Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.», καλούνται οι κ.κ. εταίροι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τρίτη 20 Ιουλίου 2021 και ώρα 19:00 στο κεντρικό κατάστημα της Τράπεζας στην Κατερίνη για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1°: Έγκριση εγγραφής νέων μελών.

Θέμα 2°: Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης από 01-01- 2020 έως 31-12-2020.

Θέμα 3°: Έγκριση συγκρότησης της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 37 ν. 3693/2008, στο άρθρο 7 ν. 1667/1986 και άρθρο 17 παρ. ιδ του ισχύοντος καταστατικού του συνεταιρισμού.

Θέμα 4°: Έγκριση έκδοσης ομολόγου TIER II.

Θέμα 5°: Λοιπές ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την 27-07-2021 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία η Γενική Συνέλευση των συνεταίρων θα επαναληφθεί οριστικά την Τρίτη 03 Αυγούστου 2021 την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης χωρίς καμία άλλη πρόσκληση.

Επισημαίνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει οριστικά εγκριθεί μέχρι και από τη συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση. Στη Γενική Συνέλευση και στη λήψη αποφάσεων τα μέλη παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτήσεως σύμφωνα με το καταστατικό. Κάθε συνεταίρος έχει το δικαίωμα να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και επί κάθε άλλου θέματος που τίθεται σε ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση με τις ψήφους που αντιστοιχούν στις συνεταιριστικές του μερίδες. Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα - μέλη παρίσταται ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος τους με τα νόμιμα έγγραφα εκπροσώπησης ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος από αυτόν σύμφωνα με το καταστατικό. Κατά τη προσέλευση των μελών είναι απαραίτητη η επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, διαβατηρίου, ή άλλου στοιχείου που να αποδεικνύει την ταυτότητα τους. Μετά από αυτό ομόφωνα γίνεται δεκτή η πρόταση του προέδρου και αποφασίζεται η σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης κατά τα άνω με τα παραπάνω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Σέρρες 12-07-2021

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αλέξανδρος Ν. Χατζηδημητρίου

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία κατά την πλοήγησή σας. Περισσότερα

Οκ, Συμφωνώ