Σάββατο, 09 Δεκεμβρίου 2023

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
1.1. Οι ακόλουθοι Γενικοί Όροι Συναλλαγών (εφεξής ΓΟΣ) διέπουν τις συναλλακτικές σχέσεις της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ που εδρεύει στις Σέρρες, Β.Βασιλείου & Ν. Πλαστήρα 2 με Α.Φ.Μ. 096071332, Δ.Ο.Υ. Σερρών Α΄ (εφεξής Τράπεζα) με τον Πελάτη, τα στοιχεία του οποίου τηρούνται στον φάκελο του πελάτη στο αρχείο της Τράπεζας (εφεξής Πελάτης), οι οποίες πηγάζουν από άνοιγμα Καταθετικού Λογαριασμού. Οι ΓΟΣ αποτελούν ενιαίο όλο με τους τυχόν ειδικότερους όρους ή συμφωνίες των επιμέρους συμβάσεων, σε περίπτωση δε αντίθεσης μεταξύ τους, υπερισχύουν οι τελευταίοι ως ειδικότεροι.
1.2. Οι παρόντες ΓΟΣ εφαρμόζονται σε Καταθετικούς Λογαριασμούς (παρ. 2.6. πιο κάτω) που τηρούνται στην Τράπεζα σε Ευρώ, καθώς και σε νόμισμα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός Ευρωζώνης, εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα σύμβαση. Ειδικά το άρθρο 6 (Επιταγές) και οι διατάξεις των παρ. 4.7.1, 4.7.2. και 4.7.3 (Κατάθεση Αξιόγραφων στον Καταθετικό Λογαριασμό προς είσπραξη), εφαρμόζονται αποκλειστικά σε Καταθετικούς Λογαριασμούς που τηρούνται σε Ευρώ.
1.3. Οι συναλλακτικές σχέσεις Τράπεζας και Πελάτη στηρίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και διέπονται από τον Κώδικα Τραπεζικής Δεοντολογίας, όπως εκάστοτε ισχύει.
1.4. Ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνεί με την Τράπεζα σε όλα τα Καταστήματά της κατά το ωράριο λειτουργίας τους, στο τηλ. 23210 98030-50-60 και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Τράπεζας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
2. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
2.1. Άμεση Χρέωση: η υπηρεσία πληρωμών, η οποία συνίσταται στη χρέωση του καταθετικού λογαριασμού ενός πληρωτή, όταν η πράξη πληρωμής ενεργοποιείται από το δικαιούχο βάσει:
- της εξουσιοδότησης που δίνει ο πληρωτής προς το δικαιούχο ή προς την τράπεζα του δικαιούχου, ή
- της εντολής που δίνει ο πληρωτής προς την Τράπεζα,
2.2. Έμβασμα: υπηρεσία πληρωμών στο πλαίσιο της οποίας:
- λαμβάνονται χρηματικά ποσά από πληρωτή, χωρίς να απαιτείται το άνοιγμα καταθετικού λογαριασμού στο όνομα του πληρωτή ή του δικαιούχου, με μοναδικό σκοπό τη μεταφορά αντίστοιχου ποσού σε δικαιούχο ή σε άλλη τράπεζα, που ενεργεί για λογαριασμό του δικαιούχου, ή/και
- τα ως άνω χρηματικά ποσά λαμβάνονται για λογαριασμό του δικαιούχου και τίθενται στη διάθεσή του.
2.3. Εντολή Πληρωμής: η εντολή που δίδεται από τον Πελάτη, ο οποίος ενεργεί είτε ως πληρωτής είτε ως δικαιούχος, προς την Τράπεζα για την εκτέλεση πράξης πληρωμής.
2.4. Εργάσιμη Ημέρα: η ημέρα κατά την οποία η Τράπεζα του πληρωτή ή του δικαιούχου, που εμπλέκεται στην εκτέλεση πράξης πληρωμής λειτουργεί, ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεσή της, λαμβανομένων υπόψη και τυχόν τοπικών αργιών για τα Καταστήματα της Τράπεζας. Για κάθε ειδικότερη πράξη πληρωμής ή/και ανάλογα με το μέσο που αυτή εκτελείται ορίζεται συγκεκριμένο οριακό χρονικό σημείο λήξης των εργασιών της Τράπεζας (cut off times), εντός της εργάσιμης ημέρας, πέραν του οποίου η εντολή για την εκτέλεση της πράξης πληρωμής θεωρείται ληφθείσα την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Σα χρονικά αυτά όρια της εργάσιμης ημέρας (cut off times), όπως κάθε φορά ισχύουν, αναρτώνται στα Καταστήματα της Τράπεζας και στην ιστοσελίδα της www.serrescoopbank.gr και, όπως ισχύουν σήμερα, προσαρτώνται στην παρούσα (Παράρτημα 1) και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
2.5. Ημερομηνία αξίας: το χρονικό σημείο αναφοράς που ορίζει η Τράπεζα για την έναρξη υπολογισμού των τόκων επί των χρηματικών ποσών με τα οποία χρεώνεται ή πιστώνεται ένας καταθετικός λογαριασμός.
2.6. Καταθετικός Λογαριασμός: ο καταθετικός λογαριασμός που τηρείται στο όνομα ενός ή περισσότερων προσώπων και χρησιμοποιείται για τη διενέργεια συναλλαγών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα.
Ως Καταθετικός Λογαριασμός νοείται, για τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης, κυρίως ο Καταθετικός Λογαριασμός Ταμιευτηρίου, ο Καταθετικός Τρεχούμενος Λογαριασμός και ο Καταθετικός Λογαριασμός Όψεως. Δε θεωρείται Καταθετικός Λογαριασμός ο Προθεσμιακός Λογαριασμός, για τον οποίον ισχύουν τα οριζόμενα σε σχετική σύμβαση μεταξύ Τράπεζας και Πελάτη.
2.7. Μέσο ταυτοποίησης Λογαριασμού του Πελάτη: ο προσωπικός κωδικός, ο οποίος αποτελείται από αριθμούς ή γράμματα ή συνδυασμό και των δύο και δίδεται από την Τράπεζα στον Πελάτη, προκειμένου να είναι δυνατή η τέλεση μιας συναλλαγής σε έναν Καταθετικό Λογαριασμό. Ως μέσα ταυτοποίησης αναφέρονται ενδεικτικά ο IBAN του Καταθετικού Λογαριασμού, ο προσωπικός αριθμός αναγνώρισης (PIN), το όνομα χρήστη (username) και ο κωδικός πρόσβασης (password).
2.8. Μεταφορά πίστωσης:η υπηρεσία πληρωμών, η οποία ενεργοποιείται από τον πληρωτή μέσω χρέωσης του καταθετικού του λογαριασμού, με σκοπό να τεθούν χρηματικά ποσά σε λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου.
2.9. Πελάτης: α) φυσικό πρόσωπο που τηρεί στην Τράπεζα Καταθετικό Λογαριασμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα σύμβαση. Για τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης, με φυσικό πρόσωπο εξομοιώνεται και το νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων που δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα ή/και δεν ασκεί εμπορική, επιχειρηματική ή παρόμοια με αυτές δραστηριότητα, όπως σωματείο, ίδρυμα, αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κλπ. και
β) νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, εξαιρουμένων των αναφερόμενων αμέσως ανωτέρω, που τηρεί στην Τράπεζα Καταθετικό Λογαριασμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα σύμβαση. Γίνεται μνεία ότι οι διατάξεις των παρ. 4.8.2.3.,7.9.5., 7.10.6.3. και 9.2.2 αφορούν αποκλειστικά στα νομικά πρόσωπα, υπό την έννοια της παρούσας παραγράφου.
2.10. Πράξη Πληρωμής: συναλλαγή, η οποία ενεργοποιείται από τον πληρωτή ή το δικαιούχο και συνίσταται στη διάθεση, μεταβίβαση ή ανάληψη χρηματικών ποσών σε ένα λογαριασμό, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε υποκείμενη σχέση μεταξύ πληρωτή και δικαιούχου.
2.11. Τιμολόγιο: το τιμολόγιο της Τράπεζας, όπως εκάστοτε ισχύει, στο οποίο περιλαμβάνονται όλες οι επιβαρύνσεις για το άνοιγμα και την τήρηση Καταθετικού Λογαριασμού, καθώς και για τις συναλλαγές επί αυτού. Το Τιμολόγιο, όπως εκάστοτε ισχύει, είναι αναρτημένο σε όλα τα Καταστήματα της Τράπεζας και στην ιστοσελίδα της, www.serrescoopbank.gr
3. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ, ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΑΤΗ
3.1.1. Όταν ο Πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο, ο έλεγχος και η απόδειξη της ταυτότητάς του γίνεται με την προσκόμιση από αυτόν κάθε εγγράφου, που κατά το νόμο, θεωρείται απόδειξη της ταυτότητας φυσικού προσώπου. Η Τράπεζα δικαιούται, κατά την κρίση της, να ζητά την προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων ταυτοποίησης του Πελάτη, καθώς και να λαμβάνει και να τηρεί δείγματα της υπογραφής του και αντίγραφα των προσκομισθέντων σε αυτήν εγγράφων.
3.1.2. Σε περίπτωση θανάτου του Πελάτη και προκειμένου να νομιμοποιηθούν οι κληρονόμοι του, η Τράπεζα δικαιούται να ζητήσει από αυτούς την προσκόμιση των απαραίτητων νομιμοποιητικών εγγράφων, συμπεριλαμβανομένου και κληρονομητηρίου.
3.2. Όταν ο Πελάτης είναι νομικό πρόσωπο, υποχρεούται να προσκομίζει στην Τράπεζα πλήρη σειρά νομιμοποιητικών εγγράφων, τα οποία αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία του νομικού προσώπου καθώς και τη νόμιμη εκπροσώπησή του. Η Τράπεζα δικαιούται, οποτεδήποτε, κατά την κρίση της, να ζητά και την προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων και να τηρεί αντίγραφα των προσκομισθέντων σε αυτήν εγγράφων. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα και σε κάθε άλλη περίπτωση ένωσης προσώπων, όπως και νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων, που έχουν συσταθεί κατά τους νόμους άλλους κράτους.
3.3. Ο Πελάτης οφείλει να γνωστοποιεί στην Τράπεζα την ακριβή πλήρη διεύθυνση της κατοικίας ή της έδρας του. Ως νόμιμη κατοικία ή έδρα του Πελάτη θεωρείται η διεύθυνση που δηλώθηκε τελευταία από αυτόν, στην οποία νόμιμα κοινοποιούνται τα κατά την παρούσα έγγραφα και παράγονται τα, κατά νόμο και την παρούσα αποτελέσματα. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται ανάλογα και στην περίπτωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail) που ο Πελάτης έχει τυχόν δηλώσει.
3.4. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί έγκαιρα στην Τράπεζα, με έγγραφο, κάθε μεταβολή των στοιχείων του, που αναφέρονται στις παρ. 3.1.1, 3.2 και 3.3. πιο πάνω, προσκομίζοντας ταυτόχρονα τα σχετικά έγγραφα. Η Τράπεζα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον Πελάτη ή σε τρίτον, από τη μη ενημέρωσή της εκ μέρους του Πελάτη για τη μεταβολή των στοιχείων του, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.
3.5. Η Τράπεζα δε φέρει ευθύνη για τη γνησιότητα, την τυπική εγκυρότητα, τη νομική αρτιότητα ή την ακρίβεια της μετάφρασης των εγγράφων που της υποβάλλονται και συνεπώς δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει στον Πελάτη ή σε τρίτο από τα ελαττώματα των εγγράφων αυτών.
3.6. Ο Πελάτης δικαιούται να εξουσιοδοτεί, με οποιοδήποτε έγγραφο τύπο, άλλα πρόσωπα, προκειμένου να τον εκπροσωπούν ενώπιον της Τράπεζας και να διενεργούν, για λογαριασμό του, οποιαδήποτε πράξη, μέσα στα όρια της συναλλακτικής σχέσης που έχει ο Πελάτης με την Τράπεζα.
3.7. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι οι συναλλαγές που φέρουν υπογραφές εξουσιοδοτημένων από αυτόν προσώπων, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 3.6. πιο πάνω, ισχύουν και είναι δεσμευτικές για αυτόν, εφόσον δεν έχει υποβληθεί στην Τράπεζα έγκαιρα από τον Πελάτη γραπτή ειδοποίηση για τη μεταβολή, την ανάκληση ή την κατά οποιοδήποτε τρόπο λήξη της εκπροσώπησης. Η γραπτή αυτή ειδοποίηση απαιτείται ακόμα και εάν η ανάκληση, η μεταβολή ή η λήξη κατά οποιοδήποτε τρόπο της εκπροσώπησης προκύπτει από άλλα στοιχεία, που κατέχει ή γνωρίζει η Τράπεζα.
3.8. Ο Πελάτης δηλώνει ότι τόσο ο ίδιος, όσο και τα πρόσωπα που τυχόν χρησιμοποιεί, σύμφωνα με την παρ. 3.6. πιο πάνω, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν υπόκεινται σε κανέναν απολύτως περιορισμό της ικανότητάς τους αυτής. Ο Πελάτης φέρει την πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία υποστεί η Τράπεζα, από τη μη έγκαιρη και προσήκουσα πληροφόρησή της για την επέλευση περιορισμών στη δικαιοπρακτική ικανότητα είτε του ίδιου είτε των προσώπων της παρ. 3.6. πιο πάνω, που συναλλάχθηκαν με την Τράπεζα κατ’ εντολή ή/και στο όνομα του Πελάτη.

 

 

 

4. ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
4.1. Το παρόν συμβατικό πλαίσιο εφαρμόζεται σε κάθε είδος Καταθετικού Λογαριασμού (παρ. 2.6. πιο πάνω) που τηρεί ο Πελάτης στην Τράπεζα, με την επιφύλαξη των τυχόν ειδικότερων διατάξεων που ισχύουν για κάθε μορφή Καταθετικού Λογαριασμού ή/και των ειδικότερων συμφωνιών μεταξύ Τράπεζας και Πελάτη.
4.2. Η Τράπεζα δικαιούται να καθορίζει το ύψος του αρχικού ποσού που απαιτείται για το άνοιγμα του Καταθετικού Λογαριασμού ή το ελάχιστο υπόλοιπο, που πρέπει να τηρείται στον Καταθετικό Λογαριασμό, ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική της. Τα ως άνω ποσά αναγράφονται στο ισχύον κάθε φορά Τιμολόγιο της Τράπεζας.
4.3.1. Βιβλιάριο Καταθέσεων: σε περίπτωση που η Τράπεζα εκδίδει και χορηγεί βιβλιάριο καταθέσεων για κάποιο είδος Καταθετικού Λογαριασμού, ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να επιδεικνύει κάθε επιμέλεια, κατά τη φύλαξή του και να ενημερώνει αμέσως την Τράπεζα εγγράφως, σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του. σε διαφορετική περίπτωση ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για κάθε ανάληψη μετά την απώλεια ή την κλοπή, που δεν οφείλεται σε πταίσμα της Τράπεζας, κατά τον έλεγχο της ταυτοποίησης ή/και νομιμοποίησης του Πελάτη, κατά τα αναφερόμενα στις παρ. 3.1.1 και 3.2. πιο πάνω.
4.3.2. Εφόσον χορηγηθεί στον Πελάτη Βιβλιάριο Καταθέσεων, κατά τα αναφερόμενα αμέσως πιο πάνω, ο Πελάτης οφείλει να το προσκομίζει και να το ενημερώνει σε κάθε συναλλαγή του με την Τράπεζα. σε κάθε περίπτωση, τα γραμμάτια είσπραξης ή άλλα δικαιολογητικά, που εκδίδονται από την Τράπεζα, κατά τη συναλλαγή της με τον Πελάτη αποδεικνύουν αυτή ακόμα και αν δεν έγινε σχετική καταχώριση στο βιβλιάριο καταθέσεων, που τυχόν τηρείται, κατά τα αναφερόμενα αμέσως πιο πάνω.
4.3.3. Μετά το κλείσιμο του Καταθετικού Λογαριασμού, για οποιονδήποτε λόγο, ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει το βιβλιάριο καταθέσεων στην Τράπεζα προς ακύρωση.
4.4. Κοινός Λογαριασμός:
4.4.1. Η Τράπεζα δέχεται καταθέσεις σε κοινό διαζευκτικό Καταθετικό Λογαριασμό, ο οποίος διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 5638/1932 «Περί Καταθέσεως σε Κοινό Λογαριασμό», όπως εκάστοτε ισχύει. Κάθε ένας από τους δικαιούχους της κατάθεσης έχει το δικαίωμα να κάνει ολική ή μερική χρήση του Καταθετικού του Λογαριασμού, όπως ενδεικτικά να διαθέτει, δεσμεύει, επιβαρύνει ή/και να κλείνει τον Καταθετικό Λογαριασμό, χωρίς τη σύμπραξη, συναίνεση ή συγκατάθεση των άλλων συνδικαιούχων. Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε από τους συνδικαιούχους, η κατάθεση περιέρχεται αυτοδίκαια στους επιζώντες συνδικαιούχους, μέχρι τον τελευταίο από αυτούς.
4.4.2. Στην περίπτωση χορήγησης βιβλιαρίου καταθέσεων, κατά την παρ. 4.3.1. πιο πάνω, η προσκόμιση και η ενημέρωσή του γίνεται από οποιονδήποτε των συνδικαιούχων του Καταθετικού Λογαριασμού.
4.4.3. Κάθε συνδικαιούχος του κοινού διαζευκτικού Καταθετικού Λογαριασμού ευθύνεται εις ολόκληρο απέναντι στην Τράπεζα για κάθε υποχρέωση, που απορρέει από τον Καταθετικό Λογαριασμό.
4.5. Έξοδα Τήρησης Λογαριασμού: Ο Πελάτης επιβαρύνεται με την πληρωμή κάθε φόρου, τέλους, εισφοράς και οποιασδήποτε επιβάρυνσης, που απορρέει ή θα απορρεύσει στο μέλλον από τη συμβατική σχέση ή το νόμο, όπως αυτά αναφέρονται στο ισχύον κάθε φορά Τιμολόγιο της Τράπεζας.
4.6. Καταθέσεις στον Καταθετικό Λογαριασμό:
4.6.1. Ο Πελάτης δικαιούται να καταθέτει χρήματα στον Καταθετικό του Λογαριασμό και να δέχεται καταθέσεις σε αυτόν. Ο Πελάτης, με την παρούσα, εξουσιοδοτεί ανέκκλητα την Τράπεζα, καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλακτικής σχέσης του με αυτήν να δέχεται καταθέσεις στον Καταθετικό Λογαριασμό του μετρητών, προϊόντος εμβασμάτων ή άλλων μεταφορών χρημάτων ή επιταγών ή άλλων αξιόγραφων, με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες.
4.6.2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρ. 5.7.3.2., 5.7.3.3. και 5.7.4. πιο κάτω, για την κατάθεση μετρητών στα ΑΤΜ της Τράπεζας, τα μετρητά που κατατίθενται σε Καταθετικό Λογαριασμό, εντός Εργάσιμης Ημέρας και εντός του ισχύοντος χρονικού σημείου λήξης των εργασιών της Τράπεζας (cut off time – παρ. 2.4. πιο πάνω), καθίστανται διαθέσιμα αμέσως και με αντίστοιχη Ημερομηνία Αξίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο Καταθετικός Λογαριασμός, στον οποίο γίνεται η κατάθεση των μετρητών τηρείται σε ευρώ και η κατάθεση μετρητών λαμβάνει χώρα σε ευρώ. Εφόσον η ημέρα της κατάθεσης των μετρητών δε συμπίπτει με Εργάσιμη Ημέρα, ή εάν αυτή γίνει μετά το ισχύον χρονικό σημείο λήξης των εργασιών της Τράπεζας (cut off time – παρ. 2.4. πιο πάνω), τα μετρητά καθίστανται διαθέσιμα την επόμενη εργάσιμη ημέρα και με αντίστοιχη Ημερομηνία Αξίας.
4.6.3. Σε περίπτωση που ο Καταθετικός Λογαριασμός, στον οποίο γίνεται η, κατά τα ανωτέρω, κατάθεση μετρητών σε ευρώ δεν τηρείται σε ευρώ ή σε περίπτωση που η κατάθεση των μετρητών στον Καταθετικό Λογαριασμό του Πελάτη, ανεξάρτητα από το νόμισμα τήρησής του, γίνεται σε νόμισμα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός Ευρωζώνης, τότε τα ποσά αυτά καθίστανται διαθέσιμα το αργότερο την τέταρτη μετά την κατάθεση εργάσιμη ημέρα και με αντίστοιχη ημερομηνία αξίας.
4.6.4. Εφόσον έχει χορηγηθεί στον Πελάτη χρεωστική κάρτα, συνδεδεμένη με Καταθετικό Λογαριασμό, ο Πελάτης δικαιούται να καταθέτει σε αυτόν μετρητά, σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα στο άρθρο 5 πιο κάτω.
4.6.5. Εφόσον έχει χορηγηθεί στον Πελάτη πιστωτική κάρτα, συνδεδεμένη με Καταθετικό Λογαριασμό, ο Πελάτης δικαιούται να καταθέτει σε αυτόν μετρητά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη σχετική σύμβαση πιστωτικής κάρτας, που έχει υπογραφεί μεταξύ Τράπεζας και Πελάτη.
4.7. Κατάθεση Αξιόγραφων στον Καταθετικό Λογαριασμό προς είσπραξη:
4.7.1. Ο Πελάτης μπορεί να καταθέτει στον Καταθετικό Λογαριασμό του προς είσπραξη, επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια (εφεξής Αξιόγραφα) που έχουν εκδοθεί νόμιμα. Ρητά συμφωνείται, ότι η Τράπεζα δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τη γνησιότητα των Αξιόγραφων που της κατατίθενται προς είσπραξη.
4.7.2. Η Τράπεζα οφείλει να προβαίνει εγκαίρως σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την εμφάνιση και είσπραξη των κατατεθειμένων στον Καταθετικό Λογαριασμό του Πελάτη Αξιόγραφων, καθώς και σε αντίστοιχη πίστωση του Καταθετικού Λογαριασμού του με τα αντίστοιχα ποσά, χωρίς να φέρει ευθύνη για την πληρωμή ή μη αυτών.
4.7.3. Ο Πελάτης δικαιούται να ζητά από την Τράπεζα πίστωση του ποσού των Αξιόγραφων και πριν την είσπραξή τους, έναντι προμήθειας, που αναφέρεται στο ισχύον κάθε φορά Τιμολόγιο της Τράπεζας, οπότε η εγγραφή της πίστωσης τελεί υπό την αίρεση της πληρωμής των Αξιόγραφων. στην περίπτωση αυτή, εάν δεν πληρωθούν τα Αξιόγραφα για οποιοδήποτε λόγο, οποιαδήποτε σχετική εγγραφή είναι άκυρη και ο Καταθετικός Λογαριασμός του Πελάτη χρεώνεται με το αντίστοιχο ποσό των Αξιόγραφων και τυχόν έξοδα, στα οποία έχει προβεί η Τράπεζα.
4.8.1. Επιτόκιο Καταθέσεων: Το επιτόκιο καταθέσεων μπορεί να συμφωνηθεί σταθερό ή κυμαινόμενο. σε περίπτωση ισχύος κυμαινόμενου επιτοκίου, η Τράπεζα δικαιούται να αναπροσαρμόζει αυτό οποτεδήποτε, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες των αγορών κεφαλαίων και την προσφορά χρήματος, τον κίνδυνο της χώρας, και τις συνθήκες του ανταγωνισμού στην τραπεζική αγορά.
4.8.2.1. O Πελάτης ενημερώνεται αναφορικά με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο από τις ανακοινώσεις στον Τύπο, από τους αναρτημένους στα Καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας πίνακες καθώς και από τα αντίγραφα κίνησης του Λογαριασμού του άρθρου 8 πιο κάτω.
4.8.2.2. Εφόσον ο Πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο, το νέο επιτόκιο εφαρμόζεται εξήντα (60) ημέρες μετά την ως άνω γνωστοποίηση δια του Τύπου, εκτός εάν ορισθεί μεταγενέστερη ημερομηνία.
4.8.2.3. Εφόσον ο Πελάτης είναι νομικό πρόσωπο, το νέο επιτόκιο εφαρμόζεται άμεσα, από την ως άνω διά του Τύπου γνωστοποίησή του, εκτός εάν ορισθεί μεταγενέστερη ημερομηνία.
4.9.1. Αναλήψεις Μετρητών: Η κατάθεση αποδίδεται στον Πελάτη σε πρώτη ζήτηση, μαζί με τους τόκους, εκτός αν το ποσό της κατάθεσης ή μέρος αυτού είναι ενεχυριασμένο ή δεσμευμένο ή υπάρχει ειδική συμφωνία μεταξύ Τράπεζας και Πελάτη αναφορικά με την ανάληψη αυτού (π.χ. προθεσμιακές καταθέσεις ή καταθέσεις υπό προειδοποίηση). Η Τράπεζα δικαιούται να καθορίζει ανώτατο όριο ανάληψης ποσού, πέραν του οποίου ο Πελάτης υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Τράπεζα τη σχετική πρόθεσή του να προβεί στην ανάληψη, τουλάχιστον μία (1) Εργάσιμη Ημέρα πριν από αυτήν. Το εκάστοτε ισχύον ανώτατο όριο ανάληψης ποσού, αναγράφεται στο ισχύον κάθε φορά Τιμολόγιο της Τράπεζας.
4.9.2. Εφόσον έχει χορηγηθεί στον Πελάτη χρεωστική κάρτα, συνδεδεμένη με Καταθετικό Λογαριασμό, ο Πελάτης δικαιούται να κάνει ανάληψη μετρητών από αυτόν, σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα στο άρθρο 5 πιο κάτω.
4.9.3. Εφόσον έχει χορηγηθεί στον Πελάτη πιστωτική κάρτα, συνδεδεμένη με Καταθετικό Λογαριασμό, ο Πελάτης δικαιούται να κάνει ανάληψη μετρητών από αυτόν, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη σχετική σύμβαση πιστωτικής κάρτας, που έχει υπογραφεί μεταξύ Τράπεζας και Πελάτη.
4.10. Ημερομηνία Αξίας: Ημερομηνία Αξίας για την πίστωση ή τη χρέωση του Καταθετικού Λογαριασμού, θεωρείται η Εργάσιμη Ημέρα, κατά την οποία το ποσό πιστώνεται ή χρεώνεται αντίστοιχα στον Καταθετικό Λογαριασμό. Ο Πελάτης πληροφορείται για την Ημερομηνία Αξίας της εκάστοτε συναλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 8 πιο κάτω.
4.11. Πέραν των αναλήψεων μετρητών (παρ. 4.9.1.) και της κατάθεσης Αξιόγραφων στον Καταθετικό Λογαριασμό προς είσπραξη (παρ. 4.7), ο Πελάτης μπορεί να αναλαμβάνει μετρητά ή/και να πραγματοποιεί πληρωμές με τη χρήση της κάρτας του (Άρθρο 5), να διαθέτει κεφάλαια του Καταθετικού Λογαριασμού του με επιταγές, που σύρονται από αυτόν (Άρθρο 6) ή/και να χρεώνει ή να πιστώνει τον Καταθετικό Λογαριασμό του μέσω εντολών πληρωμής (Άρθρο 7).
4.12. Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων: Οι Τραπεζικές καταθέσεις, σε οποιοδήποτε νόμισμα, καλύπτονται από το σύστημα εγγύησης καταθέσεων του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΣΕΚΕ), το οποίο έχει χαρακτήρα ασφαλιστικό και σκοπός του είναι η αποζημίωση των καταθετών της Τράπεζας, σε περίπτωση αδυναμίας της τελευταίας να αποδώσει τις οφειλόμενες καταθέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3746/2009, όπως εκάστοτε ισχύει.
5. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ
5.1. σε περίπτωση που η Τράπεζα χορηγήσει στον Πελάτη χρεωστική κάρτα συναλλαγών για χρήση μέσω των Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών (ATM) (εφεξής Κάρτα), ισχύουν οι ακόλουθοι όροι, τους οποίους ο Πελάτης, ως Κάτοχος της Κάρτας, αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
5.2. Η Κάρτα, στην οποία είναι αποτυπωμένο το ονοματεπώνυμο του Πελάτη, ανήκει στην κυριότητα της Τράπεζας, ώστε ο Πελάτης αποκτά μόνο το δικαίωμα κατοχής και χρήσης της σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, απαγορευμένης απολύτως της χρήσης από τρίτο πρόσωπο ή της παράδοσής της για οποιοδήποτε λόγο σε τρίτο.
5.3.1. Η Τράπεζα αποστέλλει την κάρτα ταχυδρομικά στον Πελάτη στη διεύθυνση της παρ 3.3. πιο πάνω. Εφόσον η Κάρτα αποστέλλεται απενεργοποιημένη, ο Πελάτης οφείλει να την ενεργοποιήσει, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες της Τράπεζας.
5.3.2. Ο Πελάτης, μόλις παραλάβει την Κάρτα, υποχρεούται να την υπογράψει στον ειδικό για το σκοπό αυτό χώρο, είναι δε υπεύθυνος για τη γνησιότητα της υπογραφής του.
5.4. Η Κάρτα είναι μέσο πληρωμών και συνεπώς ισοδυναμεί με χρήμα, ώστε ο Πελάτης υποχρεούται να τη φυλάσσει σε ασφαλές μέρος και να τη διατηρεί σε καλή κατάσταση για την αποτελεσματική λειτουργία της.
5.5. Προσωπικός αριθμός ( PIN ):
5.5.1. Χρήση της Κάρτας μπορεί να γίνει μόνο σε συνδυασμό με τον προσωπικό αριθμό (PIN) που η Τράπεζα χορηγεί στον Πελάτη και ο οποίος ισοδυναμεί με την υπογραφή του. Ο PIN είναι αυστηρά προσωπικός, παράγεται ηλεκτρονικά σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας που καθιστούν αδύνατη την αναπαραγωγή του και αποστέλλεται στον Πελάτη με ειδικό έντυπο, μέσω απλού ταχυδρομείου. Ο Πελάτης μπορεί να αντικαταστήσει οποτεδήποτε τον PIN με άλλο της επιλογής του σε οποιαδήποτε ΑΤΜ της Τράπεζας και σε ATMs των συνεταιριστικών Τραπεζών, που φέρουν το σήμα είτε της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ Τράπεζας, όπως αποτυπώνεται στην εμπρόσθια όψη της Κάρτας, είτε το σήμα του Ομίλου των συνεταιριστικών Τραπεζών, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
5.5.2. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Πελάτης υποχρεούται να απομνημονεύσει τον PIN του, να καταστρέψει το έντυπο με το οποίο του γνωστοποιείται και να μην τον σημειώσει με οποιονδήποτε τρόπο, ούτε συγκαλυμμένα, στην Κάρτα του ή οπουδήποτε αλλού. Η μη φύλαξη του PIN με οποιαδήποτε μορφή συνιστά βαρεία αμέλεια εκ μέρους του Πελάτη.
5.5.3. Ο Πελάτης υποχρεούται να ειδοποιεί την Τράπεζα με έγγραφο, εάν δεν παραλάβει το έντυπο με το PIN του, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την πρώτη έκδοση της Κάρτας.
5.6. Σύνδεση της κάρτας με Καταθετικό Λογαριασμό – Όριο συναλλαγών:
5.6.1. Προϋπόθεση για τη χρήση της Κάρτας είναι η σύνδεσή της με έναν ή περισσότερους Καταθετικούς Λογαριασμούς, που ο Πελάτης τηρεί στην Τράπεζα, κατά την έννοια της παρ. 4.1. πιο πάνω. Ο Πελάτης μπορεί οποτεδήποτε να ζητήσει εγγράφως την προσθήκη νέων ή την αντικατάσταση υπαρχόντων Καταθετικών Λογαριασμών.
5.6.2. Η Κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αναλήψεις μετρητών (παρ 5.7.2. πιο κάτω) ή/και για συναλλαγές σε επιχειρήσεις (παρ. 5.8. πιο κάτω), μόνο εφόσον στον Καταθετικό Λογαριασμό υπάρχει επαρκές διαθέσιμο υπόλοιπο για την κάλυψη του ποσού της συναλλαγής και εφόσον το ποσό της συναλλαγής δεν υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που έχει ορίσει η Τράπεζα, ως όριο ημερησίων συναλλαγών, το οποίο γνωστοποιεί στον Πελάτη με επιστολή. Το όριο ημερησίων συναλλαγών τίθεται για την ασφάλεια του Πελάτη και των συναλλαγών και η Τράπεζα δικαιούται να το μεταβάλει ή και να το μηδενίσει για λόγους ασφάλειας ή/και λόγω αντισυμβατικής συμπεριφοράς του Πελάτη και να γνωστοποιήσει την απόφασή της αυτή σε αυτόν με επιστολή, είτε πριν την ενέργειά της αυτή, είτε αμέσως μετά, εκτός και αν η ενημέρωση αυτή αντίκειται σε αντικειμενικώς αιτιολογημένους λόγους ασφαλείας ή απαγορεύεται από την κείμενη νομοθεσία.
5.6.3. Ο Πελάτης υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέριμνα για την εξασφάλιση της πλήρωσης των προϋποθέσεων του προηγούμενου άρθρου κάθε φορά που χρησιμοποιεί την Κάρτα του.
5.7. συναλλαγές στα ATMς:
5.7.1. Η Κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τον PIN για την πραγματοποίηση τραπεζικών συναλλαγών στα ATMs της Τράπεζας, των συνεταιριστικών Τραπεζών του Ομίλου συνεταιριστικών Τραπεζών, όπως και άλλων Τραπεζών, σύμφωνα με τις επιλογές και τις οδηγίες που εμφανίζονται στις οθόνες τους.
5.7.2. Αναλήψεις μετρητών με την Κάρτα μπορούν να γίνουν μόνο για ακέραια πολλαπλάσια του Ευρώ και για τα ποσά που μπορεί να επιλέξει ο Πελάτης από τις επιλογές που εμφανίζονται στην οθόνη, μέχρι το όριο ημερήσιων συναλλαγών, και υπό τον όρο ότι ο Καταθετικός Λογαριασμός έχει επαρκές υπόλοιπο (παρ. 5.6.2 πιο πάνω). Η ανάληψη μετρητών από ΑΣΜ του δικτύου της Τράπεζας δεν επιβαρύνεται με περαιτέρω έξοδα. σε περίπτωση ανάληψης από ΑΤΜ άλλης Τράπεζας ο Πελάτης επιβαρύνεται και με το εκάστοτε σε ισχύ κόστος της διατραπεζικής συναλλαγής που αναφέρεται στο ισχύον κάθε φορά Τιμολόγιο της Τράπεζας.
5.7.3.1. Καταθέσεις σε Καταθετικό Λογαριασμό συνδεδεμένο με την Κάρτα μπορούν να γίνουν στα ATMs της Τράπεζας, μόνο σε χαρτονομίσματα, σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Τα χρήματα που κατατίθενται, καταμετρώνται είτε αυτόματα, είτε από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Τράπεζας και πιστώνονται στον ως άνω Καταθετικό Λογαριασμό, κατά τα αναφερόμενα αμέσως κατωτέρω (υπό 5.7.3.2).
5.7.3.2. Εφόσον η κατάθεση λαμβάνει χώρα εντός Εργάσιμης Ημέρας, τότε η πίστωση του Καταθετικού Λογαριασμού γίνεται αυθημερόν. Εάν η ημέρα της κατάθεσης δε συμπίπτει με Εργάσιμη Ημέρα ή εάν αυτή γίνει μετά το ισχύον χρονικό σημείο λήξης των εργασιών της Τράπεζας (cut off time – παρ. 2.4. πιο πάνω), η πίστωση του Καταθετικού Λογαριασμού γίνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
5.7.4. Στην περίπτωση που το ποσό που ο Πελάτης πληκτρολόγησε στο ΑΤΜ είναι ίδιο με το καταμετρημένο, ο εκάστοτε επιλεγμένος από τον Πελάτη Καταθετικός Λογαριασμός πιστώνεται με το ποσό αυτό, κατά τα οριζόμενα στις αμέσως προηγούμενες παρ. 5.7.3.2 και 5.7.3.3. Εάν υπάρχει διαφορά, το ποσό που πιστώνεται είναι εκείνο που καταμετρήθηκε και ο Πελάτης ειδοποιείται αμέσως με επιστολή.
5.7.5. Κατάθεση μετρητών που έγινε στα ATMs της Τράπεζας είναι διαθέσιμη κατά την ημέρα πίστωσης του Καταθετικού Λογαριασμού και με αντίστοιχη Ημερομηνία Αξίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5.7.3.2 πιο πάνω.
5.7.6. Για κάθε συναλλαγή σε ATM εκδίδεται, κατ’ επιλογή του Πελάτη, από το ATM την ίδια στιγμή γραπτή απόδειξη, στην οποία θα έχουν εκτυπωθεί τα στοιχεία των εντολών και κατ’ επέκταση των συναλλαγών. Ο Πελάτης υποχρεούται να φυλάσσει τις αποδείξεις για αντιπαραβολή με τις αντίστοιχες χρεώσεις, που εμφανίζονται στα αντίγραφα της κίνησης του Λογαριασμού του άρθρου 8 πιο κάτω. σε περίπτωση μη έκδοσης τέτοιας απόδειξης λόγω βλάβης, ο Πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει με την Τράπεζα.
5.8. Συναλλαγές στις Επιχειρήσεις:
5.8.1. Ο Πελάτης δικαιούται να χρησιμοποιεί την Κάρτα του, ως μέσο πληρωμής, στις συναλλαγές του σε επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, που έχουν αναρτημένα στις προθήκες τους τα σήματα της Κάρτας και διαθέτουν τον απαραίτητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό (EFT/POS) για την αποδοχή της Κάρτας υποχρεούμενος να αποδείξει την ταυτότητά του με οποιονδήποτε τρόπο, εάν αυτό του ζητηθεί. συναλλαγές από απόσταση με χρήση της Κάρτας απαγορεύονται απόλυτα.
5.8.2. Κάθε συναλλαγή ολοκληρώνεται, είτε με την υπογραφή από τον Πελάτη των χρεωστικών δελτίων ή των αποδείξεων που εκδίδονται από της ηλεκτρονικές συσκευές EFT/POS, είτε με την πληκτρολόγηση από τον Πελάτη του PIN στις ως άνω συσκευές. Με την πληκτρολόγηση ή την υπογραφή, κατά περίπτωση, ο Πελάτης αυτόματα εξουσιοδοτεί την Τράπεζα και παρέχει σε αυτήν τη συγκατάθεσή του, να χρεώσει τον Καταθετικό Λογαριασμό του με το ποσό της συναλλαγής και να πιστώσει αντίστοιχα τον λογαριασμό της επιχείρησης. Η παραπάνω εξουσιοδότηση είναι ανέκκλητη γιατί αφορά στο συμφέρον όλων των συμβαλλομένων μερών.
5.8.3. Τα στοιχεία κάθε συναλλαγής καταγράφονται ηλεκτρονικά στα βιβλία της Τράπεζας και με την ολοκλήρωσή της εκδίδεται από τη συσκευή EFT/POS έγγραφη απόδειξη στην οποία έχουν εκτυπωθεί όλα τα στοιχεία της. Οι παραπάνω εγγραφές αποδεικνύουν πλήρως την πραγματοποίηση της συναλλαγής, την οποία προσδιορίζουν, επιτρεπόμενης ανταπόδειξης. Ο Πελάτης υποχρεούται να φυλάσσει τα αντίγραφα των παραπάνω παραστατικών των συναλλαγών, που υπογράφει για αντιπαραβολή με τις αντίστοιχες χρεώσεις στα αντίγραφα του Λογαριασμού του άρθρου 8 πιο κάτω.
5.8.4. Ρητά διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις δε συνδέονται κατ’ ανάγκη συμβατικά με την Τράπεζα για την αποδοχή της Κάρτας και σε κάθε περίπτωση δε συνδέονται με αυτή κατ’ αποκλειστικότητα. Κατά συνέπεια, η Τράπεζα δεν ευθύνεται για τυχόν αθέτηση εκπλήρωσης ή μη ακριβή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, ούτε και για οποιαδήποτε συμβατική ή εξωσυμβατική ζημία του Πελάτη και ο Πελάτης δε δικαιούται να προβάλει έναντι της Τράπεζας οποιαδήποτε σχετική ένσταση ή απαίτηση, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Εάν η επιχείρηση εκδώσει για οποιονδήποτε λόγο υπέρ του Πελάτη πιστωτικό σημείωμα, η Τράπεζα θα πιστώνει με το ισόποσο τον Καταθετικό Λογαριασμό του, μόνο όταν το παραπάνω σημείωμα προσκομιστεί στην Τράπεζα από τον Πελάτη.
5.9.1. Αναστολή ή διακοπή της χρήσης της Κάρτας: Η Τράπεζα μπορεί οποτεδήποτε να αναστείλει ή να διακόπτει τη δυνατότητα πραγματοποίησης συναλλαγών στα ATMs ή/και στις επιχειρήσεις, με χρήση της Κάρτας για αντικειμενικώς αιτιολογημένους λόγους σχετικούς με την ασφάλεια της Κάρτας ή/και την υπόνοια μη εγκεκριμένης ή δόλιας χρήσης της, ενημερώνοντας σχετικά τον Πελάτη, τόσο για την αναστολή ή διακοπή, όσο και για τους λόγους της ενέργειας αυτής, εγγράφως, αν είναι δυνατόν πριν την αναστολή ή τη διακοπή ή, το αργότερο, αμέσως μετά, εκτός εάν η ενημέρωση αυτή αντιβαίνει σε αντικειμενικώς αιτιολογημένους λόγους ασφαλείας ή απαγορεύεται από άλλες νομοθετικές διατάξεις. στις περιπτώσεις αυτές, η Τράπεζα δε φέρει ευθύνη έναντι του Πελάτη για οποιαδήποτε, εκ των λόγων αυτών τυχόν ζημία ή απώλεια αυτός υποστεί.
5.9.2. Η τράπεζα αίρει την αναστολή της χρήσης της Κάρτας ή εκδίδει νέα Κάρτα σε περίπτωση διακοπής, εφόσον οι λόγοι αναστολής ή διακοπής πάψουν να υφίστανται και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει άλλος νόμιμος ή συμβατικός λόγος για τη μη άρση της αναστολής ή της διακοπής.
5.10.1. Συναλλαγές σε συνάλλαγμα: σε περίπτωση συναλλαγής σε συνάλλαγμα, η αξία της μετατρέπεται σε Ευρώ από τον κατά περίπτωση Διεθνή Οργανισμό, δικαιούχο του σήματος που φέρει η Κάρτα που χρησιμοποιήθηκε (VISA, MasterCard). O Πελάτης μπορεί να πληροφορείται τις εκάστοτε ισχύουσες τιμές μετατροπής των νομισμάτων που χρησιμοποιούν οι ως άνω Διεθνείς Οργανισμοί από τις ιστοσελίδες www.visaeurope.com/en/cardholders/exchange_rates.aspx, www.mastercard.com/us/company/en/whatwedo/index.html)
όπου διατίθεται ηλεκτρονικός μηχανισμός μετατροπής που χρησιμοποιούν οι ως άνω Διεθνείς Οργανισμοί.
5.10.2. Έχοντας υπόψη ότι οι συναλλαγματικές ισοτιμίες μεταβάλλονται συνεχώς, η χρονική διαφορά μεταξύ της, κατά την προηγούμενη παρ. 5.10.1. ενημέρωση του Πελάτη και της πραγματοποίησης συναλλαγής σε συνάλλαγμα, μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικό ποσό χρέωσης. Σο αντίτιμο των συναλλαγών αυτών σε ευρώ και στο νόμισμα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν εμφανίζονται στα αντίγραφα κίνησης του Λογαριασμού του άρθρου 8 πιο κάτω.
5.11. Επιβαρύνσεις Πελάτη: Η κατοχή και χρήση της Κάρτας συνεπάγεται τις επιβαρύνσεις του Πελάτη, που αναφέρονται στο ισχύον κάθε φορά Τιμολόγιο της Τράπεζας. Η Τράπεζα δικαιούται να τροποποιεί τις ανωτέρω επιβαρύνσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού και τις αναπροσαρμογές των σχετικών επιβαρύνσεων των διεθνών οργανισμών καρτών, εφαρμοζόμενης των παρ. 9.2.1. και 9.2.2. της παρούσας.
5.12. Ενημέρωση Πελάτη: Για κάθε συναλλαγή με την Κάρτα που έχει ως αποτέλεσμα τη χρέωση ή πίστωση του Καταθετικού Λογαριασμού του, ο Πελάτης ενημερώνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 πιο κάτω.
5.13. Ισχύς – Ανανέωση – Ακύρωση Κάρτας:
5.13.1. Κάθε Κάρτα έχει περιορισμένη χρονική ισχύ μέχρι το τέλος του μήνα που είναι αποτυπωμένος στην Κάρτα. Εφόσον ο Πελάτης τηρεί τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης, η Τράπεζα ανανεώνει την Κάρτα περιοδικά. Η νέα Κάρτα, είτε παραλαμβάνεται προσωπικά από τον Πελάτη από το κατάστημα της Τράπεζας με το οποίο συνεργάζεται, είτε αποστέλλεται σε αυτόν με συστημένη επιστολή. Ο Πελάτης υποχρεούται να ειδοποιεί, χωρίς καθυστέρηση, την Τράπεζα σε περίπτωση που δεν λάβει την νέα Κάρτα του μέχρι την λήξη της ισχύος της παλαιάς. Εάν ο Πελάτης δεν επιθυμεί την ανανέωση της Κάρτας του, οφείλει να το γνωστοποιήσει στην Τράπεζα, με συστημένη επιστολή, ένα (1) τουλάχιστον πλήρη μήνα πριν από τη λήξη της.
5.13.2. Ο Πελάτης δικαιούται να καταγγείλει οποτεδήποτε μόνο τη σύμβαση χρεωστικής κάρτας, όπως αυτή περιγράφεται στο παρόν άρθρο, με έγγραφό του προς την Τράπεζα. Κλείσιμο του Καταθετικού Λογαριασμού, με τον οποίο συνδέεται η Κάρτα, για οποιονδήποτε λόγο, συνεπάγεται επίσης την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης χρεωστικής κάρτας.
5.13.3. Η χρήση της Κάρτας μετά τη λήξη της ισχύος της ή μετά την ακύρωσή της για οποιοδήποτε λόγο, κατά τα αναφερόμενα στις παρ. 5.13.1 και 5.13.2 πιο πάνω, απαγορεύεται και τιμωρείται ποινικά. Ο Πελάτης υποχρεούται στις περιπτώσεις αυτές να καταστρέψει άμεσα την Κάρτα ή να την παραδώσει στην Τράπεζα ή σε εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό της. Η Τράπεζα δεν υποχρεούται να εξοφλήσει συναλλαγές που τυχόν πραγματοποιήθηκαν σε επιχειρήσεις μετά τη λήξη ισχύος ή την ακύρωση της Κάρτας, για τις οποίες αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Πελάτης.
5.14. Απώλεια κάρτας – Διαρροή ΡΙΝ:
5.14.1. Ο Πελάτης οφείλει να μεριμνά για την αποτελεσματική φύλαξη της Κάρτας και την αποστήθιση του ΡΙΝ του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5.4. και 5.5.2 πιο πάνω. σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της Κάρτας ή διαρροής του ΡΙΝ, ο Πελάτης υποχρεούται να ειδοποιήσει σχετικά την Τράπεζα με κάθε πρόσφορο τρόπο και με έγγραφο. σε περίπτωση τηλεφωνικής γνωστοποίησης αυτή καταγράφεται σε μαγνητικό μέσο.
5.14.2. Ο Πελάτης δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση της Κάρτας ή και του ΡΙΝ μετά την ως άνω γνωστοποίηση στην Τράπεζα της απώλειας ή κλοπής της Κάρτας ή της διαρροής του ΡΙΝ, ενώ μέχρι τη γνωστοποίηση, ο Πελάτης ευθύνεται μέχρι ποσού εκατόν πενήντα ευρώ (150 €) για τις συναλλαγές που έγιναν με χρήση της απολεσθείσας ή κλαπείσας Κάρτας ή του διαρρεύσαντος PIN, εκτός εάν ενήργησε με δόλο, οπότε ευθύνεται χωρίς κανένα ποσοτικό περιορισμό.
5.14.3. Η παράλειψη άμεσης ειδοποίησης της Τράπεζας για την απώλεια ή κλοπή της Κάρτας ή διαρροή του ΡΙΝ, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 5.14.2 πιο πάνω, αποτελεί βαριά αμέλεια εκ μέρους του Πελάτη, εκτός εάν η μη ειδοποίηση οφείλεται σε γεγονός ανώτερης βίας και για όσο χρονικό διάστημα αυτό διαρκεί. Εφόσον η παράλειψη της ειδοποίησης οφείλεται σε βαριά αμέλεια ή δόλο του Πελάτη, όπως και σε κάθε περίπτωση αντισυμβατικής χρήσης της Κάρτας από τον Πελάτη που οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια αυτού, ο Πελάτης έχει πλήρη ευθύνη για την τυχόν διενέργεια συναλλαγών από τρίτο πρόσωπο και επιβαρύνεται με τα ποσά των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση της Κάρτας ή του διαρρεύσαντος PIN, χωρίς κανένα ποσοτικό περιορισμό.
5.14.4. Σε κάθε περίπτωση γνωστοποίησης από τον Πελάτη απώλειας Κάρτας ή και διαρροής του ΡΙΝ, η Τράπεζα με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων της παρούσας από τον Πελάτη, εκδίδει και χορηγεί σ’ αυτόν για τη διευκόλυνσή του νέα Κάρτα, που αποτελεί συνέχεια της απολεσθείσας, ή και νέο ΡΙΝ, εκτός εάν ο Πελάτης εγγράφως ζητήσει τη μη έκδοση. Σο ποσό της επιβάρυνσης του Πελάτη για τη χορήγηση της νέας κατά τα παραπάνω Κάρτας και του ΡΙΝ αναγράφεται στο ισχύον κάθε φορά Τιμολόγιο της Τράπεζας. σε περίπτωση μη παραλαβής του PIN, εφαρμόζεται αναλογικά η παρ. 5.5.3. πιο πάνω.
6. ΕΠΙΤΑΓΕΣ
6.1. Η Τράπεζα, μετά από αίτημα του Πελάτη, δύναται να παράσχει σε αυτόν τη δυνατότητα διάθεσης κεφαλαίων του Καταθετικού του Λογαριασμού, με επιταγές, εφόσον η δυνατότητα αυτή παρέχεται για το συγκεκριμένο είδος Καταθετικού Λογαριασμού. Κατά την εξέταση του ως άνω αιτήματος, η Τράπεζα λαμβάνει ιδίως υπόψη τη συναλλακτική συμπεριφορά του Πελάτη, την πιστοληπτική του ικανότητα και τη φερεγγυότητά του, δεν έχει δε υποχρέωση να αιτιολογήσει την απόφασή της για τη χορήγηση ή μη του ως άνω δικαιώματος.
6.2. Ο Πελάτης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τα έντυπα των επιταγών, που του χορηγεί η Τράπεζα, εκτός και αν υπάρχει αντίθετη ρητή συμφωνία. σε περίπτωση εμφάνισης επιταγών, οι οποίες δεν έχουν το συμφωνηθέντα τύπο, η Τράπεζα δεν υποχρεούται να τις πληρώσει, ούτε υπέχει ευθύνη για τη μη πληρωμή τους.
6.3. Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να ανακαλεί την απόφασή της για χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών, οποτεδήποτε, οπότε ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει το βιβλιάριο στην Τράπεζα.
6.4. Ο Πελάτης υποχρεούται να φυλάσσει, κατά τρόπο ασφαλή, τα στελέχη των επιταγών, να αποτρέπει την κατοχή τους από μη δικαιούχους και να ειδοποιεί την Τράπεζα, εγγράφως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, για τυχόν κλοπή ή απώλεια του βιβλιαρίου επιταγών ή στελέχους επιταγής. Μέχρι την ως άνω ειδοποίηση από τον Πελάτη, η Τράπεζα δε φέρει καμία ευθύνη, για τυχόν πληρωμή ή σφράγιση των επιταγών αυτών.
6.5. Η Τράπεζα υποχρεούται να πληρώνει τις εμφανιζόμενες προς το σκοπό αυτό επιταγές στον τυπικά νομιμοποιούμενο τελευταίο κομιστή, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που τάσσει ο νόμος, όπως εκάστοτε ισχύει. σε περίπτωση που εμφανιστούν για πληρωμή περισσότερες από μία επιταγές την ίδια μέρα και τα υπάρχοντα διαθέσιμα κεφάλαια δεν επαρκούν για την πληρωμή όλων, η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να πληρώσει, κατά την κρίση της, οποιαδήποτε από αυτές, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσής τους.
6.6. Η χρέωση του Καταθετικού Λογαριασμού του Πελάτη με το ποσό της επιταγής γίνεται με Ημερομηνία Αξίας αυτή κατά την οποία του ποσό της επιταγής, τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου – κομιστή.
6.7. Σε περίπτωση νόμιμης εμφάνισης επιταγής του Πελάτη και μη πληρωμής της λόγω μη ύπαρξης επαρκούς υπολοίπου στον Καταθετικό Λογαριασμό, από τον οποίο σύρεται η επιταγή αυτή (ακάλυπτη επιταγή), η Τράπεζα προβαίνει στην κατά νόμο σημείωση της έλλειψης αυτής επί του σώματος της επιταγής (σφράγιση) και στην αναγγελία της σφράγισης στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (οδός Αλαμάνας 2, 151025 Μαρούσι ή Μασσαλίας 10 και Σόλωνος, 106 80), σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά κανονιστικό πλαίσιο. στην περίπτωση αυτή, η Τράπεζα έχει επίσης το δικαίωμα να κλείσει τον Καταθετικό Λογαριασμό του Πελάτη και να ζητήσει την επιστροφή του βιβλιαρίου επιταγών.
6.8. Ο Πελάτης θα επιβαρύνεται με τα έξοδα για την κατά την προηγούμενη παράγραφο επεξεργασία των ακάλυπτων επιταγών εκδόσεώς του, στην οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά ο έλεγχος του Καταθετικού Λογαριασμού του Πελάτη για διαθέσιμα κεφάλαια, η ενημέρωσή του με σκοπό την κάλυψη των επιταγών, η σφράγιση και η αναγγελία αυτών στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., όπως τα έξοδα αυτά αναγράφονται στο ισχύον κάθε φορά Τιμολόγιο της Τράπεζας.
6.9. Σε περίπτωση που η Τράπεζα, για οποιαδήποτε λόγο, πληρώσει επιταγή του Πελάτη, παρά την ανυπαρξία επαρκούς υπολοίπου στο Λογαριασμό από τον οποίο η επιταγή αυτή σύρεται, ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλλει αμέσως το ποσό αυτό, εντόκως, από την ημερομηνία πληρωμής της επιταγής στο δικαιούχο – κομιστή, καθώς και κάθε δαπάνη στην οποία αποδεδειγμένα προέβη η Τράπεζα κατά την πληρωμή της επιταγής.
6.10. Σε περίπτωση που ο Πελάτης, για οποιοδήποτε λόγο, επιθυμεί να μην πληρωθεί μια επιταγή που έχει εκδώσει, υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως την ανάκλησή της στο Κατάστημα τήρησης του Καταθετικού του Λογαριασμού, από τον οποίο αυτή σύρεται.
Ανάκληση της επιταγής από τον Πελάτη, εντός της κατά νόμο προθεσμίας σφράγισής της, δεν υποχρεώνει την Τράπεζα και απόκειται στη διακριτική της ευχέρεια η πληρωμή ή μη της επιταγής ή η σφράγισή της, εφόσον συντρέχουν οι προς τούτο προϋποθέσεις.
6.11. Η Τράπεζα δεν έχει ευθύνη σε περίπτωση πληρωμής ή σφράγισης επιταγής, επί της οποίας υπάρχει παραποίηση ή πλαστογραφία οποιοδήποτε στοιχείου, εφόσον προέβη σε αντιπαραβολή της υπογραφής του εκδότη επί του σώματος της επιταγής προς το τηρούμενο στην Τράπεζα δείγμα υπογραφής του, και κατ’ αντικειμενική κρίση για το μέσο πολίτη δεν υπήρχαν σημαντικές και προφανείς αποκλίσεις.
6.12. Σε περιπτώσεις εφαρμογής συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των τραπεζών για το συμψηφισμό επιταγών (όπως π.χ. το Διατραπεζικό Ηλεκτρονικό σύστημα συμψηφισμού Επιταγών - "Δ.Η.Σ.Σ.Ε."), λόγω μη δυνατότητας της Τράπεζας να ελέγξει τη γνησιότητα της υπογραφής του εκδότη, ο Πελάτης δηλώνει ότι αναλαμβάνει τον κίνδυνο της γνησιότητας της υπογραφής του ή σε περίπτωση νομικού προσώπου, των νομίμων εκπροσώπων του και απαλλάσσει την Τράπεζα από κάθε ευθύνη για τυχόν ζημία του ιδίου λόγω παραποίησης ή αναλήθειας των στοιχείων της επιταγής, και αναγνωρίζει ότι η εξόφληση της επιταγής από την Τράπεζα είναι έγκυρη, ισχυρή και τον δεσμεύει, παραιτούμενος ρητά από κάθε σχετική αξίωσή του κατά της Τράπεζας.
6.13. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται το ενδεχόμενο μη σφράγισης των επιταγών, οι οποίες σύρονται επί λογαριασμών που τηρούνται σε άλλες τράπεζες και που λόγω του χρόνου προσκόμισης/εμφάνισής τους στην Τράπεζα δεν θα καταστεί δυνατή η σφράγισή τους εντός της νόμιμης προς τούτο προθεσμίας, εξαιτίας είτε των κανόνων λειτουργίας του συστήματος Δ.Η.Σ.Σ.Ε. (ή άλλου όμοιου), είτε του απαιτούμενου χρόνου διακίνησης του σώματος τους με τον παραδοσιακό συμψηφισμό και απαλλάσσει την Τράπεζα από οποιαδήποτε σχετική ευθύνη.
6.14. Σε οποιαδήποτε περίπτωση κλεισίματος του Καταθετικού Λογαριασμού, ο Πελάτης δε δικαιούται να εκδίδει επιταγές επί του Καταθετικού Λογαριασμού και υποχρεούται να επιστρέψει αμέσως στην Τράπεζα όλα τα αχρησιμοποίητα στελέχη των επιταγών που τυχόν βρίσκονται στην κατοχή του. Τυχόν εμφανιζόμενες επιταγές μετά το κλείσιμο του Λογαριασμού θα σφραγίζονται με την ένδειξη «κλειστός ή ανύπαρκτος λογαριασμός» και θα αναγγέλλονται στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., κατά τα προαναφερθέντα.
7. ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
7.1.1. Ο Πελάτης δικαιούται να δίνει έγγραφες εντολές προς την Τράπεζα για την πραγματοποίηση πληρωμών ή/και για τη μεταφορά κεφαλαίων (Μεταφορές Πίστωσης ή Εμβάσματα) με χρέωση του Καταθετικού Λογαριασμού του. Η πραγματοποίηση των πληρωμών ή/και η μεταφορά κεφαλαίων, με αντίστοιχη χρέωση του Καταθετικού Λογαριασμού του Πελάτη, δύνανται να ενεργοποιηθούν και από το δικαιούχο αυτών ή την τράπεζα του δικαιούχου, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης του Πελάτη προς αυτούς, είτε από την Τράπεζα, κατόπιν σχετικής εντολής του Πελάτη (Άμεσες Χρεώσεις – παρ. 2.1. πιο πάνω).
7.1.2. Οι εντολές της προηγούμενης παραγράφου που δίνει ο Πελάτης στην Τράπεζα, καθώς και οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται στο δικαιούχο ή στην τράπεζα του δικαιούχου για την εκτέλεση μιας Εντολής Πληρωμής, εμπεριέχουν τη συναίνεση του Πελάτη για την εκτέλεση της εντολής αυτής από την Τράπεζα, όπως αυτή διαβιβάστηκε από τον Πελάτη ή το δικαιούχο ή την τράπεζα του δικαιούχου αντίστοιχα. Ο Πελάτης δικαιούται να ανακαλεί τη συναίνεσή του για την εκτέλεση μιας Εντολής Πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7.8. πιο κάτω.
7.2.1. Προϋποθέσεις για την εκτέλεση της Εντολής Πληρωμής, η οποία δόθηκε κατά τα αναφερόμενα στην παρ 7.1.1. πιο πάνω, είναι αφενός η ύπαρξη επαρκούς υπολοίπου στον Καταθετικό Λογαριασμό, που πρόκειται να χρεωθεί και αφετέρου η μη υπέρβαση του ορίου ποσού ημερησίων συναλλαγών, που τυχόν έχει ορίσει η Τράπεζα και γνωστοποιήσει στον Πελάτη με επιστολή, για τη συγκεκριμένη συναλλαγή πληρωμής ή για το συγκεκριμένο μέσο το οποίο αυτή εκτελείται (π.χ χρεωστική κάρτα, web banking κτλ.). Το όριο ημερησίων συναλλαγών τίθεται για την ασφάλεια του Πελάτη και των συναλλαγών και η Τράπεζα δικαιούται να το μεταβάλει ή και να το μηδενίσει για λόγους ασφάλειας ή/και λόγω αντισυμβατικής συμπεριφοράς του Πελάτη, ενημερώνοντάς τον σχετικά, αν είναι δυνατόν πριν την ως άνω ενέργεια ή, το αργότερο, αμέσως μετά, εκτός εάν η ενημέρωση αυτή αντιβαίνει σε αντικειμενικώς αιτιολογημένους λόγους ασφαλείας ή απαγορεύεται από άλλες νομοθετικές διατάξεις. στις περιπτώσεις αυτές, η Τράπεζα δε φέρει ευθύνη έναντι του Πελάτη για οποιαδήποτε, εκ των λόγων αυτών τυχόν ζημία ή απώλεια αυτός υποστεί.
7.2.2. Το υπόλοιπο του Καταθετικού Λογαριασμού του Πελάτη πρέπει να καλύπτει το συνολικό ποσό της εντολής καθώς και τις τυχόν χρεώσεις, που επιβάλλει η Τράπεζα για την εκτέλεση της εντολής αυτής, όπως οι χρεώσεις αυτές αναφέρονται στο ισχύον κάθε φορά Τιμολόγιο της Τράπεζας.
7.2.3. Εφόσον, κατά την ημερομηνία εκτέλεσης της εντολής το υπόλοιπο του Καταθετικού Λογαριασμού δεν επαρκεί, κατά τα αναφερόμενα ακριβώς πιο πάνω, η Τράπεζα δεν υποχρεώνεται να εκτελέσει την Εντολή Πληρωμής και δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία του Πελάτη από τη μη εκτέλεση της Εντολής Πληρωμής.
7.2.4. Στην περίπτωση της παρ. 7.2.3. πιο πάνω, η Τράπεζα δεν εκτελεί την Εντολή ακόμη και αν ο Πελάτης διατηρεί σε άλλο Καταθετικό Λογαριασμό του στην Τράπεζα επαρκή διαθέσιμα κεφάλαια, εκτός εάν λάβει ειδική προς τούτο έγγραφη εντολή.
7.2.5. Για την εκτέλεση Εντολής Πληρωμής, ο Πελάτης υποχρεούται να προσδιορίσει το αποκλειστικό μέσο ταυτοποίησης του λογαριασμού του δικαιούχου της Εντολής Πληρωμής και συγκεκριμένα τον IBAN ή/και τον BIC του λογαριασμού αυτού. σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν τηρεί λογαριασμό πληρωμών σε οποιαδήποτε τράπεζα, τότε για την εκτέλεση της εντολής ο Πελάτης οφείλει να προσδιορίσει τα στοιχεία ταυτοποίησης του δικαιούχου (ενδεικτικά ΑΥΜ, ΑΔΣ, ΑΜΚΑ κλπ.). σε κάθε περίπτωση, ο Πελάτης φέρει την ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων ταυτοποίησης του δικαιούχου, που παρέχει στην Τράπεζα.
7.3.1. Χρονικό σημείο λήψης της εντολής: Ως χρονικό σημείο λήψης της εντολής πληρωμής, η οποία διαβιβάστηκε, είτε από τον Πελάτη είτε από το δικαιούχο ή την τράπεζα του δικαιούχου, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 7.1.1. πιο πάνω, θεωρείται το χρονικό σημείο, κατά το οποίο η Τράπεζα λαμβάνει την εντολή πληρωμής.
7.3.2. Εφόσον υπάρχει σχετική συμφωνία μεταξύ Τράπεζας και Πελάτη, σύμφωνα με την οποία η εκτέλεση της εντολής θα γίνει σε συγκεκριμένη ημέρα ή στο τέλος συγκεκριμένης περιόδου ή την ημέρα που ο Πελάτης θα θέσει στη διάθεση της Τράπεζας τα απαιτούμενα χρηματικά ποσά, ως χρονικό σημείο λήψης της εντολής πληρωμής θεωρείται η συμφωνηθείσα αυτή ημέρα.
7.3.3. Αν το χρονικό σημείο λήψης της εντολής, κατά τα ανωτέρω υπό 7.3.1. και 7.3.2. αναφερόμενα, δε συμπίπτει με Εργάσιμη Ημέρα ή εάν ληφθεί από την Τράπεζα μετά το ισχύον χρονικό σημείο λήξης των εργασιών της Τράπεζας (cut off time – παρ. 2.4. πιο πάνω), η Εντολή Πληρωμής λογίζεται ληφθείσα την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα.
7.4.1. Με την επιφύλαξη της επόμενης παρ. 7.4.2., η Τράπεζα υποχρεούται να μεταφέρει το πλήρες ποσό της Πράξης Πληρωμής, χωρίς να αφαιρεί τυχόν χρεώσεις από αυτό, πιστώνοντας το λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου, το αργότερο μέχρι το τέλος της επόμενης Εργάσιμης Ημέρας από την κατά τα προηγούμενα άρθρα λήψη της. Ρητά συμφωνείται, ότι έως την 1.1.2012, η Τράπεζα πιστώνει τον καταθετικό λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου το αργότερο μέχρι το τέλος της τρίτης Εργάσιμης Ημέρας από την κατά τα προηγούμενα άρθρα λήψη της. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά μία επιπλέον ημέρα για τις Πράξεις Πληρωμής που εκτελούνται σε έντυπη μορφή.
7.4.2. Εάν η Πράξη Πληρωμής γίνεται σε νόμισμα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός Ευρωζώνης ή εάν η Εντολή Πληρωμής πρέπει να εκτελεσθεί από την Τράπεζα σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα του Καταθετικού Λογαριασμού του Πελάτη, τότε η κατά την προηγούμενη παρ. 7.4.1. πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου λαμβάνει χώρα το αργότερο μέχρι το τέλος της τέταρτης Εργάσιμης Ημέρας από την κατά τις παρ. 7.3.1., 7.3.2. και 7.3.3. λήψη της.
7.5. Εάν η Εντολή Πληρωμής πρέπει να εκτελεσθεί σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα του Καταθετικού Λογαριασμού του Πελάτη (παρ. 7.4.2. πιο πάνω), η μετατροπή γίνεται με τη σχετική ισοτιμία, που αναγράφεται στο αναρτημένο στα Καταστήματα και στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας ημερήσιο δελτίο τιμών συναλλάγματος της ημέρας εκτέλεσης της εντολής.
7.6. Η Τράπεζα δεν υποχρεούται να ελέγχει τη νομιμότητα της εντολής ή/και της υποκείμενης αιτίας για την οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Πελάτης.
7.7.1. Η Τράπεζα δικαιούται να μην εκτελέσει την εντολή που, είτε είναι προφανώς παράνομη, είτε γνωρίζει τον παράνομο χαρακτήρα της, αποκλειόμενης της αναζήτησης οποιασδήποτε ευθύνης της Τράπεζας για τη μη εκτέλεση.
7.7.2. Η Τράπεζα δικαιούται επίσης να αρνείται την εκτέλεση Εντολής Πληρωμής, εφόσον η ταυτοποίηση του δικαιούχου είναι αδύνατη ή αμφίβολη.
7.7.3. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 7.7.1 και 7.7.2 πιο πάνω, η Τράπεζα γνωστοποιεί στον Πελάτη είτε εγγράφως, είτε τηλεφωνικά την άρνηση και τους λόγους της, καθώς και τη διαδικασία επανόρθωσης τυχόν λαθών που οδήγησαν στην άρνηση, μέχρι το τέλος της Εργάσιμης Ημέρας που έπεται της ημέρας κατά την οποία έπρεπε να εκτελεσθεί η εντολή, εκτός εάν τέτοια γνωστοποίηση απαγορεύεται από διάταξη νόμου. Το κόστος της παραπάνω γνωστοποίησης αναφέρεται στο Τιμολόγιο της Τράπεζας.
7.8. Ανάκληση της εντολής πληρωμής από τον Πελάτη:
7.8.1. Εντολή μεταφοράς πίστωσης δεν ανακαλείται μετά από το χρονικό σημείο κατά το οποίο λήφθηκε από την Τράπεζα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 7.3.1 του παρόντος άρθρου. Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση της παρ. 7.3.2., ο Πελάτης μπορεί να ανακαλέσει την Εντολή Πληρωμής, το αργότερο έως το τέλος της εργάσιμης ημέρας που προηγείται της κατά την παράγραφο αυτή συμφωνηθείσας ημέρας.
7.8.2. Εντολή Άμεσης Χρέωσης, με την επιφύλαξη του άρθρου 7.9., δεν ανακαλείται από τον Πελάτη, εφόσον η εντολή έχει διαβιβασθεί στο δικαιούχο ή ο Πελάτης έχει δώσει στο δικαιούχο τη συγκατάθεσή του για την εκτέλεση της συγκεκριμένης Πράξης Πληρωμής. σε κάθε άλλη περίπτωση, ο Πελάτης δικαιούται να ανακαλέσει την Εντολή Πληρωμής, το αργότερο έως το τέλος της Εργάσιμης Ημέρας που προηγείται αυτής που έχει συμφωνηθεί για τη χρέωση των χρηματικών ποσών στον Καταθετικό του Λογαριασμό.
7.8.3. Ανάκληση εντολής, όπου επιτρέπεται, γίνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και στον ίδιο τόπο με τον οποίο η ανακαλούμενη εντολή δόθηκε στην Τράπεζα.
7.8.4. Η εντολή ανακαλείται αυτοδίκαια σε κάθε περίπτωση θανάτου του Πελάτη ή, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο σε περίπτωση λύσης του, όπως και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση προβλέπεται στο νόμο.
7.8.5. Ανάκληση της Εντολής Πληρωμής μετά τα χρονικά όρια που αναφέρονται στις παρ. 7.8.1. και 7.8.2. του παρόντος άρθρου, μπορεί να γίνει μόνο με συμφωνία μεταξύ του Πελάτη και της Τράπεζας και στην περίπτωση της παρ. 7.8.2. απαιτείται συμφωνία και του δικαιούχου. στις περιπτώσεις αυτές, η Τράπεζα δικαιούται να επιβάλλει χρεώσεις, που ορίζονται στο εκάστοτε ισχύον Τιμολόγιο της Τράπεζας.
7.9. Δικαίωμα επιστροφής χρημάτων:
7.9.1. Στις περιπτώσεις Άμεσων Χρεώσεων (παρ. 2.3. και 7.1. πιο πάνω), ο Πελάτης – φυσικό πρόσωπο δικαιούται να ζητήσει από την Τράπεζα την επιστροφή χρηματικού ποσού, εγκεκριμένης, κατά το άρθρο 7.1.2. πιο πάνω και ήδη εκτελεσθείσας Πράξης Πληρωμής, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) κατά το χρονικό σημείο της έγκρισης δεν προσδιορίστηκε το ακριβές ποσό της Πράξης Πληρωμής και
β) το ποσό της Πράξης Πληρωμής υπερέβη το ποσό, που ανέμενε εύλογα ο Πελάτης με βάση τα προηγούμενα έξοδά του, τους όρους της παρούσας καθώς και τις ειδικές συνθήκες της κάθε περίπτωσης,
εφόσον τα ανωτέρω αποδεικνύονται από πραγματικά στοιχεία, που οφείλει ο Πελάτης να προσκομίσει στην Τράπεζα, κατόπιν σχετικού της αιτήματος.
7.9.2. Ο Πελάτης δεν έχει το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων της προηγούμενης παρ. 7.9.1, όταν έδωσε ο ίδιος τη συναίνεσή του στην Τράπεζα για την εκτέλεση της συγκεκριμένης Εντολής Πληρωμής και ανάλογα με την περίπτωση, οι σχετικές πληροφορίες αναφορικά με τη μελλοντική χρέωση του Καταθετικού Λογαριασμού του Πελάτη έχουν τεθεί στη διάθεσή του, είτε από την Τράπεζα είτε απευθείας από το δικαιούχο της Πράξης Πληρωμής, είκοσι οκτώ (28) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία εκτέλεσης της εντολής. Επίσης, ο Πελάτης δεν μπορεί να αιτηθεί επιστροφή χρημάτων, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, επικαλούμενος λόγους που συνδέονται με μετατροπή συναλλάγματος, εφόσον εφαρμόστηκε η ισοτιμία αναφοράς, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 7.5 πιο πάνω.
7.9.3. Ο Πελάτης δικαιούται να επιβάλει αίτημα επιστροφής χρημάτων, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 7.9.1. πιο πάνω, εντός προθεσμίας πενήντα έξι (56) ημερών από την ημερομηνία χρέωσης του Καταθετικού του Λογαριασμού. Η επιστροφή αφορά στο σύνολο των ποσών, με τα οποία χρεώθηκε ο Καταθετικός Λογαριασμός του Πελάτη.
7.9.4. Εφόσον συντρέχει νόμιμη περίπτωση επιστροφής χρημάτων, κατά τις προηγούμενες παραγράφους, η Τράπεζα υποχρεούται, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, να επιστρέψει στον Πελάτη το συνολικό ποσό της Πράξης Πληρωμής, πιστώνοντας τον Καταθετικό Λογαριασμό του με το αντίστοιχο ποσό. σε κάθε άλλη περίπτωση, η Τράπεζα υποχρεούται, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, να ενημερώσει τηλεφωνικά ή με άλλο πρόσφορο τρόπο, τον Πελάτη για τους λόγους άρνησής της ικανοποίησης του αιτήματός του. στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης δικαιούται να προσφύγει στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή στους αρμόδιους για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών φορείς της παρ. 11.3 της παρούσας.
7.9.5. Οι Πελάτες νομικά πρόσωπα της Τράπεζας δεν έχουν το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων των παρ. 7.9.1. έως 7.9.4 πιο πάνω.
7.10. Ευθύνη της Τράπεζας
7.10.1. Η Τράπεζα ευθύνεται για την ορθή και σύμφωνα με τις οδηγίες του Πελάτη εκτέλεση της Εντολής Πληρωμής ή εφόσον αυτή ενεργοποιείται από το δικαιούχο ή μέσω αυτού (Άμεσες Χρεώσεις), σύμφωνα με τις τυχόν οδηγίες και των προσώπων αυτών.
7.10.2. Με την επιφύλαξη των επόμενων παρ. 7.10.3, 7.10.4. 7.10.6.1., 7.10.6.2., 7.10.6.3. Σε περίπτωση που η Τράπεζα ευθύνεται για την, κατά τα αμέσως ανωτέρω, μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση Εντολής Πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων εντολών που εκτελέσθηκαν, χωρίς τη συναίνεση του Πελάτη, υποχρεούται να επιστρέψει στον Πελάτη τα ποσά που τυχόν καταβλήθηκαν, και εφόσον συντρέχει περίπτωση, να επαναφέρει το χρεωθέντα Καταθετικό Λογαριασμό στην προηγούμενη κατάσταση.
7.10.3. Η Τράπεζα δε φέρει ευθύνη, όταν η μη εκτέλεση ή η πλημμελής εκτέλεση οφείλεται σε πταίσμα του δικαιούχου ή της τράπεζάς του, κατά τη διενέργεια της Πράξης Πληρωμής. Επίσης, η Τράπεζα δε φέρει ευθύνη στην περίπτωση δικαιολογημένης εκ μέρους της άρνησης εκτέλεσης της εντολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7.7.1 και 7.7.2. πιο πάνω, καθώς και σε περίπτωση μη εκτέλεσης εντολής, η οποία έχει ανακληθεί νόμιμα από τον Πελάτη, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 7.8. πιο πάνω.
7.10.4. Η Τράπεζα ουδεμία ευθύνη έχει, εάν το μέσο ταυτοποίησης του δικαιούχου της Εντολής Πληρωμής που ο Πελάτης παρέσχε στην Τράπεζα (παρ. 7.2.5. πιο πάνω) ήταν εσφαλμένο. σε κάθε περίπτωση, η Τράπεζα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για την ανάκτηση των χρηματικών ποσών που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την εκτέλεση της συγκεκριμένης Εντολής Πληρωμής. Η Τράπεζα δικαιούται να επιβάλλει χρεώσεις για την ανάκτηση των ως άνω χρηματικών ποσών, όπως οι χρεώσεις αυτές αναφέρονται στο ισχύον κάθε φορά Τιμολόγιο της Τράπεζας.
7.10.5. Ανεξαρτήτως της ευθύνης που υπέχει για τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση μιας εντολής, κατά τις προηγούμενες παραγράφους, η Τράπεζα, εφόσον της ζητηθεί, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εντοπίσει αμέσως τη διενεργηθείσα συναλλαγή και ειδοποιεί έγκαιρα τον Πελάτη, για τα αποτελέσματα των ερευνών της.
7.10.6.1. Ο Πελάτης έχει την υποχρέωση να ενημερώνει την Τράπεζα, το συντομότερο δυνατό και χωρίς υπαίτια βραδύτητα, σε κάθε περίπτωση που αντιλαμβάνεται εσφαλμένα εκτελεσθείσα συναλλαγή πληρωμής ή εκτέλεση συναλλαγής πληρωμής, για την οποία ο Πελάτης δεν είχε δώσει τη συναίνεσή του (άρθρο 7.1.1. και 7.1.2. πιο πάνω).

7.10.6.2. Εφόσον ο Πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο οφείλει να ενημερώσει σχετικά την Τράπεζα το αργότερο εντός 13 μηνών από την ημερομηνία χρέωσης του Καταθετικού του Λογαριασμού του με το ποσό της εσφαλμένα εκτελεσθείσας ή εκτελεσθείσας χωρίς τη συναίνεση του Πελάτη πράξης πληρωμής.
7.10.6.3. Εφόσον ο Πελάτης είναι νομικό πρόσωπο οφείλει να ενημερώσει σχετικά την Τράπεζα το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία χρέωσης του Καταθετικού του Λογαριασμού του με το ποσό της εσφαλμένα εκτελεσθείσας ή εκτελεσθείσας χωρίς τη συναίνεση του Πελάτη Πράξης Πληρωμής.
7.11. Εντολή Πληρωμής με πίστωση του Καταθετικού Λογαριασμού του Πελάτη:
7.11.1. Ο Πελάτης δικαιούται να δέχεται καταθέσεις μετρητών, προϊόντος εμβασμάτων ή άλλων μεταφορών κεφαλαίων, με πίστωση του Καταθετικού του Λογαριασμού (παρ. 4.6.1 πιο πάνω). Επίσης, ο Πελάτης δικαιούται να εντέλλεται την Τράπεζα, να ενεργοποιεί αυτή Πράξεις Πληρωμής του Πελάτη, κατά οποιουδήποτε οφειλέτη του (εφεξής Πληρωτής), εφόσον υπάρχει σχετική συναίνεση του τελευταίου. Η εντολή ενεργοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του Πελάτη και εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας. στην περίπτωση αυτή, η Τράπεζα ευθύνεται μόνο για την ορθή μεταβίβαση της εντολής στην τράπεζα του Πληρωτή.
7.11.2. Η Τράπεζα υποχρεούται να πιστώνει τον Καταθετικό Λογαριασμό του Πελάτη με το ποσό της Πράξης Πληρωμής, αφού αφαιρέσει από αυτό τις τυχόν επιβαλλόμενες χρεώσεις, εντός της Εργάσιμης Ημέρας, κατά την οποία το ποσό αυτό κατέστη διαθέσιμο από τον Πληρωτή ή την τράπεζά του. Αν η εντολή πληρωμής ληφθεί από την Τράπεζα μη Εργάσιμη Ημέρα ή εάν ληφθεί από την Τράπεζα μετά το ισχύον χρονικό σημείο λήξης των εργασιών της Τράπεζας (cut off time – παρ. 2.4. πιο πάνω), η Εντολή Πληρωμής λογίζεται ληφθείσα την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Ο Πελάτης ενημερώνεται αναλυτικά για το συνολικό ποσό της πληρωμής καθώς και τις επιβληθείσες χρεώσεις από τα αντίγραφα του Λογαριασμού του άρθρου 8 πιο κάτω.
7.11.3. Ως Ημερομηνία Αξίας του ποσού της πίστωσης θεωρείται η ημέρα, κατά την οποία το ποσό αυτό πιστώνεται στον Καταθετικό Λογαριασμό του Πελάτη, και αν αυτή δεν είναι Εργάσιμη, η αμέσως επόμενη Εργάσιμη Ημέρα.
7.11.4. Εάν η Τράπεζα δεν εκτελέσει εντολή ή εκτελέσει αυτή πλημμελώς, κατά παράβαση της παρ. 7.11.1. πιο πάνω, υποχρεούται να αναδιαβιβάσει αμέσως την εν λόγω Εντολή Πληρωμής στην τράπεζα του Πληρωτή, ενώ εφαρμόζονται αναλογικά και οι διατάξεις των παρ. 7.10.5., 7.10.6.1., 7.10.6.2. και 7.10.6.3.
7.12. Αμοιβή της Τράπεζας: Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στην Τράπεζα την αμοιβή της για την αποδοχή των εντολών που τις δίδονται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο, την πραγματοποίηση των σχετικών ελέγχων για την εκτέλεσή της κατά τους όρους της παρούσας και την εκτέλεσή τους, όπως αυτή κάθε φορά ορίζεται στο Τιμολόγιο της Τράπεζας, όπως και κάθε δαπάνη ή έξοδα τρίτων, με τα οποία η Τράπεζα θα επιβαρυνθεί για την εκτέλεση της εντολής.
8. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ /ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
8.1.1. Αντίγραφο κίνησης του Λογαριασμού: Η Τράπεζα εκδίδει και αποστέλλει στον Πελάτη αντίγραφο της συνολικής κίνησης του Καταθετικού Λογαριασμού του, στην οποία συμπεριλαμβάνονται συναλλαγές σε επιχειρήσεις, που έγιναν με τη χρήση της Κάρτας (παρ 5.8. πιο πάνω), εντολές πληρωμής (άρθρο 7 πιο πάνω), καθώς και αναλήψεις ή/και καταθέσεις μετρητών σε ΑΤΜ (παρ 5.7.2 και 5.7.3. πιο πάνω), αμέσως μετά τη συμπλήρωση κάθε ημερολογιακού τριμήνου και συγκεκριμένα έκαστο Απρίλιο, Ιούλιο, Οκτώβριο και Ιανουάριο, συγκεντρωτική ενημέρωση για κάθε Πράξη Πληρωμής στον Καταθετικό Λογαριασμό, που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου τριμήνου, στη διεύθυνση του Πελάτη (παρ. 3.3. πιο πάνω), με απλό ταχυδρομείο, χωρίς επιβάρυνση.
8.1.2. Εφόσον έχει χορηγηθεί στον Πελάτη βιβλιάριο καταθέσεων για το συγκεκριμένο είδος Καταθετικού Λογαριασμού, η ενημέρωση του Πελάτη λαμβάνει χώρα μέσω της ενημέρωσης του βιβλιαρίου, κατά την προσκόμισή του από τον Πελάτη, σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας (παρ. 4.3.1. και 4.3.2. πιο πάνω)
8.2. Σε κάθε περίπτωση, ο Πελάτης δύναται να αιτείται και να λαμβάνει σε μηνιαία βάση το αντίγραφο της κίνησης του Καταθετικού του Λογαριασμού, το οποίο τηρεί η Τράπεζα σε ηλεκτρονική μορφή, από όλα τα Καταστήματα της Τράπεζας και εντός του ωραρίου λειτουργίας τους, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση.
8.3. Εφόσον ο Πελάτης διενεργεί Πράξεις Πληρωμών με χρέωση ή πίστωση του Καταθετικού του Λογαριασμού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παρ 5.7 και 5.8. και στο άρθρο 7 πιο πάνω, η Τράπεζα καθιστά διαθέσιμα, αμέσως μετά την εκτέλεση της Πράξης Πληρωμής, σε οποιοδήποτε Κατάστημα της, αντίγραφα χρεωστικών ή πιστωτικών σημειώσεων, στα οποία θα αναφέρονται αναλυτικά, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα:
i) Οι αναλήψεις ή/και καταθέσεις μετρητών σε ΑΤΜς της Τράπεζας με χρήση της Κάρτας, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 5.7. πιο πάνω.
ii) Οι συναλλαγές που έχουν διενεργηθεί σε επιχείρηση με τη χρήση της χρεωστικής κάρτας, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 5.8. πιο πάνω, το ακριβές ποσό των συναλλαγών αυτών, οι τυχόν επιβαλλόμενες χρεώσεις και τα στοιχεία της επιχείρησης
iii) Οι εκτελεσθείσες Εντολές Πληρωμής, κατά την έννοια του άρθρου 7 πιο πάνω, και συγκεκριμένα το είδος τους, η ημερομηνία λήψης της εντολής, τα στοιχεία του δικαιούχου και το συνολικό ποσό αυτής, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν επιβαλλόμενων χρεώσεων,
iv) Εφόσον ο Πελάτης είναι δικαιούχος μιας συναλλαγής πληρωμής (παρ. 7.11), τα στοιχεία που του επιτρέπουν να ταυτοποιήσει τη συναλλαγή αυτή καθώς και τον Πληρωτή, το ποσό της συναλλαγής, οι τυχόν επιβαλλόμενες χρεώσεις και η ημερομηνία αξίας της πίστωσης
v) Εφόσον συντρέχει περίπτωση, η ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία ή η συναλλαγματική ισοτιμία αναφοράς, που χρησιμοποιήθηκε στη συναλλαγή πληρωμής, και εφόσον ο Πελάτης είναι δικαιούχος της πληρωμής, το ποσό της συναλλαγής πληρωμής πριν από τη μετατροπή του νομίσματος.
8.4. Ηλεκτρονικά αντίγραφα του Λογαριασμού: Εκτός από τα προβλεπόμενα στις προηγούμενες παραγράφους 8.1. έως 8.3., ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να αποκτά πρόσβαση στα αντίγραφα της κίνησης του Λογαριασμού του με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα σε επιμέρους σχετική σύμβαση μεταξύ Τράπεζας και Πελάτη.
8.5. Ο Πελάτης δικαιούται, με αίτημά του, να λαμβάνει αντίγραφο της κίνησης του Καταθετικού του Λογαριασμού της παρ. 8.1. πιο πάνω ή των χρεωστικών ή πιστωτικών σημειώσεων της παρ. 8.3. πιο πάνω, σε συχνότερη βάση ή με διαφορετικό τρόπο, από αυτούς που προβλέπονται στην παρούσα, εφόσον αυτό είναι εφικτό, στο πλαίσιο των τεχνικών δυνατοτήτων της Τράπεζας. στις περιπτώσεις αυτές, η Τράπεζα δικαιούται να επιβάλλει χρεώσεις, οι οποίες αναφέρονται στο ισχύον κάθε φορά Τιμολόγιο της Τράπεζας.
8.6. Τα αντίγραφα της κίνησης του Λογαριασμού εξάγονται από τα εμπορικά βιβλία της Τράπεζας, σε οποιαδήποτε μορφή και αν τηρούνται αυτά και έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ αναφορικά με την κίνηση του Λογαριασμού του Πελάτη, επιτρεπόμενης ανταπόδειξης. Αδιάκοπη και πλήρης σειρά των παραπάνω αντιγράφων του παρόντος άρθρου αποτελεί ακριβές απόσπασμα από τα βιβλία της Τράπεζας, που απεικονίζει τις χρεώσεις και πιστώσεις του Καταθετικού Λογαριασμού για το χρονικό διάστημα που καλύπτουν. Αίτημα του Πελάτη για επανέκδοση ή επαναποστολή των αντιγράφων αυτών, συνεπάγεται την επιβάρυνση που αναγράφεται στο ισχύον κάθε φορά Τιμολόγιο της Τράπεζας.
8.7. Ο Πελάτης εφόσον λαμβάνει τα αντίγραφα κίνησης Λογαριασμού ταχυδρομικά, υποχρεούται, εάν εντός του καθενός από τους ανωτέρω αναφερόμενους στο άρθρο 8.1.1. μήνες, δε λάβει σχετική ενημέρωση, να το γνωστοποιήσει στην Τράπεζα με συστημένη επιστολή του, το αργότερο μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται των αναφερόμενων πιο πάνω. σε διαφορετική περίπτωση τεκμαίρεται ότι το αντίγραφο κίνησης Λογαριασμού παραλήφθηκε, επιτρεπόμενης ανταπόδειξης.
8.8. Για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών, προστασίας του Πελάτη και ευχερούς ικανοποίησης των δικαιωμάτων του, ο Πελάτης οφείλει να γνωστοποιεί με έγγραφο στην Τράπεζα, τυχόν αντιρρήσεις ή αμφισβητήσεις σχετικά με το περιεχόμενο του αντιγράφου της κίνησης του Καταθετικού Λογαριασμού του, το συντομότερο δυνατό και χωρίς υπαίτια βραδύτητα, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων των παρ. 7.10.6.2. και 7.10.6.3 πιο πάνω. στο έγγραφο αυτό πρέπει να περιλαμβάνονται λεπτομερώς οι λόγοι αμφισβήτησης, καθώς και τα στοιχεία εκείνα που αποδεικνύουν το λάθος.
9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
9.1. Η Τράπεζα λαμβάνοντας υπόψη την αόριστη διάρκεια της σύμβασης αυτής διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς συμπλήρωσης ή και τροποποίησης των όρων της παρούσας, για σπουδαίο λόγο. Η τροποποίηση συντελείται, μετά από προηγούμενη γνωστοποίηση του περιεχομένου της στον Πελάτη, με απλή επιστολή ή μέσω των αντιγράφων κίνησης του Λογαριασμού του, κατά το άρθρο 8 της παρούσας σύμβασης.
9.2.1. Εφόσον ο Πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο, η κατά την προηγούμενη παρ. 9.1. γνωστοποίηση της συμπλήρωσης ή της τροποποίησης λαμβάνει χώρα τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες πριν την έναρξη ισχύος της. σε περίπτωση μη αποδοχής της συμπλήρωσης ή της σχετικής τροποποίησης, ο Πελάτης δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 10 πιο κάτω. Η παράλειψη από τον Πελάτη να ασκήσει το δικαίωμά του από τη γνωστοποίηση της τροποποίησης μέχρι την έναρξη ισχύος της ή η χρήση της Κάρτας μετά τη γνωστοποίηση, συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του Πελάτη της σχετικής τροποποίησης.
9.2.2. Εφόσον ο Πελάτης είναι νομικό πρόσωπο, οι ως άνω συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις της σύμβασης εφαρμόζονται άμεσα, από την ως άνω υπό 9.1. γνωστοποίησή τους στον Πελάτη, εκτός εάν ορισθεί διαφορετική προθεσμία. σε περίπτωση μη αποδοχής της συμπλήρωσης ή της σχετικής τροποποίησης, ο Πελάτης δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα εντός τριάντα (30) ημερών από την ως άνω γνωστοποίηση, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 10 πιο κάτω.
9.3. Δε συνιστά τροποποίηση της σύμβασης η μεταβολή των συναλλαγματικών ισοτιμιών και η μεταβολή των καταθετικών επιτοκίων, που έχουν χαρακτηρισθεί ως κυμαινόμενα ή μεταβαλλόμενα, κατά τα προαναφερθέντα, εφόσον οι μεταβολές βασίζονται σε επιτόκια αναφοράς και προβλέπεται η μέθοδος υπολογισμού του πραγματικού επιτοκίου, η σχετική ημερομηνία και ο δείκτης των επιτοκίων αυτών.
10. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
10.1. Ο Πελάτης δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση οποτεδήποτε με έγγραφο, και σε περίπτωση που του έχει χορηγηθεί Κάρτα (άρθρο 5 πιο πάνω), υποχρεούται να την παραδώσει σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα και στην παρ. 5.12.3 πιο πάνω.
10.2. Εφόσον η κατά την προηγούμενη παράγραφο καταγγελία της σύμβασης από τον Πελάτη λάβει χώρα μετά την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της, αυτή γίνεται αζημίως. σε διαφορετική περίπτωση, η Τράπεζα έχει δικαίωμα να επιβάλει χρέωση, η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη του σχετικού κόστους. Τυχόν χρεώσεις που επιβάλλονται στο πλαίσιο της παρούσας σε τακτική βάση, καταβάλλονται από τον Πελάτη, κατ’ αναλογία μέχρι την καταγγελία της και αν οι χρεώσεις αυτές έχουν προκαταβληθεί, επιστρέφονται κατ’ αναλογία.
10.3. Η Τράπεζα δικαιούται να καταγγείλει οποτεδήποτε την παρούσα με έγγραφη ειδοποίηση, η οποία επιφέρει έννομα αποτελέσματα μετά την παρέλευση εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή της στον Πελάτη.
10.4. Η Τράπεζα δικαιούται, μετά από σχετική έγγραφη ειδοποίηση του Πελάτη, να καταγγείλει οποτεδήποτε την παρούσα σύμβαση, χωρίς την τήρηση της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, για σπουδαίο λόγο, όπως ενδεικτικά για παραβάσεις εκ μέρους του Πελάτη διατάξεων της νομοθεσίας ή των όρων της παρούσας, που όλοι συμφωνούνται ουσιώδεις,
10.5. Στις περιπτώσεις καταγγελίας της παρούσας σύμβασης από την Τράπεζα, κατά τα αναφερόμενα στις παραγράφους 10.3. και 10.4. πιο πάνω, εφαρμόζεται αναλογικά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 10.2 του άρθρου αυτού.
10.6. Καταγγελία της παρούσας σύμβασης συνεπάγεται το αυτοδίκαιο κλείσιμο του Καταθετικού του Λογαριασμού, την ακύρωση όλων των άμεσα συνδεδεμένων με αυτόν παροχών (πάγιες εντολές κλπ.), καθώς και των χρεωστικών καρτών που είναι συνδεδεμένες μόνο με αυτόν. στην περίπτωση αυτή, όλα τα τυχόν έξοδα και επιβαρύνσεις, κατά την παρ.4.5, καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά ενώ τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο, μεταφέρεται σε άτοκο λογαριασμό στη διάθεση του δικαιούχου της κατάθεσης, με απλή ειδοποίησή του στην διεύθυνσή της παρ. 3.3 πιο πάνω.
10.7. Σε περίπτωση μακράς, άνω των τριών (3) ετών, αδράνειας του Καταθετικού Λογαριασμού, η Τράπεζα δικαιούται να κλείσει αυτόν και να μεταφέρει το υπόλοιπό του σε άτοκο λογαριασμό, εφαρμοζόμενου αναλόγως του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παρ. 10.6. στην περίπτωση αυτή το μεταφερθέν ποσό βρίσκεται στην διάθεση του Πελάτη, αλλά η Τράπεζα δικαιούται να αποκρούσει οποιαδήποτε τυχόν πίστωση του Καταθετικού Λογαριασμού.
Το υπόλοιπο αδρανούς κατά τα ανωτέρω Καταθετικού Λογαριασμού παραγράφεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
11. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ
11.1. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και ειδικότερα από το Ν.Δ. 17-7/13.8.1923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιριών».
11.2. Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που απορρέει από την εφαρμογή ή την ερμηνεία της παρούσας, ορίζονται τα Δικαστήρια της πρωτεύουσας του Νομού στον οποίο έχει την κατοικία ή την έδρα του ο Πελάτης.
11.3. Αρμόδιοι για την εξωδικαστική επίλυση κάθε διαφοράς που απορρέει από την εφαρμογή ή την ερμηνεία της παρούσας είναι ο συνήγορος του Καταναλωτή, ο Μεσολαβητής Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών και οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού που προβλέπονται στο άρθρο 11 του ν. 2251/1994
11.4. Η Τράπεζα βρίσκεται υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος (οδός Ελ. Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα - ηλ. δ/νση: www.bankofgreece.gr) και του Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
12. ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
12.1. Ρητά συμφωνείται ότι η μη άσκηση ή η καθυστέρηση άσκησης οποιουδήποτε νόμιμου ή συμβατικού δικαιώματος της Τράπεζας δε συνιστά παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.
12.2. Η ακυρότητα ή ακυρωσία οποιοδήποτε όρου της παρούσας δεν επηρεάζει την ισχύ και το κύρος των λοιπών όρων της σύμβασης.
12.3.1. Σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας και για όσο χρόνο αυτή διαρκεί τα από την παρούσα δικαιώματα και υποχρεώσεις του συμβαλλόμενου στov oπoίo η ανωτέρα βία αφορά αναστέλλονται.
12.3.2. Εάν η κατάσταση ανωτέρας βίας διαρκέσει πέραν των 60 ημερών, κάθε συμβαλλόμενος δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα αζημίως για τα μέρη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 πιο πάνω.
12.4. Ο Πελάτης δικαιούται οποτεδήποτε, κατόπιν σχετικού αιτήματός του, να λάβει αντίγραφο της παρούσας σύμβασης πλαίσιο.
13. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
13.1. Ο Πελάτης αφού ενημερώθηκε κατά Νόμο, παρέχει στην Τράπεζα τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του να τηρεί σε ηλεκτρονικό ή μη αρχείο και να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που δηλώθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας και αυτά που θα προκύψουν από τη λειτουργία της παρούσας, εκτός εάν ο Πελάτης δηλώσει εγγράφως ότι δεν επιθυμεί τη χρήση των δεδομένων που τον αφορούν για το σκοπό αυτό.
13.2. Αποδέκτες των δεδομένων είναι ή ενδέχεται να είναι: α) η Τράπεζα και εφόσον συντρέχουν οι εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις, οι θυγατρικές της ή οι συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις που βρίσκονται στην Ελλάδα ή/και σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και τρίτοι οι οποίοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Τράπεζας, επεξεργάζονται δεδομένα με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας κάθε συμβατικής σχέσης του Πελάτη με την Τράπεζα, β) τρίτα πρόσωπα, που κατ’ εντολή της Τράπεζας, διενεργούν έρευνα αγοράς με σκοπό την διαφημιστική της προβολή και την προώθηση και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται από αυτήν ή από συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση, με την επιφύλαξη της παρ. 13.4., γ) το διατραπεζικό αρχείο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς για την προστασία της πίστης και την εξυγίανση των συναλλαγών [«ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.»], αναφορικά με δεδομένα που αφορούν στην οικονομική και συναλλακτική συμπεριφορά των Πελατών.
13.3. Ο Πελάτης έχει δικαίωμα α) να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού του χαρακτήρα αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης, άρθρο 12, Ν. 2472/1997) και β) να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων (δικαίωμα αντίρρησης, άρθρο 13, Ν. 2472/1997).
13.4. Εφόσον ο Πελάτης δε σημειώσει την αρνητική επιλογή, όπως αυτή φαίνεται πιο κάτω, συναινεί στη γνωστοποίηση και χρήση των δεδομένων που τον αφορούν και που παρέχει δυνάμει της παρούσας, σε τρίτους, που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Τράπεζας, για την ενημέρωσή του για προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει η Τράπεζα (παρ. 13.2. β πιο πάνω), ακόμη και μετά την για οποιονδήποτε λόγο λήξη ή λύση της σύμβασης.

ΔΕ ΣΥΝΑΙΝΩ {mosimage}

Ημερομηνία : ......./........./ 201...
_________________________ ________________________

Η Τράπεζα Ο Πελάτης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Παρατίθεται παρακάτω πίνακας καθορισμού χρονικού σημείου λήξης των ημερήσιων εργασιών της Τράπεζας (cut off time) πέραν του οποίου η εντολή για την εκτέλεση πράξης πληρωμής θεωρείται ληφθείσα την επόμενη εργάσιμη. Παρατίθεται επίσης και ο μέγιστος χρόνος εκτέλεσης μιας εντολής από την ημερομηνία που η εντολή θεωρείται ληφθείσα από την Τράπεζα σύμφωνα και με τον ν.3862/2010.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ / ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ

CUT OFF TIME

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

 

 

 

Αναλήψεις μετρητών με χρεωστικές κάρτες σε ΑΤΜ της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ή σε ΑΤΜ του δικτύου ΔΙΑΣ

17:30

D ( Ίδια μέρα)

Συναλλαγές με χρεωστικές κάρτες σε POS ή αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα εκτός δικτύου ΔΙΑΣ

17:30

Κατά την ημερομηνία που η Τράπεζα θα λάβει το αρχείο των συναλλαγών από τον Πάροχο Επεξεργασίας Καρτών (First Data - VISA)

Αναλήψεις μετρητών με πιστωτικές κάρτες στα ΑΤΜ της Τράπεζας.

17:30

Την ημερομηνία rιoυ η Τράπεζα θα λάβει το σχετικό αρχείο από τον Πάροχο Υπηρεσιών Επεξεργασίας Καρτών
(λ x.VISA-First Data), η οποία θα είναι από
1-5 εργάσιμες ημέρες μετά την τέλεση της συναλλαγής.


Συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες σε POS η σε ΑΤΜ άλλης τράπεζας στην 'Ελλάδα' ή- το Εξωτερικό.

17:30

Την ημερομηνία rιoυ η Τράπεζα θα λάβει το σχετικό αρχείο από τον Πάροχο Υπηρεσιών Επεξεργασίας Καρτών (λx.VISAFirst Data), η οποία θα είναι από
1-5 εργάσιμες ημέρες μετά την τέλεση της συναλλαγής.

Καταθέσεις μετρητών στα ΑΤΜ της Τράπεζας

14:30

D ( Ίδια μέρα)

 

 

 

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

CUT OFF TIME

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ


Εξερχόμενα εμβάσματα που δρομολογούνται μέσω SWIFT και λαμβάνονται από το κατάστημα14:00

Έως D+4 μέχρι την 31-12-2011
Έως D+2 μετά την 31-12-2011
(Για όλα τα νομίσματα, γίνεται έλεγχος ότι η ημερομηνία πίστωσης είναι εργάσιμη στο νόμισμα του εμβάσματος)


Εξερχόμενα εμβάσματα που δρομολογούνται μέσω DIAS TRANSFER και λαμβάνονται από το κατάστημα15:00

Έως D+4 μέχρι την 31-12-2011
Έως D+2 μετά την 01-01-2012
(Η ημερομηνία εκτέλεσης θα πρέπει να είναι σημερινή ή μελλοντική και επιπλέον, θα πρέπει να είναι εργάσιμη ημέρα στην Ελλάδα και να μην είναι αργία Target)


 


ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ

CUT OFF TIME

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Mέσω DIAS TRANSFER χωρίς να απαιτείται έγκριση

17:30

D ( Ίδια μέρα)

Mέσω DIAS TRANSFER

14:00

D ( Ίδια μέρα)

Μέσω SWIFT

14:00

D ( Ίδια μέρα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει γνωστοποιηθεί μέχρι τότε στην Τράπεζα η πίστωση του λογαριασμού της στον ανταποκριτή).

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία κατά την πλοήγησή σας. Περισσότερα

Οκ, Συμφωνώ