Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών Ν. Σερρών ΣΥΝ.Π.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα:
Εντός του 2019 θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών.
Σύμφωνα με το καταστατικό της Τράπεζας, το Ν.1667/1986 και το Ν.4261/2014, όπως ισχύουν, στο νέο ΔΣ θα πρέπει να εκλεγούν δύο (2) εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων αποδεδειγμένα , το ένα (1) να είναι μόνιμος κάτοικος της Π.Ε. Σερρών και το δεύτερο (2) να είναι μόνιμος κάτοικος Π.Ε. Πιερίας, στην οποία η Συνεταιριστική Τράπεζα διατηρεί σε λειτουργία κατάστημα. Τα εκτελεστικά μέλη , θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και θα διευθύνουν πλήρως την δραστηριότητα της Τράπεζας.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Σερρών ΣΥΝΠΕ προκηρύσσει  την Σύμβαση για Τεχνικό Ασφαλείας διάρκειας  2  (δύο) ετών.

Στα καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας περιλαμβάνεται η παροχή υποδείξεων και συμβουλών στον εργοδότη, γραπτά ή προφορικά σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.