο δεξιοτήτων ,ο έλεγχος των κριτηρίων καταλληλότητος όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 83 του ν.4261/2014 και στις σχετικές αποφάσεις της Τράπεζα της Ελλάδος και τέλος την κατάρτιση καταλόγου των υποψηφίων εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που όντως θα διευθύνουν τη δραστηριότητα του συνεταιρισμού ως πιστωτικό ίδρυμα. Τουλάχιστον δύο (2)  μήνες πριν από τη Γενική Συνέλευση κατά την οποία πρόκειται να εκλεγούν ένα ή περισσότερα εκτελεστικά από τα προαναφερόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται κατάλογος στην Τράπεζα της Ελλάδος προς προληπτική  εποπτική αξιολόγηση και έγκριση της καταλληλότητας των υποψηφίων. Ο κατάλογος περιέχει τουλάχιστον διπλάσιο αριθμό υποψηφίων από τον αριθμό των προσώπων που πρόκειται να εκλεγούν. Αν κάποιο ή κάποια από τα υποψήφια πρόσωπα κριθούν ακατάλληλα από την Τράπεζα της Ελλάδος και ο αριθμός των υποψηφίων που κρίθηκαν κατάλληλοι υπολείπεται του διπλασίου του αριθμού των προσώπων που πρόκειται να εκλεγούν ,η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της αρνητικής αξιολόγησης της Τράπεζας της Ελλάδος υποβάλλει συμπληρωματικό κατάλογο. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι να κριθούν κατάλληλοι τουλάχιστον διπλάσιοι υποψήφιοι από τον αριθμό των προσώπων που πρόκειται να εκλεγούν και β. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτείται η προβλεπόμενη από το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 τριμελής επιτροπή ελέγχου, που αποτελείται από τον Πρόεδρό της, που είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος με επαρκείς γνώσεις σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής και δύο μέλη που είναι μη εκτελεστικά. Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγεται προς έγκριση στην επόμενη Γενική Συνέλευση. Μέχρι τότε η Επιτροπή ασκεί κανονικά τα καθήκοντά της. 
 2. Τα ίδια όργανα, στην περί συγκρότησης επιτροπής απόφασή τους, καθορίζουν και την αποζημίωση των μελών της Επιτροπής, τον τρόπο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

3. Οι ευθύνες καθώς και οι συνέπειες ενεργειών ή παραλείψεων που προβλέπονται από το νόμο και το Καταστατικό για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ισχύουν και για τα μέλη των Επιτροπών, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 45:Έγκριση Τράπεζας της Ελλάδος
Για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος, για τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 50 του ν. 4438/2016.  Η έγκριση αυτή αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου η τροποποίηση του καταστατικού να καταχωρηθεί στο κατά το νόμο προβλεπόμενο μητρώο .
Άρθρο  46:Νομικό πλαίσιο
1. Για την αντιμετώπιση των θεμάτων, που δεν προβλέπονται στο παρόν, εφαρμόζονται  κατά περίπτωση, οι διατάξεις των Νόμων 1667/1986 και 4261/2014, της ΠΔ/ΤΕ 2258/93 και των σχετικών αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως εκάστοτε ισχύουν καθώς και του Αστικού και Εμπορικού Δικαίου.
2. Οι έννοιες των όρων "συνεταίρος" και "μέλος" που χρησιμοποιούνται στο καταστατικό είναι ταυτόσημες.
3. Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από 46 άρθρα τροποποιήθηκε -κωδικοποιήθηκε, όπως παρατίθεται παραπάνω, από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Συνεταιρισμού της 06-03-2019.

 

  Σέρρες, 06-03-2019   

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

Μανουσίδης Σωτήριος
Καταχωρήθηκε σήμερα στις ……/…../2019 το τροποποιημένο καταστατικό του Πιστωτικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ», που εδρεύει στις Σέρρες και εκπροσωπείται νόμιμα στο βιβλίο Αστικών Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Σερρών, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. ……./2019 Πράξη του κ. Ειρηνοδίκη Σερρών.

Σέρρες, …../……/2019
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία κατά την πλοήγησή σας. Περισσότερα

Οκ, Συμφωνώ